Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Hải Dương, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Trong những năm qua, công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác quản lý trật tự xây dựng từng bước đi vào nề nếp, trách nhiệm của cán bộ, công chức cũng như ý thức của người dân có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch, xây dựng trái phép trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ còn khá cao; nhiều công trình vi phạm không được phát hiện, thậm chí phát hiện nhưng không ngăn chặn kịp thời, xử lý vi phạm chưa nghiêm túc, thiếu kiên quyết, dứt điểm. Sự phối hợp trong việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng giữa các cơ quan chuyên môn, giữa các cấp, các ngành chưa tốt, chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định pháp luật. Một số nơi còn có biểu hiện buông lỏng quản lý, nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; dẫn đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn tái diễn.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Xây dựng

1.1. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn đối với các cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng tại các huyện, thành phlực lượng thanh tra sở; tuyên truyền phổ biến pháp luật, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại trong công tác kiểm tra, xử lý và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

1.2. Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, phát hiện những trường hp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những công trình vi phạm trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện buông lỏng quản lý, không ban hành quyết định kịp thời. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dng để xảy ra vi phạm theo quy định.

1.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện giám sát, tng hp báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh tình hình vi phạm quy định trong quản lý quy hoạch và xây dựng liên quan đến trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

1.4. Tham mưu xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, đặc biệt chú trọng công tác quản lý trật tự xây dựng; Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các ngành liên quan và UBND cấp huyện để xử lý đồng bộ các công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm hành lang an toàn giao thông.

2. Các Sở, Ban, ngành liên quan

2.1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với công trình xây dựng trong các khu công nghiệp; phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng tại các Khu công nghiệp.

2.2. SGiao thông Vận tải

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xử lý kiên quyết các trường hợp xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ, đường sắt và các cơ sở hạ tầng giao thông khác trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Xây dựng giám sát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình vi phạm quy định trong quản lý quy hoạch và xây dựng liên quan đến trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

2.3. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng ở địa phương, trong đó có công tác tổ chức công bố, công khai các đồ án quy hoạch và cắm mốc ngoài thực địa; phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu hỗ trợ, trang bị các phương tiện cần thiết cho thanh tra xây dựng và các cơ quan quản lý trật tự xây dựng khác để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

2.4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp vi Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý đất đai, ngăn chặn kịp thời việc xây dựng trên đt không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác sử dụng đất, chỉ đạo Thanh tra sở xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất trái phép, không đúng mục đích.

- Không xem xét, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng khi chủ đầu tư chưa chấp hành đầy đủ nội dung quyết định xử lý vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản, quy định trong quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động và phối hợp các cơ quan liên quan đôn đốc, xử lý các vi phạm về xây dựng gây mất an toàn và đảm bảo mỹ quan đô thị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hưng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về trật tự xây dựng; chú trọng việc giám sát, phát hiện, đưa tin, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng và cảnh quan đô thị trên địa bàn tỉnh.

2.6. Sở Công thương

- Chủ trì, phi hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và đơn vị quản lý đường dây 500KV xây dựng phương án bảo vệ công trình đường dây tải điện 500KV thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành phối hợp với các ngành chức năng, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và các địa phương kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo không đúng quy định vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện, gây mất an toàn điện và mỹ quan đô thị.

2.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, các công trình vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi theo quy định.

2.8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời các trường hợp lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định gây mất an toàn và mỹ quan đô thị; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quảng cáo, tuyên truyền pháp luật về quảng cáo; hướng dẫn quảng cáo ngoài trời gắn với các công trình, quản lý tuyến phố, lắp đặt, dựng, treo biển, băng rôn có nội dung tuyên truyền, quảng cáo phù hợp; hướng dẫn thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đối với bảng quảng cáo, băng rôn theo quy định.

2.9. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Công an tham gia, phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự công tác cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm và xử lý theo quy định.

2.10. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng, thực hiện nghiêm các yêu cầu trong quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm của cấp có thẩm quyền.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

3.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong hoạt động xây dựng, nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng; thường xuyên tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng và công chức địa chính.

3.2. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt đồng bộ các quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc làm cơ sở để quản lý trật tự xây dựng; bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông, quy mô diện tích đxe, vỉa hè, lối đi bộ và các yêu cầu khác về an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện.

3.3. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưng cơ quan chuyên môn trực thuộc thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn (kể cả các công trình, dự án do các cơ quan cấp trên quyết định chủ trương đu tư, thẩm định, cấp giấy phép xây dựng); kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và giám sát việc dừng thi công xây dựng công trình vi phạm; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, tổ chức kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thm quyền, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm theo quy định; trường hp vượt quá thẩm quyn phải báo cáo cấp trên để xử lý ngay từ khi mới phát sinh vi phạm, khc phục tình trạng lập biên bản vi phạm hành chính nhiều lần, quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn để cho “tồn tại”; kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm, công trình xây dựng trái phép trong phạm vi đất của đường bộ và hành lang an toàn giao thông theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tchức, công dân.

3.4. Tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê tất cả các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng chưa xử lý hoặc đã xử lý nhưng chưa dứt điểm để phân loại, xem xét, xử lý theo đúng quy định.

3.5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để tiếp tục phát sinh vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng thời xem xét làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn theo quy định pháp luật khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn mà không có biện pháp xử lý hoặc xử lý không kịp thời dứt điểm, để tái diễn hành vi vi phạm.

3.6. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất thực hiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Thủ trưởng các S, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phvà các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị này.

4.2. Giao SXây dựng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng; (để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để b
áo cáo)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (để báo cáo)
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Báo Hải Dương, Đài PT& TH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph
;
- Cổng thông tin điện tử UBND t
nh;
- L.đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT. Khanh (60b)
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2019
Ngày hiệu lực12/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành12/09/2019
        Ngày hiệu lực12/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tỉnh Hải Dương

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tỉnh Hải Dương

              • 12/09/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/09/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực