Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác lập, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 về công tác lập thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Bình Dương, ngày 08 tháng 07 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC LẬP, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong thời gian qua, thực hiện quy định pháp luật về đất đai, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã nghiêm túc triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo được sự chuyển biến và đạt được kết quả tích cực trong công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập: Việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa đồng bộ; chất lượng thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa cao, thiếu tính khả thi; công tác điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn diễn ra thường xuyên; đầu tư xây dựng công trình theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm được duyệt còn thiếu nguồn lực, chưa kiểm soát chặt chẽ.

Nguyên nhân của các tồn tại, bất cập trên chủ yếu là do: Các quy định pháp luật có liên quan chưa thống nhất; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ; kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm chưa gắn kết với kế hoạch sử dụng đất hàng năm, dẫn đến dàn trải; công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng chưa kịp thời.

Công tác quản lý, kiểm soát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết nhằm hoàn thành chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của toàn tỉnh đến năm 2020 theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ.

Để tăng cường chấn chnh công tác lập, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đúng quy định pháp luật.

- Chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc theo chức trách nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, kịp thời phát hiện, trực tiếp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các trường hợp không triển khai thực hiện đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất đẩy mạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí vốn ngân sách để thực hiện các công trình, dự án đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân để biết và chấp hành tốt.

4. Các sở, ngành có liên quan

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công trình, dự án theo thẩm quyền được giao. Kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hoặc trực tiếp xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp không triển khai thực hiện.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; Giao nhiệm vụ Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường phải sâu sát, quản lý chặt chẽ, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm nói chung và danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phải nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trong quý III hàng năm để tổ chức thẩm định. Sau ngày 01 tháng 10 hàng năm, nếu địa phương nào chưa gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình, dự án về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm thuộc diện thu hồi đất thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, phải nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 5 hàng năm. Trường hợp địa phương không có ý kiến phản hồi về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc đăng ký sau ngày 31 tháng 5 thì Sở Tài nguyên và Môi trường không xem xét điều chỉnh, bổ sung đối với địa phương.

- Thực hiện nghiêm quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về điều kiện đưa dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Kiên quyết loại bỏ những công trình, dự án đã đưa vào kế hoạch nhưng quá 03 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện công bố, công khai, niêm yết trên phương tiện thông tin đại chúng và tại các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT để các đối tượng sử dụng đất biết, thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người sử dụng đất biết về quyền và nghĩa vụ trong việc Nhà nước tổ chức thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

- Nâng cao chỉ tiêu thực hiện, chất lượng công trình, dự án được đề xuất trong năm thông qua hình thức: đánh giá kỹ năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư; đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn tri, kéo dài. Đồng thời chủ động tham mưu điều chỉnh, loại bỏ chỉ tiêu, công trình không có khả năng thực hiện.

6. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này từ nay đến hết năm 2020. Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Trong đó, lưu ý Báo cáo phải làm rõ được nguyên nhân, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục trong thời gian tới (nếu có).

- Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc trường hợp cấp bách, yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Dương; Đài PTTT Bình Dương;
- Website tỉnh;
- LĐVP (Lg, Th), Tn, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Mai Hùng Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 về công tác lập thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 về công tác lập thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýMai Hùng Dũng
        Ngày ban hành08/07/2019
        Ngày hiệu lực08/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 về công tác lập thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 về công tác lập thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm tỉnh Bình Dương

           • 08/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực