Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Long An theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Long An, ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012,

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Long An, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố Tân An; các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An

Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Thông tư số 16/1012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục khi có nhu cầu đề nghị cấp:

- Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

- Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu.

- Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng).

b) Cấp, thu hồi:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Giấy phép tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm.

- Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

c) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác có lien quan đến quản lý kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh vàng trên địa bàn và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An, kiểm soát chặt chẽ việc cấp đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh vàng; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh vàng.

3. Sở Công thương

Trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc doanh nghiệp kinh doanh vàng chấp hành, tuân thủ các qui định của pháp luật.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

5. Công an tỉnh

Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo qui định của pháp luật.

6. Cục Hải quan tỉnh Long An

Có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc khai báo Hải quan về số lượng vàng của các doanh nghiệp khi xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng theo qui định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các qui định pháp luật khác có liên quan.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp thực hiện tuyên truyền chỉ thị này đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh biết, để thực hiện.

9. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn

Trong thời gian 05(năm) tháng kể từ ngày 02/8/2012, các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng miếng phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại Sở Kế hoạch Đầu tư; thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo qui định tại Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của NHNN Việt Nam và các qui định pháp luật có liên quan. Đến hết ngày 02/01/2013, các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp sẽ không được phép thực hiện kinh doanh mua bán vàng miếng.

Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 25/5/2012:

+ Các tổ chức cá nhân đang sản xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ; trên địa bàn được tiếp tục sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại Sở Kế hoạch và Đầu tư; thủ tục đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An theo qui định tại Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của NHNN Việt Nam và các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan. Đến hết ngày 24/5/2013, các tổ chức cá nhân đang sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn không có Giấy phép sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An cấp sẽ không được phép thực hiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

+ Các tổ chức cá nhân đang kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đến hết ngày 24/5/2013, các tổ chức, cá nhân đang sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn không thực hiện đăng ký kinh doanh lại với Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không được phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn có trách nhiệm chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật về quản lý kinh doanh vàng. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nhận được chỉ thị này, các cơ quan đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An để tập hợp, đề xuất UBND tỉnh xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- NHNN Việt Nam (b/c)
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT; các PCT.UBND tỉnh;
- NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh;
- Sở Công Thương; Cục Hải quan Long An;
- Báo Long An, Đài PT-TH Long An;
- UBND các huyện, thành phố Tân An;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT.THY.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/08/2012
Ngày hiệu lực 10/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng Long An
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 13/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành 10/08/2012
Ngày hiệu lực 10/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng Long An

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng Long An

  • 10/08/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/08/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực