Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2007 về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND tăng cường chấn chỉnh thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí, chính sách huy động sử dụng khoản đóng góp nhân dân


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 13/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÍ, LỆ PHÍ, CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 24/2007/CT-TTg về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Thời gian qua, việc thực hiện Pháp lệnh Phí và Lệ phí, Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Qui định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bước đầu lập lại trật tự, kỷ cương trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí; góp phần huy động nguồn tài chính cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, trong việc thực hiện các qui định về phí, lệ phí và huy động các khoản đóng góp của nhân dân vẫn còn tồn tại: một số địa phương ban hành không đúng thẩm quyền, không phù hợp với qui định của pháp luật; một số nơi vẫn còn những khoản đóng góp (nhất là đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng) khá cao, không phù hợp với thu nhập của người dân; một số khoản huy động đóng góp chưa được lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng người dân trước khi ban hành; một số khoản huy động mang tính chất xã hội từ thiện, phải vận động đóng góp tự nguyện, nhưng lại qui định mang tính bắt buộc...

Để khắc phục tình hình trên và thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động các khoản đóng góp của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Đối với các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số công việc sau:

- Bãi bỏ ngay những khoản thu phí, lệ phí không có tên trong danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 27/03/2007 của UBND tỉnh. Đến ngày 30/11/2007 nếu các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh còn các khoản thu phí, lệ phí trái với qui định của pháp luật phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện, phải thực hiện đúng theo nguyên tắc tự nguyện. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã không được đặt ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn kết việc huy động với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng. Rà soát, bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân không đúng thẩm quyền và các qui định của pháp luật.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu từ nguồn thu dịch vụ của hợp tác xã, chỉ đạo thực hiện công khai các nguồn thu và nội dung chi để người dân được biết và tham gia giám sát.

- Báo cáo về kết quả thực hiện rà soát, bãi bỏ, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp của nhân dân ở địa phương thuộc quyền quản lý của đơn vị mình về Sở Tài chính trước ngày 20/11/2007.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện   các đơn vị, tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc theo đúng các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo qui định của pháp luật;

- Tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện rà soát, bãi bỏ, miễn, giảm các khoản phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & PTNT và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/11/2007.

3. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh có trách nhiệm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ chính sách và qui định của pháp luật đối với từng khoản thu phí, lệ phí; các khoản đóng góp và một số giá dịch vụ phải trả. Thực hiện công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các Sở, ban, ngành trong kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

4. Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các cấp chính quyền địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ ( b/c );
- TTTU, TT. HĐND tỉnh ( b/c );
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Cục Thuế, Kho bạc NN tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, TH, TTCB, các CV;
- Lưu VT, KT.

CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực22/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND tăng cường chấn chỉnh thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí, chính sách huy động sử dụng khoản đóng góp nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND tăng cường chấn chỉnh thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí, chính sách huy động sử dụng khoản đóng góp nhân dân
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýThân Văn Mưu
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực22/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND tăng cường chấn chỉnh thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí, chính sách huy động sử dụng khoản đóng góp nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND tăng cường chấn chỉnh thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí, chính sách huy động sử dụng khoản đóng góp nhân dân

           • 12/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực