Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; Đề án xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo Quyết định 799/QĐ-TTg (giai đoạn 2016-2020) do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND xây dựng lực lượng dân quân tự vệ xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Long An, ngày 13 tháng 06 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ; ĐỀ ÁN XÂY DỰNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN VÀ ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CÁN BỘ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 799/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (GIAI ĐOẠN 2016- 2020)

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 21/01/2016 của Ban Thưng vụ Tỉnh y; Chthị số 04-CT/UBND ngày 21/01/2016 của Ủy ban nhân dân tnh vtăng cường lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng; công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016 và Chỉ thị s1043/CT-BTL ngày 16/5/2016 của Tư lệnh Quân khu 7 về tiếp tc thực hiện Đán xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2016- 2020).

Đ tiếp tục trin khai thực hiện Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tvệ; Đán xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phưng, thị trn vững mạnh toàn diện và Đán đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo Quyết định số 799 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016- 2020 (gọi chung là các Đán) đạt cht lượng, hiệu quả thiết thực đi vào chiều sâu. y ban nhân dân tỉnh chỉ thị các cp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Luật Dân quân tvệ; Nghđịnh s03/2016/NĐ-CP Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư s33/2016/TT-BQP Thông tư số 02/2016/TT-BQP của Bộ Quc phòng...; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Dân quân tự vệ cho các cp, các ngành đa phương nhận thc đy đủ vvai trò, vị trí chiến lược của dân quân tự vệ trong tình hình mới, qua đó đề cao trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục thực hiện các Đề án giai đoạn 2016-2020 hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo địa phương thực hiện công tác xây dựng dân quân tự vệ bảo đm về số lượng, nâng cao chất lượng và độ tin cậy, củng cố, kiện toàn về tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm đcác thành phần lực lượng theo quy định của pháp luật vdân quân tự vệ, kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm của từng địa phương; đặc biệt chú trọng xây dựng nâng cao cht lượng của lực lượng dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, cơ động, thường trực ở các địa bàn chiến lược, vùng trọng điểm quốc phòng và an ninh gắn với việc đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc tạo nguồn phát triển đảng viên trong dân quân tự vệ theo kế hoạch hàng năm. Phấn đấu đến năm 2020 đảng viên dân quân tự vệ đạt 22%-23% trở lên, trong đó đảng viên trong dân quân đạt 18% trlên, đảng viên trong tự vệ đạt 20% trở lên. Tiểu đội dân quân thường trực có đảng viên; trung đội dân quân cơ động, trung đội dân quân thường trực có tổ đảng; các đại đội pháo phòng không, pháo binh có chi bộ quân sự và 100% cán bộ ấp, khu phố, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng dân quân tự vệ là đảng viên. Đoàn viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 60% trở lên.

4. Tập trung chỉ đạo nâng cao cht lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương; Công văn s272-ĐU ngày 13/4/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về tiếp tục xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt; Chỉ thị 57-CT/TU ngày 10/02/2014 của Tỉnh ủy và hướng dn số 11-HD-BTC/TU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ này. Đến năm 2020, có 80% chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy vững chắc, riêng các xã biên giới, ven cửa sông ra biển 100% có chi ủy.

5. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tham mưu cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp điều chỉnh Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn bảo đảm đến năm 2020 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được đào tạo có trình độ trung cấp 100%, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đạt 70 đến 80% trở lên; làm tốt công tác bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo, quan tâm tạo điều kiện phát triển lên các vị trí lãnh đạo Đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể của địa phương.

6. Hàng năm, cơ quan quân sự các cấp, chỉ huy đơn vị tự vệ phải xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ dân quân tự vệ, huấn luyện chiến sỹ dân quân tự vệ đủ, đúng thành phần theo quy định; tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập nhm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Chỉ đạo cơ quan quân sự cấp huyện và xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng, lực lượng Kim lâm và các lực lượng khác thực hiện theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chng cháy rừng và thực hiện nghiêm quy chế, kế hoạch phi hợp hoạt động giữa dân quân tự vệ với lực lượng Công an, các lực lượng khác... trên từng địa bàn.

8. Tiếp tục tăng cường khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện, đến năm 2020 bảo đảm 100% Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có trụ sở làm việc riêng, nơi ăn, nghỉ cho lực lượng dân quân thường trực, có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sinh hoạt làm việc theo quy định và bảo đảm vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ cho dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ.

9. Cơ quan quân sự các cấp nâng cao khả năng tham mưu cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp điều chnh, bổ sung về chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ theo Luật Dân quân tự vệ s 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009 và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ, Chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm phát huy những mặt tích cực tiến bộ, khắc phục những yếu kém tồn tại, có giải pháp chỉ đạo xây dựng dân quân tự vệ những năm tiếp theo đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

11. Giao trách nhiệm cho các sở, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu của các Đề án tham mưu cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp điều chỉnh, bổ sung về chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, Chính phủ, Bộ Quốc phòng phù hợp với từng địa phương, từng khu vực phòng thủ của huyện. Tổ chức xây dựng hướng dẫn thực hiện xây dựng dân quân tự vệ; xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các ngành chức năng cân đi ngân sách bảo đảm kinh phí kịp thời cho lĩnh vực quốc phòng địa phương theo đúng quy định của Chính phủ về quản lý ngân sách và tài sản Nhà nước đối với mọi hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, nhiệm vụ quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ nội dung Chỉ thị này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện có chất lượng hiệu quả. Trong đó, tập trung xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể từng năm cần đạt được và đến năm 2020 hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tnh ủy và Chỉ thị của UBND tỉnh.

- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm kiểm tra theo dõi các ngành và địa phương việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp tình hình báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tnh) để theo dõi chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;
- Bộ Tham mưu/Quân khu 7;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, P.CT UBND tỉnh;
- Các sở ngành, Đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Ban DQTV/B CHQS tnh;
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT, U.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2016
Ngày hiệu lực13/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND xây dựng lực lượng dân quân tự vệ xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND xây dựng lực lượng dân quân tự vệ xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long An 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành13/06/2016
        Ngày hiệu lực13/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND xây dựng lực lượng dân quân tự vệ xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long An 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND xây dựng lực lượng dân quân tự vệ xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã Long An 2016

           • 13/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực