Chỉ thị 1306/CT-UBND

Chỉ thị 1306/CT-UBND năm 2015 điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1306/CT-UBND 2015 quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/CT-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, tỉnh đã tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đồng bộ cả 03 cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai và cân đối quỹ đất cho các ngành đầu tư phát triển đến năm 2020.

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 (khoản 1 Điều 51) và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định phải tổ chức điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015 về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia. Để đảm bảo việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đồng thời với điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia trong năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Về nội dung điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất

- Triển khai đồng thời việc điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện trong năm 2015.

- Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lần này phải đáp ứng các yêu cầu của Luật Đất đai 2013, đảm bảo quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nhằm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

- Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo có tính kế thừa các chỉ tiêu, định hướng của quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian. Đồng thời, dự báo, cập nhật đầy đủ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Đảm bảo quỹ đất để đầu tư các công trình theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm của tỉnh theo quy định Luật Đầu tư công 2014 và thực hiện quy hoạch phát triển của các ngành đến năm 2020.

- Cập nhật các nội dung, chỉ tiêu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, kịp thời trình Chính phủ xét duyệt ngay sau khi quy hoạch cấp quốc gia được Quốc hội thông qua; Cập nhật các công trình, dự án phát sinh trên địa bàn tỉnh làm thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt.

- Xử lý các xung đột, chồng lấn giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch chuyên ngành như: quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (lúa, cá, rau màu), quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, quy hoạch khu, cụm công nghiệp….

2. Trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp giữa năm 2016, sau đó hoàn chỉnh thủ tục trình Chính phủ xét duyệt.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

- Hướng dẫn về chuyên môn để Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập tổ giúp việc cho Hội đồng là các chuyên viên của Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan để giúp việc cho Hội đồng từ lúc lập, thẩm định đề cương đến khi trình phê duyệt sản phẩm quy hoạch, kế hoạch theo quy định.

b) UBND huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp vào kỳ họp giữa năm 2016. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh điều chỉnh được duyệt, cập nhật hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện điều chỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện đồng thời với việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020. Riêng trong Quý III năm 2015 đăng ký danh mục dự án cần thu hồi đất và có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2016 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2015.

- Cân đối kinh phí từ ngân sách huyện để tổ chức thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện về kế hoạch vốn cho việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Đăng ký danh mục các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để bố trí quỹ đất vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và huyện.

d) Sở Tài chính

- Cân đối, bố trí nguồn kinh phí cho việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện cân đối, sử dụng nguồn kinh phí cấp huyện để bố trí cho việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

đ) Sở, Ban, Ngành có liên quan

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành và đăng ký nhu cầu sử dụng đất của ngành mình làm cơ sở để bố trí quỹ đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

- Phối hợp xử lý các xung đột, chồng lấn giữa quy hoạch ngành với quy hoạch sử dụng đất và tham gia thẩm định đề cương, sản phẩm điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1306/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1306/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1306/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 1306/CT-UBND 2015 quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1306/CT-UBND 2015 quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1306/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 1306/CT-UBND 2015 quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1306/CT-UBND 2015 quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh An Giang

           • 08/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực