Chỉ thị 14/2009/CT-UBND

Chỉ thị 14/2009/CT-UBND về tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2009/CT-UBND tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư thành phố Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2009/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 8 tháng 9 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Ngày 30/3/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; ngày 31/12/2008. Chính phủ đã ban hành Nghị định 131/2008/NĐ-CP hướng dẫn các quy định của Luật sư về tổ chức xã hội- nghề nghiệp của luật sư;

Để tiếp tục triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành theo Kế hoạch số 3847/KH-UBND ngày 09/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại, thúc đẩy phát triển tổ chức và hoạt động luật sư; kiện toàn, củng cố và phát huy vai trò tự quản của Đoàn luật sư, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước đối với tổ chức, hoạt động luật sư trên địa bàn thành phố; nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội hiện nay, đáp ứng yêu cầu dịch vụ pháp lý của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của thành phố;

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Sở Tư pháp:

1.1. Chủ trì, phối hợp với Đoàn luật sư, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về luậ sư và hành nghề luật sư.

1.2. Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt nhằm đảm bảo chiến lược phát triển đội ngũ luật sư giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo.

1.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư; cho ý kiến về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư; phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư; đình chỉ thi hành, yêu cầu sửa đổi một phần hoặc huỷ bỏ toàn bộ quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn Luật sư; bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư; giải thể, thành lập lại Đoàn Luật sư theo quy định tại Nghị định số 131/2008/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

1.4. Phối hợp với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đề xuất các biện pháp cụ thể để xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư ở thành phố đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; nâng cao chất lượng tranh tụng của luật sư tại phiên toà, thúc đẩy hoạt động tư vấn pháp lý của luật sư, tạo điều kiện và khuyến khích luât sư tham gia công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và công tác xã hội khác.

1.5. Tổ chức và quản lý tốt lớp luật sư mở tại Hải Phòng năm 2009 để đào tạo nguồn luật sư cho thành phố; tiếp tục đề xuất việc mở rộng nguồn và nâng cao chất lượng đào tạo luật sư của Hải Phòng.

1.6. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, thanh tra; giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý hoặc xử lý theo thẩ quyền các hành vi vi phạm pháp luật của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và luật sư.

2. Đoàn luật sư thành phố:

2.1. Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, để Đoàn Luật sư thực hiện là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, thực hiện tốt vai trò tự quản của tổ chức xã hội- nghề nghiệp của luật sư theo các nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và theo Điều lệ; tăng cường quản lý đối với tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn thành phố;

2.2. Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật sư, hành nghề luật sư; củng cố, kiện toàn Đoàn Luật sư; phát triển đội ngũ luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư ở thành phố; đề xuất hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư; khuyến khích tạo điều kiện cho những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tập sự hành nghề luật sư, gia nhập Đoàn luật sư Hải Phòng; tổ chức các lớp tập huấn, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện các biện pháp khác nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ luật sư trẻ có năng lực, trình độ.

2.3. Thường xuyên theo dõi hoạt động hành nghề của các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành viên; uốn nắn, xử lý và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức, ứng xử hành nghề của luật sư.

2.4. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư sớm báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về Đề án tổ cức Đại hội và tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ mới, bổ sung các luật sư trẻ, tâm huyết với nghề, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực, trình độ vào Ban Chủ nhiệm và giữ các chức danh Lãnh đạo Đoàn Luật sư nhiệm kỳ mới.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn thành phố, thực hiện các phần việc được nêu tại điểm 1.3 mục 1 Chỉ thị này.

4. Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố:

4.1. Tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí hoạt động hàng năm và đột xuất cho Đoàn Luật sư thành phố; cấp các khoản kinh phí để thực hiện công tác quản lý và phát triển tổ chức, hoạt động luật sư trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố.

4.2. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế của các tổ chức, cá nhân hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật; tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố và thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển Đoàn Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư.

5. Sở Ngoại vụ: Tạo điều kiện để tổ chức luật sư và luật sư trên địa bàn thành phố tham gia hội nhập, mở rộng hợp tác, giao lưu quốc tế trên cơ sở bản đảm tuân thủ đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tăng cường quản lý nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng: đề xuất và thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển Đoàn Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư; giải quyết dứt điểm việc bố trí trụ sở làm việc cho Đoàn Luật sư thành phố theo ý kiến mà Thành uỷ, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố đã chỉ đạo, hoàn thành và báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố trong tháng 9/2009.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo An ninh Hải Phòng: phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tổ chức tuyên truyên, phổ biến sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về luật sư, hành nghề luật sư.

8. Các Tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư: nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư, Điều lệ Đoàn Luật sư thành phố, các yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn; tích cực tham gia cải cách hành chính, cảI cách tư pháp, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động xã hội khác.

9. Đề nghị Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an thành phố, Toà án quân sự Quân khu 3, Viện kiểm sát quân sự Quân khu 3: phối hợp chỉ đạo tạo điều kiện để các luật sư thực hiện các quyền hành nghề theo đúgn quy định pháp luật, thương xuyên trao đổi thông tin với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Sở Tư Tư pháp về hoạt động hành nghề của các luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư.

Yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, đình kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2009
Ngày hiệu lực18/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/2009/CT-UBND tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư thành phố Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/2009/CT-UBND tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư thành phố Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrịnh Quang Sử
        Ngày ban hành08/09/2009
        Ngày hiệu lực18/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/2009/CT-UBND tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư thành phố Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2009/CT-UBND tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư thành phố Hải Phòng

           • 08/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực