Chỉ thị 14/2012/CT-UBND

Chỉ thị 14/2012/CT-UBND về đẩy mạnh công tác xuất khẩu do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2012/CT-UBND đẩy mạnh công tác xuất khẩu Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2012/CT-UBND

Nghệ An, ngày 02 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XUẤT KHẨU

Trong những năm qua, cùng với đà tăng trưởng của nền kinh tế, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu đã có bước phát triển; tỷ trọng hàng hoá nông lâm hải sản qua chế biến chiếm tỷ lệ ngày càng tăng trong tổng kim ngạch xuất khẩu; năng lực và kinh nghiệm của cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp từng bước được cải thiện. Công tác xuất khẩu đã trở thành một trong những động lực chủ yếu để phát triển sản xuất và chế biến, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, so với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, hoạt động xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu vẫn còn một số tồn tại, như: tốc độ tăng trưởng chưa vững chắc; quy mô xuất khẩu hàng hoá còn nhỏ bé; hàng hoá xuất khẩu chủ yếu vẫn là hàng nông lâm hải sản, khoáng sản mới qua sơ chế, ít có hàng công nghiệp chế biến sâu; sức cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hoá xuất khẩu Nghệ An còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập…

Để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu từ 500 - 550 triệu USD vào năm 2015 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp làm công tác xuất khẩu tiếp tục quán triệt và triển khai các nội dung Đề án “Định hướng phát triển xuất khẩu trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 19/8/2011, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung:

- Đẩy mạnh sản xuất và chế biến hàng hoá, tạo nguồn hàng và dịch vụ xuất khẩu phong phú.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào Nghệ An đầu tư phát triển sản xuất, chế biến kinh doanh hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu và coi đây là giải pháp tạo bước đột phá trong công tác xuất khẩu.

- Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hoá xuất khẩu Nghệ An.

- Tạo lập và mở rộng thị trường hàng hoá xuất khẩu, tạo đầu ra ổn định cho hàng hoá và dịch vụ Nghệ An.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực.

- Các tổ chức tín dụng, ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho các doanh nghiệp trong sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu.

2. Sở Công Thương:

a) Chủ trì theo dõi, đôn đốc và kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện Đề án “Định hướng phát triển xuất khẩu trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015”, chủ động nắm bắt tình hình và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá.

b) Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại theo hướng đổi mới công tác khuyến công, hỗ trợ thiết thực để phát triển làng nghề phục vụ công tác xuất khẩu; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, chú trọng công tác thông tin dự báo, thông tin thị trường, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm Nghệ An, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, tư vấn nghiệp vụ xuất nhập khẩu; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ ngoại thương, bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp.

c) Chỉ đạo công tác thu mua hàng nông sản trên địa bàn, góp phần tiêu thụ nông phẩm cho người sản xuất, phục vụ xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động.

d) Thực hiện tốt quản lý nguồn điện ổn định, ưu tiên đáp ứng nhu cầu sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu.

e) Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương các nội dung liên quan đến công tác xuất nhập khẩu, nhất là những vướng mắc cần tháo gỡ giúp doanh nghiệp trong hoạt động, sản xuất kinh doanh để xử lý kịp thời.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Rà soát, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, trong đó ưu tiên phát triển xuất khẩu, cả về nguồn lực và cơ chế chính sách.

b) Rà soát, bổ sung, sửa đổi chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phù hợp với từng giai đoạn, theo hướng ưu tiên đầu tư các dự án sản xuất, chế biến hàng nông lâm hải sản xuất khẩu, hàng dệt may, dự án gia công công nghệ phần mềm xuất khẩu, các dự án thân thiện với môi trường.

c) Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động và thu hút đầu tư trong và ngoài nước để mời gọi các Nhà đầu tư có năng lực và uy tín vào Nghệ An đầu tư phát triển.

4. Sở Nông nghiệp và PPNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và thị xã có liên quan chỉ đạo thực hiện tốt Quy hoạch phát triển nông lâm thuỷ hải sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhất là: Lạc, chè, cà phê, cao su, sắn nguyên liệu, dứa, hoa quả, chương trình nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thuỷ hải sản… nhằm tạo nguồn hàng nông lâm thuỷ sản phong phú, ổn định gắn với các cơ sở chế biến hàng hoá xuất khẩu theo lộ trình quy hoạch được duyệt.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng cùng các huyện, thành phố và thị xã liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn theo đúng tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động; tập trung triển khai có hiệu quả Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020; Quyết định số 470/QĐ-LĐTBXH ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt “Dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

7. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố và thị xã liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020, chú trọng thu hút khách Quốc tế; tổ chức tốt các tour tuyến du lịch quốc tế và nội địa; làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

8. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam rà soát, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư nhằm tạo điều kiện và khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào đầu tư tại Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu Công nghiệp trong tỉnh. Triển khai, đôn đốc thực hiện các quy hoạch, các dự án được duyệt trong Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu Công nghiệp theo đúng lộ trình.

9. Cục Hải quan Nghệ An tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng thủ tục khai báo hải quan điện tử theo hướng thuận tiện, đơn giản, hết sức tạo thông thoáng cho doanh nghiệp trong công tác thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu; tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ và tư vấn pháp luật về hoạt động xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

10. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục ưu tiên vốn cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng xuất khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được vay vốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

11. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý và triển khai thực hiện các quy hoạch được duyệt trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu.

12. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đưa tin phổ biến các cơ chế, chính sách điều hành xuất nhập khẩu một cách kịp thời.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2012
Ngày hiệu lực12/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/2012/CT-UBND đẩy mạnh công tác xuất khẩu Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/2012/CT-UBND đẩy mạnh công tác xuất khẩu Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành02/05/2012
        Ngày hiệu lực12/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/2012/CT-UBND đẩy mạnh công tác xuất khẩu Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2012/CT-UBND đẩy mạnh công tác xuất khẩu Nghệ An

           • 02/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực