Chỉ thị 14/2012/CT-UBND

Chỉ thị 14/2012/CT-UBND về tăng cường thực hiện Luật lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/2012/CT-UBND thực hiện Luật lý lịch tư pháp Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2012/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 25 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Luật Lý lịch tư pháp đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Đây là một đạo luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền của công dân và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Sau hơn 02 năm triển khai, thực hiện quy định của Luật Lý lịch tư pháp, công tác lý lịch tư pháp của tỉnh Cao Bằng đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận: Đảm bảo sự phối hợp giữa cơ quan tư pháp với các cơ quan liên quan trong việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật; cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đang từng bước được xây dựng; việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp đã đáp ứng yêu cầu của công dân; công tác đào tạo, bố trí công chức làm công tác lý lịch tư pháp đã được quan tâm, tạo điều kiện; chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý lý lịch tư pháp…

Tuy nhiên, công tác xây dựng cơ sở lý lịch tư pháp tại tỉnh Cao Bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa đi vào nền nếp, số lượng thông tin do các cơ quan liên quan cung cấp cho Sở Tư pháp chưa đầy đủ, kịp thời; tổ chức bộ máy, biên chế nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ công tác lý lịch tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra… Để khắc phục tình trạng trên và tiếp tục triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời để tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, phục vụ kịp thời yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các ngành có liên quan và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp và liên quan đến công tác lý lịch tư pháp, trong đó cần tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung về: Mục đích của việc quản lý lý lịch tư pháp, các quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong việc yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và thực hiện pháp luật về lý lịch tư pháp; trình tự thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp… nhằm tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lý lịch tư pháp trong các cấp, các ngành và cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

c) Tiếp nhận đầy đủ, kịp thời thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan, tổ chức cung cấp. Thực hiện việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp về án tích; cấp phiếu lý lịch tư pháp và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích; cung cấp lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

d) Thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, bảo đảm an toàn và an ninh đối với cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ.

đ) Kiện toàn nguồn nhân lực, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác lý lịch tư pháp, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vấn đề về lý lịch tư pháp; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

e) Đầu tư thiết bị, đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu quản lý cơ sở dữ liệu và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp; kho lưu trữ hồ sơ, giấy tờ về lý lịch tư pháp phục vụ yêu cầu tra cứu chính xác, kịp thời, lưu trữ an toàn, lâu dài.

g) Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp.

2. Sở Nội vụ

Căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ bổ sung biên chế cho Sở Tư pháp để bố trí công chức làm công tác lý lịch tư pháp, nhằm đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp, cập nhật dữ liệu thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt việc quản lý, khai thác dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của công dân, tổ chức.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích có trước ngày 01 tháng 7 năm 2010 theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục trao đổi, cung cấp thông tin về án tích có sau ngày 01 tháng 7 năm 2010 khi Sở Tư pháp yêu cầu.

b) Chỉ đạo cơ quan Công an cấp huyện gửi cho Sở Tư pháp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo và các hình phạt bổ sung cho người đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.

6. Cục Thi hành án dân sự

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc gửi quyết định thi hành án phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác của người bị kết án; quyết định đình chỉ thi hành án; giấy xác nhận kết quả thi hành án; văn bản thông báo kết thúc thi hành án trong trường hợp người bị kết án đã thực hiện xong nghĩa vụ cho Sở Tư pháp.

7. Toà án nhân dân tỉnh

Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc gửi cho Sở Tư pháp các văn bản, quyết định từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2010, bao gồm:

a) Trích lục bản án hình sự sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật, trích lục bản án hình sự phúc thẩm; Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự; Quyết định ân giảm hình phạt tử hình; Quyết định thi hành án hình sự; Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù; Quyết định xoá án tích; Giấy chứng nhận đương nhiên được xoá án tích; Quyết định miễn chấp hành hình phạt; Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt; Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước; Quyết định tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù đối với trường hợp dẫn độ để thi hành án tại Việt Nam.

b) Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về tình trạng án tích; tình trạng thi hành án; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo đề nghị của Sở Tư pháp.

8. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cung cấp Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù trong trường hợp kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm cho Sở Tư pháp.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng cấp thực hiện nghiêm túc việc gửi 01 bản chính hoặc 01 bản sao quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao từ bản chính có chứng thực) cho Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã khi cấp giấy chứng tử có trách nhiệm gửi 01 bản sao (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao từ bản chính có chứng thực) cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp.

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích theo yêu cầu của Sở Tư pháp.

10. Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

11. Thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2012
Ngày hiệu lực04/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/2012/CT-UBND thực hiện Luật lý lịch tư pháp Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/2012/CT-UBND thực hiện Luật lý lịch tư pháp Cao Bằng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Hoàng Anh
        Ngày ban hành25/12/2012
        Ngày hiệu lực04/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 14/2012/CT-UBND thực hiện Luật lý lịch tư pháp Cao Bằng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/2012/CT-UBND thực hiện Luật lý lịch tư pháp Cao Bằng

             • 25/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực