Chỉ thị 14-BXD

Chỉ thị 14-BXD về tăng cường công tác tài vụ kế toán trong ngành xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14-BXD tăng cường công tác tài vụ kế toán ngành xây dựng cơ bản


BỘ XÂY DỰNG
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 14-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 1974 

 

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TÀI VỤ KẾ TOÁN TRONG NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN

Trong năm qua, các đơn vị đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh được liên tục, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 1973 của ngành, tiết kiệm hạ giá thành, đảm bảo nộp lợi nhuận, khấu hao vào ngân sách Nhà nước. Về công tác cải tiến quản lý và hạch toán đã thí điểm thành công cải tiến hệ thống thông tin kinh tế ở Công ty xây dựng Nam Hà nội, Công ty xây dựng Hải phòng, và xí nghiệp gạch Từ liêm, đã cải cách công tác kế toán hoàn thành trong các đơn vị trực thuộc Bộ và đang chuẩn bị triển khai ở Sở, Ty xây dựng, đã tiến hành cuộc tổng kiểm kê tài sản, điều tra năng lực sản xuất và quyết toán năm 1973 nhanh, gọn hơn trước, việc bồi dưỡng lực lượng kế toán tài vụ đã được chú ý.

Tuy nhiên, trong công tác tài vụ kế toán còn nhiều thiếu sót từ nhận thức, quan điểm đến tổ chức, lãnh đạo và thực hiện. Ở mỗi đơn vị, thủ trưởng chưa đích thân lãnh đạo công tác tài vụ kế toán, chưa thông qua sự hoạt động của đồng tiền và số liệu kế toán để kiểm tra, phân tích tình hình và kết quả sản xuất, kinh doanh ở từng khâu, từng mặt, từng chủ trương công tác và biện pháp kỹ thuật, chưa thấy tài vụ cơ sở, tài vụ ngành là một bộ phận của tài chính Nhà nước, cho nên có những hiện tượng xoay sở vốn cho đơn vị mình một cách dư thừa, chi tiêu lãng phí, ít suy nghĩ tìm tòi biện pháp cải tiến sử dụng vốn, giải phóng tồn kho ứ đọng, thanh toán công nợ, mà năng chạy vạy, đòi hỏi cấp trên, xin Nhà nước cấp phát. Thậm chí, có nơi thủ trưởng quyết định kế toán phải chi sai chế độ, hạch toán khống sản lượng.

Kế toán trưởng chưa thấy mình vừa có nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán và giúp thủ trưởng đơn vị quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị, vừa làm nhiệm vụ kiểm soát viên của Nhà nước tại đơn vị đó, cho nên chưa đấu tranh kiên quyết với những hành vi xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, chi tiêu sai chính sách, chế độ, thể lệ.

Kế toán viên chưa đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức làm chủ trong công tác, cho nên còn tách rời nghiệp vụ kế toán tài vụ với công tác quản lý kinh tế tài chính, thiếu mạnh dạn đấu tranh chống lãng phí, tham ô, thực hành tiết kiệm, một số kế toán chưa thật an tâm, yêu nghề, nên chưa đi sâu học tập, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ.

Để nhanh chóng khắc phục tình trạng trên đây, Bộ chỉ đạo cho các công ty, công trường, xí nghiệp, các đơn vị trực thuộc Bộ, và Sở, Ty xây dựng thi hành các điểm sau đây :

1. Ở mỗi đơn vị cần làm cho cán bộ, công nhân quán triệt tinh thần, nội dung Nghị quyết 22 của trung ương Đảng, và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tài vụ kế toán trong hai năm 1974-1975 của ngành là :

a) Phấn đấu xóa bỏ tình trạng sản xuất, kinh doanh bị lỗ vốn, triệt để thực hành tiết kiệm sử dụng có hiệu quả cao lao động, thiết bị, vật tư, tiền vốn hiện có của đơn vị, hạ giá thành công trình và đơn vị sản phẩm thực hiện kinh doanh có lãi,

b) Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh theo phương thức hạch toán kinh tế, công tác hạch toán lao động, vật tư, tiền vốn ngay từ khi  làm kế hoạch, từ khâu ghi chép ban đầu, kiên quyết trấn áp bọn đầu cơ, ăn cắp, đấu tranh ngăn chặn và xóa bỏ mọi hành vi xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa.

c) Chấm dứt tình trạng chi tiêu sai nguyên tắc, sai chế độ, ngoài kế hoạch, vượt định mức, chiếm dụng vốn trong thanh toán, tích cực ổn định tình hình tài vụ, đảm bảo vốn sản xuất kinh doanh liên tục và có hiệu quả kinh tế cao, thực hiện thưởng, phạt công minh và kịp thời.

d) Nâng cao chất lượng hạch toán, đảm bảo cung cấp số liệu và tình hình một cách kịp thời và chính xác, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý kinh tế tài chính của từng đơn vị cơ sở, của ngành và Nhà nước.

2. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tài vụ kế toán trong hai năm 1974-1975 của ngành, các đơn vị cần phải tiến hành kế khẩn trương một số công việc chủ yếu sau đây:

a) Ở mỗi đơn vị cần tổ chức học tập điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước, ban hành theo nghị định số 175-CP và bài nói chuyện của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại hội nghị kế toán trưởng toàn ngành xây dựng lần thứ nhất để liên hệ, kiểm điểm tình hình thực hiện ở mỗi đơn vị và báo cáo kết quả về Bộ. Thông qua việc học tập các tài liệu này để nâng cao nhận thức tư tưởng và quan điểm về công tác kinh tế, tài chính, kế toán ở mỗi đơn vị.

b) Phải lập kế hoạch tài vụ đồng thời với kế hoạch sản xuất từ cơ sở lên ngành (kể cả trung ương và địa phương). Thực hiện mọi khoản chi tiêu đều phải có kế hoạch và có hiệu quả kinh tế cụ thể.

c) Nghiên cứu và cải tiến chế độ phân phối lợi nhuận, chế độ trích khấu hao tài sản cố định, chế độ giá cả, chế độ thưởng phạt vật chất, chế độ vốn cơ bản trong ngành, hệ thống hóa pháp luật tài chính, kế toán.

d) Triển khai mạnh mẽ công tác thông tin kinh tế trong ngành, phân cấp hạch toán kinh tế giữa xí nghiệp liên hợp xây dựng hoặc liên hiệp xí nghiệp sản xuất với các xí nghiệp trực thuộc, đến từng phân xưởng, đội, tổ, cải cách công tác kế toán của Sở, Ty xây dựng và đơn vị sự nghiệp. Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng ghi chép chứng từ ban đầu. Đẩy mạnh công tác phân tích hoạt động kinh tế định kỳ và thường xuyên từ cơ sở lên ngành.

e) Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và thường xuyên công tác tài vụ kế toán, đồng thời tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ tài vụ kế toán, chấn chỉnh lại tổ chức các phòng, ban kế toán tài vụ cơ sở về số lượng cũng như về chất lượng, nghiên cứu và đề bạt kế toán trưởng cơ sở để tăng cường công tác chỉ đạo hạch toán và giám sát hoạt động kinh tế của đơn vị.

3. Thủ trưởng đơn vị phải đích thân lãnh đạo công tác tài vụ kế toán của đơn vị mình. Thủ trưởng đơn vị cần tạo mọi điều kiện cho kế toán trưởng hoàn thành nhiệm vụ, và thường xuyên kiểm tra công việc của kế toán trưởng, giải quyết kịp thời các vấn đề mà kế toán trưởng đề xuất và báo cáo. Thủ trưởng đơn vị cần khen thưởng, khuyến khích và bảo vệ những kề toán trưởng làm tốt nhiệm vụ, đồng thời đề nghị xử lý thích đáng kế toán trưởng vi phạm chính sách, chế độ, thể lệ của Nhà nước.

Việc tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, thi hành kỷ luật các nhân viên kế toán và thủ quỹ, thủ kho trong đơn vị đều phải có ý kiến của kế toán trưởng.

Trên đây Bộ nêu một số công việc cần phải làm nhằm tăng cường công tác tài vụ kế toán của ngành, mỗi đơn vị cơ sở căn cứ vào nội dung chỉ thị này, tiến hành liên hệ kiểm điểm và đề ra biện pháp cụ thể để thực hiện, đồng thời phát huy kết quả hội nghị kế toán trưởng của toàn ngành nhằm đưa công tác tài vụ kế toán của đơn vị mình đi vào nề nếp, thực sự là công cụ sắc bén trong quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 Đỗ Mười

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14-BXD

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/1974
Ngày hiệu lực07/06/1974
Ngày công báo15/06/1974
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 14-BXD tăng cường công tác tài vụ kế toán ngành xây dựng cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14-BXD tăng cường công tác tài vụ kế toán ngành xây dựng cơ bản
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐỗ Mười
        Ngày ban hành23/05/1974
        Ngày hiệu lực07/06/1974
        Ngày công báo15/06/1974
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 14-BXD tăng cường công tác tài vụ kế toán ngành xây dựng cơ bản

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14-BXD tăng cường công tác tài vụ kế toán ngành xây dựng cơ bản

              • 23/05/1974

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/06/1974

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/06/1974

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực