Chỉ thị 14/CT-BVHTTDL

Chỉ thị 14/CT-BVHTTDL năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-BVHTTDL năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Ngày 26 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong đó yêu cầu tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong sử dụng ngân sách nhà nước để góp phần dành nguồn đầu tư cho phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đất nước.

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 21-CT/TW về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nhiệm vụ dưới đây:

1. Yêu cầu chung:

1.1. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hàng ngày và nội dung sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, cơ quan, tổ chức; cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên hiểu đúng và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1.2. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tài chính hiện hành trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước nhất là trong các nội dung sau:

- Các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

- Các Chương trình mục tiêu Quốc gia;

- Quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài;

- Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc;

- Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại;

- Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc.

1.3. Chấp hành nghiêm túc Quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có vốn sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

1.4. Tiếp tục tăng cường chất lượng công tác kiểm tra tài chính, thẩm tra và phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo tài chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng quy định và chế độ hiện hành. Kiểm tra đôn đốc việc chấp hành các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và cơ quan kiểm tra tài chính.

2. Yêu cầu cụ thể:

2.1. Tăng cường công tác quản lý chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và đúng quy định, định mức hiện hành của Nhà nước, trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

2.1.1. Đối với phân bổ, giao dự toán ngân sách:

Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: mua sắm xe ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, không cấp bách.

2.1.2. Đối với việc họp, hội nghị, hội thảo, tổng kết, kỷ niệm, sự kiện và đi công tác trong nước:

- Rà soát và thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi liên quan đến: tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách… Đối với việc tổ chức các ngày kỷ niệm, tiếp tục tiết giảm quy mô, thời gian tổ chức, bảo đảm thiết thực, thật sự tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục cao. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước khi tổ chức hội nghị, tổng kết, lễ kỷ niệm phải kết hợp các nội dung để nâng cao hiệu quả, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để chi quà biếu, quà tặng không đúng chế độ quy định.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp không tham dự lễ hội và các hoạt động cắt băng khánh thành, động thổ, khai trương... nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

- Rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới, bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các đối tượng liên quan.

- Hạn chế tối đa các hội nghị có quy mô toàn quốc. Không tổ chức các cuộc họp không thật sự cần thiết. Việc tổ chức họp, hội nghị, hội thảo phải bảo đảm chất lượng, tiết kiệm; thành phần tham dự thiết thực, gọn nhẹ; nội dung họp phải thật sự cần thiết, chuẩn bị kỹ, phát biểu ngắn gọn, có trọng tâm; khắc phục tình trạng phát biểu dài dòng, sáo rỗng. Các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan để tiết kiệm chi phí cho tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu (trừ các cuộc họp có tính chất cấp bách, bí mật do Chính phủ chỉ đạo). Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tận dụng tối đa hội trường, phòng họp hiện có của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức các hội nghị, hội thảo, nếu không bố trí được mới thuê các cơ sở bên ngoài.

- Thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí, đặc biệt là các khoản chi công tác phí, điện, nước, điện thoại, xăng dầu, văn phòng phẩm và các chi phí khác. Chi mua vé máy bay, vé tàu xe đúng tiêu chuẩn, hạng theo quy định.

2.1.3. Đối với việc đi công tác nước ngoài:

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8743/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm trong đi công tác nước ngoài. Tập trung bố trí kinh phí cho các đoàn đi đàm phán, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả các đoàn thuộc kế hoạch của các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng nguồn kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

- Việc lập kế hoạch và cử đoàn đi công tác nước ngoài phải có mục đích, nội dung, kế hoạch rõ ràng, tránh trùng lắp. Thành phần đoàn cần gọn nhẹ, chương trình công tác thiết thực, bao gồm những người thật sự cần thiết cho công việc, thời gian đi hợp lý, chi phí phải tiết kiệm theo đúng quy định. Hạn chế tối đa việc bố trí các lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị cùng tham gia một đoàn công tác nước ngoài.

2.1.4. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản:

- Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản; việc triển khai bố trí vốn cho các dự án phải thực hiện đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, bố trí vốn đầu tư tập trung, đảm bảo các công trình được đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Công khai minh bạch trong đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có năng lực, giá đảm bảo cạnh tranh qua đó tiết kiệm chi phí đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân, thực hiện điều chuyển vốn giữa các dự án, công trình phù hợp với tiến độ và khả năng hoàn thành. Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn và kiểm tra đánh giá, giám sát đầu tư của các chủ đầu tư. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng công trình thường xuyên, hiệu quả.

- Đối với năm 2013, tập trung vốn trả nợ khối lượng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương và các công trình, dự án hoàn thành trong năm 2013; hạn chế khởi công mới các công trình, dự án; chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới thực sự cấp bách khi đã bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán cho các dự án hoàn thành năm 2012 trở về trước và các dự án chuyển tiếp, hoàn trả các khoản vốn ứng trước. Các dự án khởi công mới năm 2013 phải nằm trong quy hoạch đã được duyệt, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phải xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách để bảo đảm dự án thi công đúng tiến độ, không bị dở dang, gây lãng phí, thất thoát nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2.2. Thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, trong đó lưu ý:

- Tất cả các tài sản tại đơn vị phải được quản lý, hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị, có kiểm kê đối chiếu tài sản trên sổ sách và thực tế theo quy định. Phải đăng ký, báo cáo những tài sản thuộc đối tượng tài sản cần đăng ký theo quy định của Luật Quản lý tài sản Nhà nước.

- Nghiêm cấm cho thuê, liên doanh liên kết, cho mượn, bán, thanh lý tài sản trái quy định hoặc chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

- Việc mua sắm, đầu tư trang thiết bị tài sản phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức theo hướng dẫn tại Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

- Đối với mua sắm xe ô tô phải thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiêm cấm bố trí xe ô tô để đưa đón cán bộ từ nhà riêng đến cơ quan trái quy định. Tuyệt đối không sử dụng xe công vào công việc cá nhân, không liên quan đến công việc được giao.

3. Tổ chức triển khai, thực hiện:

3.1 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và tập trung chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chi thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đó thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng khoản mục chi ngân sách và trách nhiệm tổng hợp báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện của các cơ quan chức năng (đối với cơ quan có các đơn vị trực thuộc).

3.2. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại chỗ và tại các đơn vị cấp dưới trực thuộc, chỉ đạo các cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra đặc biệt là chấp hành nghiêm việc công khai tài chính theo quy định. Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý.

3.3. Các cơ quan báo chí của Bộ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các hình thức thích hợp và có hiệu quả; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, kịp thời phê phán các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân có biểu hiện vi phạm, gây thất thoát lãng phí.

3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đó có thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

3.5. Cá nhân, tập thể vi phạm quy định về tiết kiệm chống lãng phí, tùy theo mức độ, sẽ bị trừ các hình thức thi đua khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ và pháp luật hiện hành.

3.6. Định kỳ hàng quý các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Kế hoạch, Tài chính) trước ngày 10 của các tháng cuối quý.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ VHTTDL;
- Công đoàn Bộ VHTTDL;
- Đoàn TNCSHCM Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra,
 Văn phòng, Cơ quan Đại diện Bộ tại TP.HCM;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KHTC (06), TA.200

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-BVHTTDL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2013
Ngày hiệu lực09/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-BVHTTDL

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-BVHTTDL năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-BVHTTDL năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành09/01/2013
        Ngày hiệu lực09/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-BVHTTDL năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-BVHTTDL năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí

             • 09/01/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/01/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực