Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm theo Chỉ thị 07/CT-TTg do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2013 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm theo Chỉ thị 07/CT-TTg Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM THEO CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG NGÀY 22/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính, nhà nước giai đoạn 2011-2020, ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức theo Thông báo số 305/TB-VPCP ngày 28/8/2013 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời xét tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc tại tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao nhận thức về cải cách hành chính

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan ngành dọc của Trung ương tại tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020 và các quy định, chỉ đạo có liên quan của ngành cấp trên đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Xác định rõ kết quả cụ thể phải đạt được, những nhiệm vụ phải thực hiện gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức, bộ phận và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm. Phải bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm theo kế hoạch.

Kết quả cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương còn phải chịu trách nhiệm về kết quả công tác cải cách hành chính của các tổ chức, đơn vị, bộ phận trực thuộc khi thực hiện đánh giá các nội dung trên.

b) Căn cứ Đề án tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015, xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện cụ thể để quán triệt toàn diện, sâu sắc về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính của Chính phủ, của tỉnh và của cơ quan, đơn vị; làm cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, cách thức tham gia cải cách hành chính gắn với chuyên môn được giao, tránh trường hợp quán triệt chung chung, thiếu cụ thể.

Tăng cường và nâng cao chất lượng tuyên truyền cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân theo Đề án tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015. Tiến hành khảo sát để nắm nhu cầu thông tin của người dân và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, qua đó chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin mà người dân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu bằng nhiều hình thức; từng bước minh bạch hóa và công khai hóa toàn bộ thông tin về hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công theo quy định pháp luật.

Song song với việc tổ chức tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh thông qua trang (cổng) thông tin điện tử và tiếp nhận kiến nghị bằng văn bản, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Hải quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp để tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, kể cả các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, chậm trễ của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức.

Sau khi đối thoại, phải có văn bản chỉ đạo xử lý rõ ràng, cụ thể, thông báo đến tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị và báo cáo cơ quan cấp trên; cần thiết thì thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kiểm tra xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, bộ phận đã được phân công nhưng không chấp hành hoặc chậm trễ, làm không đúng chỉ đạo. Đối với vấn đề vượt quá thẩm quyền phải nhanh chóng báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoặc gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Nâng cao năng lực tham mưu cải cách hành chính

Các Sở, ngành, địa phương rà soát, bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính theo Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ tham mưu giúp việc về cải cách hành chính ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh. Công chức chuyên trách cải cách hành chính phải đủ kiến thức, năng lực, chủ động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao; cần rà soát ngay để điều chỉnh phân công cho phù hợp.

Khẩn trương quy định cụ thể chức trách, nhiệm vụ của công chức chuyên trách cải cách hành chính; xây dựng quy chế phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính giữa tổ chức, công chức chuyên trách cải cách hành chính với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan. Xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên trách cải cách hành chính trong Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương (trừ các cơ quan ngành dọc của Trung ương) gửi Sở Nội vụ thẩm định.

3. Tăng cường kiểm tra khắc phục các hạn chế, xử lý triệt để các vi phạm trong công tác cải cách hành chính:

Các Sở, ngành, địa phương cần tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi hoặc lĩnh vực quản lý.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng năm và tiến hành kiểm tra ít nhất 30% số cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc; chú trọng kiểm tra các lĩnh vực, các đơn vị gây nhiều bức xúc trong dư luận nhân dân; gắn kiểm tra theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất cho đến khi giải quyết dứt điểm các hạn chế, vi phạm. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và kiến nghị, đề xuất phải được báo cáo kịp thời (ngay sau khi có kết quả kiểm tra, không nhất thiết phải chờ báo cáo định kỳ) cho UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để tổng hợp, nghiên cứu giải quyết.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương rà soát lại Quy chế làm việc của UBND tỉnh để tham mưu bổ sung, hoàn thiện theo hướng quy định rõ trách nhiệm, nguyên tắc và cơ chế phối hợp, thời hạn xử lý và trả kết quả xử lý đối với từng loại công việc cụ thể thuộc trách nhiệm của các phòng chuyên môn và các chuyên viên tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Hàng tháng, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp danh mục các công việc chậm trễ và báo cáo UBND tỉnh có hướng xử lý đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện. Các Sở, ngành, địa phương kịp thời tổng hợp, báo cáo Văn phòng UBND tỉnh các cơ quan, đơn vị phối hợp chậm trễ để công bố trong danh mục trên, đồng thời tổ chức thực hiện nội dung này tại cơ quan, đơn vị.

5. Về giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm

a) Đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện các quy định, chính sách, đổi mới cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành:

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong theo chức năng tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định, chính sách hiện hành của tỉnh trên các lĩnh vực: đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, xã hội hóa hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, nông nghiệp và phát triển nông thôn, dịch vụ du lịch, kinh tế biển,... Căn cứ kết quả rà soát, có báo cáo đánh giá cụ thể tình hình, kết quả thực hiện; nêu rõ những điểm còn phù hợp, những điểm còn bất cập hoặc chưa phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất cụ thể phương án xử lý. Các báo cáo này gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 31/10/2013.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định kết quả rà soát của các Sở, ngành nêu trên, tổng hợp và xây dựng Kế hoạch triển khai sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách, trình UBND tỉnh đúng thời gian quy định tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 tỉnh Khánh Hòa; báo cáo UBND tỉnh xử lý trách nhiệm các cơ quan chậm trễ hoặc không thực hiện. Đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 06/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

b) Về cải cách thủ tục hành chính:

- Các Sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là rà soát, đánh giá quy trình giải quyết, các hồ sơ, biểu mẫu, các loại tờ khai của từng thủ tục và cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính. Thông qua đó, xác định những điểm chưa hợp lý, các giấy tờ trùng lắp, không cần thiết và đề xuất cụ thể phương án đơn giản hóa quy trình, hồ sơ thủ tục, điều chỉnh hợp lý hóa việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan, các cấp hành chính liên quan. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa năm 2013 gửi về UBND tỉnh (đồng gửi Sở Tư pháp tổng hợp, chủ trì thẩm định) theo đúng tiến độ Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 05/02/2013 của UBND tỉnh.

Từ năm 2014, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ mục tiêu, lĩnh vực thủ tục trọng điểm phải rà soát, đơn giản hóa, xác định cụ thể trách nhiệm thực hiện, kinh phí và giải pháp thực hiện; báo cáo kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa định kỳ hàng quý.

- Sở Tư pháp chủ trì hoàn thiện cơ sở dữ liệu gốc về thủ tục hành chính của tỉnh và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cập nhật ngay các thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai kết nối cơ sở dữ liệu gốc về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tới trang (hoặc cổng) thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương điều chỉnh, cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu của Bộ phần mềm một cửa điện tử khi thủ tục hành chính có thay đổi.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc phân công tổ chức, công chức tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ngành, địa phương.

c) Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức theo đúng quy định. Trong đó, tập trung một số trọng tâm sau:

- Chủ trì hướng dẫn và tham mưu UBND tỉnh thẩm định vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Lựa chọn và áp dụng các mô hình, giải pháp, cách làm mới để nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức;

- Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hướng cạnh tranh công khai, công bằng để chọn được người có đạo đức, tài năng trong hoạt động công vụ, bảo đảm Đảng lãnh đạo công tác cán bộ;

- Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng khoa học, hiện đại, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng công việc gắn với yêu cầu của vị trí việc làm và nhu cầu thực tế của cán bộ, công chức, viên chức.

- Đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu để áp dụng các phương pháp kiểm soát công việc theo vị trí việc làm.

d) Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc triển khai, cài đặt Bộ phần mềm một cửa điện tử cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng được triển khai theo kế hoạch của năm 2013; nhanh chóng tổ chức đào tạo chuyển giao để các Bộ phận một cửa hiện đại đi vào vận hành đúng tiến độ quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt.

Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu kết nối, hình thành Mạng thông tin hành chính điện tử và Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu, biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành theo sự triển khai của Văn phòng Chính phủ.

đ) Các Sở, ngành, địa phương đã cài đặt, vận hành Bộ phần mềm một cửa điện tử theo Đề án một cửa liên thông theo hướng hiện đại, Dự án Hệ thống kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, Dự án Tin học hóa một số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 phải công bố rộng rãi, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang (cổng) thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về danh mục các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến từ mức độ 3 trở lên. Đồng thời, thông báo hướng dẫn cụ thể cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp cách thức truy cập, tải biểu mẫu, soạn thảo hồ sơ, gửi hồ sơ qua mạng tin học và nhận kết quả giải quyết đối với các thủ tục này; ban hành quy trình tiếp nhận, phối hợp giải quyết và trả kết quả để kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm thời hạn quy định.

e) Căn cứ Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020 và các quy định, chỉ đạo có liên quan; trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự kiến nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm của năm 2014 và kinh phí thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2960/STC-HCSN ngày 02/8/2013 của Sở Tài chính, gửi Sở Nội vụ trước ngày 20/9/2013 để tổng hợp. Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ đề xuất các nhiệm vụ, dự án, đề án cải cách hành chính 2014 của tỉnh do cơ quan mình chủ trì và dự kiến kinh phí thực hiện, gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2013 để tổng hợp, dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh.

Dự toán kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính nêu trên đồng thời gửi cho cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trong dự toán ngân sách năm 2014 theo phân cấp ngân sách, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng thời hạn quy định. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện hướng dẫn các tổ chức, đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện có hiệu quả nội dung này.

6. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo KH;
- Trung tâm Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, ĐL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2013
Ngày hiệu lực12/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2013 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm theo Chỉ thị 07/CT-TTg Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2013 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm theo Chỉ thị 07/CT-TTg Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành12/09/2013
        Ngày hiệu lực12/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2013 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm theo Chỉ thị 07/CT-TTg Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2013 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm theo Chỉ thị 07/CT-TTg Khánh Hòa

           • 12/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực