Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2013 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2013 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2014 Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2014

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng, trực tiếp tác động đến chất lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, tạo nguồn cho lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cho địa phương góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Từ nhiều năm nay tỉnh ta là địa phương thường xuyên làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tuy nhiên, yêu cầu của công tác tuyển quân ngày càng cao, do đó việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phải được chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện chu đáo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể chính trị xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng các biện pháp phù hợp, hình thức phong phú để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, cổ vũ, động viên công dân hăng hái thực hiện NVQS.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Kiện toàn, bổ sung đủ số lượng thành viên Hội đồng NVQS các cấp theo Luật NVQS. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Hội đồng NVQS để theo dõi, chỉ đạo các địa bàn, đặc biệt là những địa bàn khó khăn về công tác tuyển quân. Phát huy khả năng, trách nhiệm của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp giúp Uỷ ban nhân dân và Hội đồng NVQS tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, với cơ quan quân sự để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở trong từng bước thực hiện công tác tuyển quân.

3. Đi đôi với việc tuyên truyền về Luật NVQS và giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân về Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, các cấp cần phổ biến, quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển quân để tuyển chọn đúng tiêu chuẩn, thực hiện công khai, dân chủ, công bằng; phát hiện và xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật các sai phạm trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

4. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phải thực hiện đúng trình tự, nội dung, nguyên tắc theo Luật NVQS và các văn bản hiện hành, với mục tiêu: "Nâng cao chất lượng để xây dựng lực lượng thường trực, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng cơ sở, ổn định về chính trị". Các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi rẻo cao phải ưu tiên có công dân nhập ngũ, cần chú trọng đến những thôn, bản, làng chưa có đảng viên để tạo nguồn cho địa phương. Phát huy nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, đồng thời khắc phục tồn tại, khuyết điểm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

5. Chỉ đạo các địa phương tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Ngành Quân sự, Công an căn cứ Luật Cư trú để phối hợp đồng bộ, chặt chẽ việc đăng ký, quản lý, nắm chắc trình độ văn hoá, chính trị, đạo đức công dân trong độ tuổi nhập ngũ; đồng thời tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, truyền đạt kỹ các văn bản, hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho cán bộ cơ quan quân sự huyện, thành phố và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển quân ở cấp xã, phường, thị trấn trực tiếp tuyển chọn công dân nhập ngũ, phấn đấu không có công dân phải loại trả và 100% xã, phường, thị trấn phải có công dân nhập ngũ để giữ vững phong trào tuyển quân của tỉnh và các huyện, thành phố.

6. Chỉ đạo chính quyền cơ sở và Hội đồng NVQS xã, phường, thị trấn chủ động làm tốt công tác sơ tuyển và tuyển chọn theo đúng quy định. Tổ chức các Hội đồng khám sức khoẻ NVQS của huyện, thành phố đủ thành phần, có năng lực chuyên môn, đầy đủ trang thiết bị, chọn địa điểm khám hợp lý, bố trí đầy đủ phòng khám và kết luận chính xác theo Thông tư số 36/2011/TTLB-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng. Thực hiện "tuyển chọn người nào chắc người đó", kiên quyết không để những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khoẻ nhập ngũ vào Quân đội. Gắn trách nhiệm của Hội đồng khám sức khỏe NVQS và từng thành viên trong Hội đồng khám về kết luận sức khỏe của công dân nhập ngũ. Nếu có loại trả về sức khỏe thì trách nhiệm của Hội đồng khám sức khỏe NVQS, loại trả về tiêu chuẩn chính trị là trách nhiệm thuộc về cơ quan Công an các cấp.

7. Tổ chức Lễ giao nhận quân thực hiện theo Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Bộ Tổng Tham mưu về Quy định tổ chức nghi lễ trong Quân đội. Giao quân đúng thời gian, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm và đúng Luật NVQS. Các địa phương tập trung công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong thời điểm chuẩn bị Lễ giao nhận quân nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tổ chức Lễ giao nhận quân thực sự là ngày hội tòng quân của các địa phương

8. Song song với công tác tuyển quân, phải thường xuyên quan tâm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên, hỗ trợ những gia đình có công dân nhập ngũ hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai...để quân nhân yên tâm thực hiện hoàn thành NVQS. Tổ chức tốt Lễ đón quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương theo đúng quy định, Lễ đón phải được tổ chức trọng thể, trang nghiêm như khi tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này để báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - UBND các huyện, thành phố;
- TT Hội đồng NVQS các huyện, TP;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2013 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2014 Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2013 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2014 Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực12/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2013 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2014 Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2013 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2014 Quảng Bình

           • 12/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực