Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách lớn, có vai trò quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, đã được thể chế hóa trong Luật BHYT. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban ngành của tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, hiện nay số học sinh, sinh viên tham gia BHYT trên địa bàn toàn tỉnh đạt 117.632 em, chiếm 63,63% so với tổng số học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia BHYT, kết quả này thấp hơn so với yêu cầu đề ra; với 36,37% số học sinh còn lại chưa tham gia BHYT đã ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc sức khỏe cho các em. Năm học 2015-2016 là năm đầu tiên triển khai BHYT học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, quy định bắt buộc học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia BHYT, mức phí BHYT tăng từ 3% lên 4,5%; chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên bằng 7% tổng số tiền đóng BHYT, đối với các trường mẫu giáo, mầm non tổng số tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu bằng 5% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số trẻ em dưới 6 tuổi đang theo học tại cơ sở.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT, đặc biệt là BHYT cho học sinh, sinh viên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo và giao chỉ tiêu thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên trong năm học 2015 - 2016 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, các trường học trực thuộc, nhất là các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ từ 90% trở lên học sinh, sinh viên tham gia BHYT trên tổng số học sinh, sinh viên thuộc diện bắt buộc phải tham gia BHYT.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện BHYT ở các trường; đưa tiêu chí học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt tỷ lệ từ 90% trở lên thành tiêu chí thi đua của các trường học và Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện; có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị có học sinh, sinh viên tham gia BHYT có tỷ lệ thấp; đồng thời tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác y tế trường học.

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm triển khai thực hiện thường xuyên trong những năm học tiếp theo.

- Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; thanh quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội theo đúng quy định. Hàng năm, tổ chức tổng kết đánh giá công tác BHYT cho học sinh, sinh viên để xét thi đua, khen thưởng.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đối với phụ huynh, học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng nhằm phát triển đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các trường học trên địa bàn trong công tác vận động, đề ra giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác BHYT học sinh, sinh viên.

- Kịp thời in ấn, phát hành thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, thanh toán đầy đủ kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường có học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo đúng quy định.

3. Sở Tài chính:

- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ 30% kinh phí đóng BHYT học sinh, sinh viên để đảm bảo quyền lợi về BHYT cho các em theo quy định của Luật BHYT và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện BHYT.

- Thanh quyết toán đầy đủ nguồn kinh phí hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho cơ quan bảo hiểm xã hội đúng theo quy định của Luật BHYT.

4. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao y đức của đội ngũ thầy thuốc, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tại địa phương trong công tác vận động, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về chính sách, pháp luật, lợi ích của việc tham gia BHYT, nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt từ 90% trở lên, nhất là các xã trong chương trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo củng cố và phát triển y tế trường học theo quy định của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT theo quy định.

5. Sở Thông tin và truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia BHYT; kịp thời nêu gương các đơn vị, trường học thực hiện tốt công tác BHYT, phê phán những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2015-2016, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 về số người tham gia BHYT.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường đứng chân trên địa bàn huyện xây dựng chỉ tiêu kế hoạch thực hiện BHYT học sinh, sinh viên hằng năm đạt từ 90% trở lên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch BHYT học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn, gắn trách nhiệm của hiệu trưởng các trường học trong việc tổ chức thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật BHYT, tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức liên quan, đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tham gia BHYT cho học sinh, sinh viên tại địa phương đạt từ 90% trở lên.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Chỉ thị này; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt chính sách BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- TTr Tỉnh ủy; TTr.HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở: Giáo dục &ĐT; Y tế; Tài chính;
- Thông tin và TT; Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- BHXH tỉnh Gia Lai;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTTH, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpăh Thuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2015
Ngày hiệu lực28/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên Gia Lai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýKpăh Thuyên
        Ngày ban hành28/07/2015
        Ngày hiệu lực28/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2015 tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên Gia Lai

           • 28/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực