Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 triển khai nộp thuế điện tử do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2015 triển khai nộp thuế điện tử Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế của Quốc hội; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan và Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu theo Quyết định của Chính phủ, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả việc nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thời gian đến 30/9/2015 đạt tối thiểu tỷ lệ 90%, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan, đơn vị:

1. Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

- Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tích cực chuyển sang áp dụng thực hiện hình thức nộp thuế điện tử. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo thông suốt đường truyền, bảo mật thông tin của các doanh nghiệp.

- Thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai nộp thuế điện tử tại Cục Thuế tỉnh; bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh - Truyền hình và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp cận được chính sách pháp luật thuế vừa để hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình, vừa nắm vững quy trình thủ tục khai, nộp thuế để thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, tăng tính tự nguyện trong việc chấp hành pháp luật thuế.

- Tổ chức tập huấn với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; công bố đường dây nóng để trả lời, giải đáp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Rà soát người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn các đơn vị chưa nộp thuế điện tử phải đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông

- Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tham gia thanh toán điện tử và chịu trách nhiệm hỗ trợ người nộp thuế đối với các yêu cầu thuộc trách nhiệm của ngân hàng.

- Chịu trách nhiệm xử lý chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế theo quy định của pháp luật; đảm bảo công tác thu nộp ngân sách Nhà nước thuận tiện, hiệu quả.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đắk Nông

- Trong phạm vi chức năng quản lý, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp để các tổ chức, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về những lợi ích mang lại khi thực hiện nộp thuế điện tử góp phần vào tiến trình cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp tốt với cơ quan Thuế để tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp chuyển sang thực hiện nộp thuế điện tử. Phối hợp với các cơ quan Thuế trong việc đảm bảo hạ tầng truyền thông, an ninh mạng... để thực hiện nộp thuế điện tử được thông suốt.

4. Sở kế hoạch và Đầu tư

- Xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin đối với các doanh nghiệp, các Sở, ngành để đảm bảo việc kết nối giữa các đơn vị được đồng bộ đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử.

- Có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp thay đổi thông tin, doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng biết chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về kê khai thuế, nộp thuế điện tử để doanh nghiệp thực hiện khi làm thủ tục.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng có kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nộp thuế điện tử.

- Chỉ đạo cơ quan thuế trên địa bàn phối hợp với các cơ quan có chức năng liên quan, tổ chức kiểm tra tình hình, tổng hợp các doanh nghiệp chưa đăng ký khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng báo cáo UBND tỉnh (qua Cục Thuế tỉnh) để chỉ đạo tiếp theo; khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng.

6. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan vận động các hội viên chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết để tham gia thực hiện nộp thuế điện tử kịp thời, có hiệu quả; thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh và kết nối giao dịch điện tử với các cơ quan Nhà nước.

7. Doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân nộp thuế

Tham gia các chương trình tập huấn của ngành thuế, của các ngân hàng thương mại để nắm bắt các vấn đề liên quan đến nộp thuế điện tử; chủ động đăng ký và thực hiện nộp thuế điện tử. Doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân nộp thuế phải nhận thức được việc nộp thuế điện tử đem lại nhiều lợi ích thiết thực và tạo được môi trường thông thoáng trong kinh doanh.

Giao Cục Thuế tỉnh tổ chức phổ biến chỉ thị này đến các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân nộp thuế.

Cùng với kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử là việc khẩn trương nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Cục Thuế tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Đắk Nông;
- UBND các huyện, thị xã;
- Ngân hàng Nhà nước - CN Đắk Nông;
- Báo Đắk Nông, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Hiệp hội DN, Hội DN trẻ;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH, KTTC (TT).

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2015 triển khai nộp thuế điện tử Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2015 triển khai nộp thuế điện tử Đắk Nông
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýLê Diễn
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2015 triển khai nộp thuế điện tử Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2015 triển khai nộp thuế điện tử Đắk Nông

           • 18/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực