Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2017 cải thiện đầu tư kinh doanh phát triển doanh nghiệp Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Năm 2017, tỉnh Quảng Ninh quyết liệt triển khai kế hoạch, chương trình hành động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Các sở, ban, ngành, địa phương đã vào cuộc triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung như đổi mới công tác tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp, giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp; đa dạng các hình thức tương tác với doanh nghiệp qua các kênh chính thống, trên các phương tiện truyền thông và đặc biệt qua sáng kiến thí điểm tương tác với cộng đồng doanh nghiệp qua mạng xã hội.

Tuy nhiên qua tiếp nhận ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức kinh tế cho thấy hiện nay một số nhiệm vụ tại các sở, ban, ngành, địa phương còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Một số nội dung triển khai còn mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa rõ nét. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Th trưởng các s, ban, ngành và Ch tch UBND các huyn, th xã, thành ph tp trung thc hin nghiêm túc Kế hoch s 2614/KH-UBND ngày 24/02/2017 ca UBND tnh đã đ ra, c th: 07 Ch số ở th hng Rt Tt1; 02 Ch số ở th hng Tt2; 01 Ch số ở th hng Khá3 và đưc c th hóa thành 111 mc tiêu c th giao cho 8 cơ quan đầu mi và 32 cơ quan ch trì tng ch s thành phn đảm bo đúng tiến độ, cht lượng, thi gian quy định và chu trách nhim trước Ch tch y ban nhân dân tnh v tiến độ và cht lượng công vic được giao.

2. Th trưởng các s, ban, ngành và đa phương được la chn tham gia chương trình thí đim giám sát qua mng xã hi (SNA) cn vào cuc mnh m và chủ động phát huy vai trò tiên phong trong n lc ci thin cht lượng và phương thc tương tác vi cng đồng doanh nghip đi vào ni dung thc cht gn vi các yêu cu thc tin ca doanh nghip, khng định tính sáng to trong các ch trương cải cách và s quyết lit trong công tác giám sát, điu hành ca tnh Qung Ninh theo chỉ đạo ti Văn bản s 5962/UBND-XD2 ngày 15/8/2017 ca UBND tnh, đặc bit chú trng, kp thi đưa tin bài v th tc hành chính công, các hot động liên quan trc tiếp ca doanh nghip, t chc kinh tế ca cơ quan, đơn vị mình; Kp thi tr li và tương tác vi doanh nghip theo đúng thi gian quy định trong quy chế.

Cc Thuế, Cc Hi quan, S Xây dng, S Công thương và các đa phương Đông Triu, Cm Ph, Móng Cái cn quan tâm tiếp tc phát huy kết qu tương tác thưng xuyên vi cng đồng doanh nghip. Các S: Du lch, Tài nguyên và Môi trưng, Giao thông Vn ti, Kế hoch và Đu tư, Ban Quản lý khu kinh tế, và các đa phương Hạ Long, Uông Bí, Qung Yên, Hi Hà cn ci thin mnh m hơn nữa s lượng tin, bài và cht lượng bài viết, tương tác, sát vi hot động ca doanh nghip trong lĩnh vực đơn vị ph trách.

Đi vi chương trình đánh giá năng lc cnh tranh cp s, ban, ngành và đa phương tỉnh Qung Ninh (DDCI) năm 2017, yêu cu các s, ngành và đa phương cần chủ động nghiên cu, phân tích kết qu báo cáo DDCI 2016 và theo dõi giám sát nhng mt đã làm đưc, nhng mt còn hn chế trong cht lượng điều hành kinh tế ba quý đu năm 2017, từ đó nghiên cu chuyên sâu, khn trương thực hin các gii pháp sáng to, thiết thc hiu qu nhm nâng cao cht lượng điều hành kinh tế cui năm 2017 (thông qua Cơ quan Thưng trc T Công tác PCI tnh - Ban Xúc tiến và H trợ Đầu tư để tng hp); quan tâm, chú trng chia s nhng khó khăn, bt cp thc tế mà doanh nghip gp phi, hn chế tình trng áp đt mnh lnh hành chính mt cách ch quan trong lãnh đo chỉ đạo.

Các đa phương có hot động kinh tế sôi đng như: Hạ Long, Cm Ph, Uông Bí, Đông Triu, Móng Cái, Qung Yên cn tăng cường giám sát công tác ci cách các th tc hành chính và môi trưng đầu tư, chất lượng tương tác, h tr doanh nghip mt cách thc cht, to hiu ng lan ta tích cc trong cng đồng doanh nghip. Các kết quả đạt được cũng như khó khăn trong công tác điu hành quý IV/2017 cn báo cáo ngay vi UBND tnh để kp thi chỉ đạo, gii quyết, và điu phi h tr gia các đơn v liên quan.

4. Giám đc S Kế hoch và Đu tư chủ trì phi hp vi các cơ quan, đơn v liên quan rà soát mt s vn đề tn đọng vướng mc khó khăn kéo dài ca doanh nghip, nht là các nhóm vn đề v quá trình thu hi d án, thu hi đất đai, chủ trì báo cáo UBND tnh gii quyết dt điểm trong tháng 11/2017; Chủ động phi hp vi S Thông tin truyn thông và các cơ quan truyn thông, và các kênh thông tin ca tnh nhm hn chế nhng thông tin phiến din nh hưởng đến cng đồng doanh nghip và môi trưng kinh doanh.

Khn trương rà soát các chỉ đạo ca UBND tnh v trin khai Ngh quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 ca Chính ph, các chính sách h tr doanh nghip va và nh, doanh nghip khi nghip, tham mưu UBND tỉnh t chc trin khai hot động h tr doanh nghip khi nghip trong quý IV/2017 làm đim nhn trong thc hin ci thin môi trưng đầu tư, kinh doanh và to s lan ta mnh m v truyn thông. Chủ động rà soát, nm bt và hoàn thin h thng d liu v các doanh nghip trên đa bàn tnh, rà soát nhng doanh nghip tư nhân cung cp dch v h tr doanh nghip và đ xut gii pháp c th nâng cao ch s h tr doanh nghip.

5. Liên minh Hp tác xã tnh, Hip hi doanh nghip tnh, Hi Doanh nhân tr nâng cao vai trò chủ động, tích cc, kp thi nm bt kiến ngh ca doanh nghip, t chc kinh tế, thông tin rng rãi nhng vn đề khó khăn ca doanh nghip đã đưc UBND tnh và các s, ban, ngành, đa phương giải quyết để cng đồng doanh nghip biết; Hip hi doanh nghip tnh tiếp tc phi hp vi Ban Xúc tiến và H trợ đầu tư, các s, ban, ngành đa phương thực hin hiu qu mô hình “Cafe doanh nhân”.

6. S Thông tin và Truyn thông ch trì phi hp vi S Kế hoch và Đu tư, các cơ quan, đơn v truyn thông và các đơn v liên quan chủ động, kp thi nm bt các ni dung, thông tin đăng ti trên phương tin thông tin đi chúng trái chiu chưa sát vi thc tin, nhng n lc tích cc ca tnh để có ý kiến phn bin kp thi, đặc bit trong lĩnh vực d án đu tư, đất đai; chủ trì trin khai giám sát v chuyên môn trong quá trình đánh giá ý kiến mng xã hi thông qua cơ s d liu trc tuyến v cht lượng điều hành kinh tế ca cơ quan, cán b cp cơ sở;

- Chủ động phi hp vi các cơ quan truyn thông Trung ương tăng cưng công tác tuyên truyn, ph biến và truyn thông v nhng n lc, chuyn động mnh m trong công tác ci thin môi trưng đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh cp tnh (PCI), cp s, ngành, đa phương (DDCI) và công tác h tr doanh nghip theo Ngh quyết 19/2017/NQ-CP Ngh quyết 35/2016/NQ-CP ca Chính ph và các chương trình/kế hoch hành đng để nâng cao nhn thc và trách nhim đến toàn th cán b công chc, viên chc và cng đồng doanh nghip.

7. Đài Phát thanh - Truyn hình tnh, Báo Qung Ninh tiếp tc đẩy mnh công tác tuyên truyn ph biến sâu rng, to s chuyn biến v nhn thc ca các cp, các ngành, cán b, đảng viên và nhân dân v tm quan trng ca vic ci thin môi trưng đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh ca tnh; to s lan ta, giúp cng đồng doanh nghip hiu sâu hơn, thc cht hơn về nhng n lc ca tnh trong ci thin môi trưng đầu tư kinh doanh, nâng cao sc cnh tranh và các ch số đo lường cht lượng điều hành kinh tế PCI, DDCI, hướng ti các doanh nghip va và nh, doanh nghip khi nghip...

y ban nhân dân tnh yêu cu các s, ban, ngành, UBND các huyn, th xã, thành ph và các đơn v liên quan nghiêm túc thc hin. Trong quá trình thc hin có vưng mc, báo cáo y ban nhân dân tỉnh để kịp thời giải quyết./.

 

 

TM. Y BAN NHÂN DÂN
CH TCH
Nguyn Đức Long

_____________

1. Ch s: Chi phí không chính thc/ Tính năng đng/ Dch v h tr doanh nghip/ Đào to lao động/ Chi phí gia nhp th trường/ Tính minh bch/ Chi phí thi gian.

2. Ch s: Cnh tranh bình đng/ Thiết chế pháp lý.

3. Ch s: Tiếp cn đất đai.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2017 cải thiện đầu tư kinh doanh phát triển doanh nghiệp Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2017 cải thiện đầu tư kinh doanh phát triển doanh nghiệp Quảng Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2017 cải thiện đầu tư kinh doanh phát triển doanh nghiệp Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2017 cải thiện đầu tư kinh doanh phát triển doanh nghiệp Quảng Ninh

           • 13/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực