Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2019

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; các địa phương đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2018 ở một số địa phương chưa sát với tình hình thực tiễn; công tác phối hợp giữa cơ quan Quân sự, Công an với các ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ; tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, thiếu cụ thể; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là diện học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng của một số địa phương chưa chặt chẽ; việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, kết luận sức khoẻ có trường hợp thiếu chính xác nên chất lượng giao, nhận quân chưa cao vẫn phải bù đổi do chưa đủ điều kiện sức khỏe; chưa hoàn thành chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS); Quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 3, Tổng cục chính trị Công an nhân dân xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2019; phân bổ chỉ tiêu các đơn vị nhận quân; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phân công các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Công an, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố xét duyệt tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP- BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; không để các đối tượng tiền án, tiền sự, nghiện ma tuý nhập ngũ. Duy trì trật tự tại địa điểm giao nhận quân, các nút giao thông, bảo đảm cho các xe vận chuyển quân an toàn tuyệt đối. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, thành phố tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị của công dân đăng ký khám tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo quy định tại Thông tư số 53/2012/TT-BCA ngày 15/8/2012 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan quân sự, Công an cùng cấp tham mưu UBND các huyện, thành phố thành lập Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và tổ chức khám sức khoẻ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng (đối với công dân đăng ký khám tuyển thực hiện NVQS); Công văn số 3026/H41-H50 ngày 20/11/2017 của Bộ Công an (đối với công dân đăng ký khám tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND); khám, kết luận chính xác để các địa phương giao người nào được người đó, hạn chế thấp nhất bù đổi do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe; tổ chức kiểm tra HIV, ma tuý, điện tim cho số công dân trúng tuyển theo kết luận của Hội đồng khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cấp huyện; thường xuyên kiểm tra, tổng hợp kết quả, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai cho các huyện, thành phố thực hiện; tăng cường quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra cơ sở, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

5. Sở Tài chính phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019.

6. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài về Luật NVQS, biểu dương những đơn vị, cá nhân chấp hành tốt Luật NVQS; đồng thời phê phán những trường hợp bao che hoặc cố tình trốn, chống, né tránh thực hiện Luật NVQS và những địa phương không hoàn thành nhiệm vụ.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, thành phố thực hiện nghiêm Luật NVQS; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong độ tuổi gọi nhập ngũ đi khám tuyển, nhập ngũ theo kế hoạch, lệnh gọi khám tuyển, nhập ngũ của Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện, thành phố.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Luật NVQS; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.

9. UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của UBND tỉnh và kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương; chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, công bằng, thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển quân; bảo đảm trang thiết bị tốt để nâng cao chất lượng khám tuyển, giao đủ chỉ tiêu, chất lượng cao. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS, vận động nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ để tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia CAND. Các địa phương đổi mới nội dung, hình thức trong buổi giao lưu gặp mặt tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ; chú trọng tuyển chọn số công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, công chức, viên chức và công dân có ngành nghề chuyên môn cho Quân đội, Công an để giảm bớt đào tạo, nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội, Công an góp phần thực hiện công bằng xã hội; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ để nâng cao nhận thức về thực hiện nghĩa vụ. Tổ chức tốt việc đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an tại ngũ trở về địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao quân, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND những năm tiếp theo.

10. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết khi kết thúc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành; tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Hưng Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Hưng Yên

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Hưng Yên

             • 28/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực