Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm học Hải Dương 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hải Dương, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V NHIM V TRNG TÂM NĂM HC 2018 - 2019

Năm học 2017-2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, từng bước thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Một số kết quả tiêu biểu như: Mạng lưới trường, lớp tiếp tục phát triển, số lượng trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh, chất lượng phổ cập giáo dục (PCGD) các cấp được nâng cao; chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ, kết quả học sinh giỏi quốc gia duy trì vị trí tốp đầu cả nước; tham gia nhiều cuộc thi cấp Bộ và đạt nhiều giải cao, có 01 học sinh đạt huy chương Bạc quốc tế; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý nâng dần về chất lượng; nền nếp, kỷ cương trường học được giữ vững.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 12/3/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường đnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2018-2019 và các chương trình, kế hoạch, đề án về giáo dục và đào tạo đã được tỉnh phê duyệt. Tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.

2. Rà soát, quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp học theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo chất lượng giáo dục. Thực hiện tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở công lập; bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập và chế độ làm việc đối với giáo viên, giảng viên, nhân viên.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên để thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1. Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu theo vị trí việc làm.

4. Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học sinh giỏi.

a) Tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; chú trọng giáo dục hình thành cho trẻ các thói quen phù hợp với độ tuổi, với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và yêu cầu của xã hội hiện đại; thực hiện chương trình hỗ trợ cha mẹ trẻ về kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng các mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ; tăng cường thực hiện hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên ở các nhóm lớp mầm non tư thục.

b) Chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông; đổi mới trong cơ chế quản lý trong các trường phổ thông.

Giáo dục tiểu học duy trì và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, nhất là chất lượng dạy học buổi 2 nhằm phát huy năng lực, sở trường và trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản, toàn diện, tạo nền móng vững chắc cho việc học tập ở cấp học cao hơn. Nâng tỷ lệ học sinh bán trú và chất lượng bữa ăn bán trú tại các nhà trường, đảm bảo yêu cầu về sức khỏe thể chất, chiều cao, thể lực và tinh thần cho các em.

Đối với giáo dục trung học: triển khai, thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kthuật dạy học hiện đại; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kthuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh để hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh. Điều chỉnh nội dung, kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với đổi mới kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các lĩnh vực: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, v.v. Tiếp tục duy trì và phát huy thành tích trong tốp đầu cả nước về tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia.

n định tình hình hoạt động, bộ máy tổ chức và cơ chế quản lý các trung tâm GDNN-GDTX. Nâng cao chất lượng đầu ra của các trung tâm GDNN-GDTX; đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức dạy học đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và tạo điều kiện chuyển đổi ngành, nghề của người lao động. Các trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn phát huy vai trò thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa không đúng quy định.

c) Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh; tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao trình độ và năng lực giảng dạy của giảng viên, giáo viên ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông mi. Triển khai bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ theo phương thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp; khuyến khích việc dạy học các môn học khác bằng ngoại ngữ; nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa giáo dục. Tăng cường quản lý nâng cao chất lượng dạy học của các trung tâm ngoại ngữ.

d) Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường; thực hiện tốt hoạt động chào cờ, hát quốc ca trong các cơ sở giáo dục; chú trọng giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh xây dựng cảnh quan nhà trường sạch đẹp, văn minh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường hiệu quả.

e) Triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong các trường học; tổ chức hiệu quả các hoạt động định hướng nghề nghiệp, tạo các điều kiện, cơ hội cho học sinh có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, thúc đẩy phân luồng học sinh hiệu quả.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản ký giáo dục. Đảm bảo các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục hoạt động an toàn, thông suốt. Tiếp tục thực hiện việc đồng bộ hóa hệ thống quản lý trường học với hệ thống Cơ sở dữ liệu chung toàn ngành của tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến tới thay thế các hệ thống đơn lẻ; hoàn thành nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử ngành. Tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, phát triển các hoạt động tư vấn du học, đặc biệt với đối tượng học sinh khá giỏi.

6. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiểu biết về quản lý nhà nước, năng lực và hiệu quả công tác của cán bộ quản lý từ Sở - phòng GD&ĐT- cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các sai phạm; đồng thời có giải pháp tích cực ngăn chặn kịp thời các hiện tượng lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định. Tăng cường truyền thông về giáo dục nhằm thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, giám sát, phản biện của toàn xã hội đối với giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

7. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các trường, nhất là các trường chưa đạt chuẩn; quan tâm đầu tư, nâng cấp, cải tạo sửa chữa ngay những cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đảm bảo các điều kiện theo quy định, nhất là những công trình vệ sinh, công trình nước sạch, phòng ăn, nhà bếp...; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học.

8. Đẩy mạnh các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 2826/KH-UBND ngày 01/11/2016 về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giáo dục đại học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

9. Các cấp quản lý giáo dục ở địa phương chủ động, sáng tạo; phát huy sự cộng tác, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Các sở, ngành; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung công việc nêu trên cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở: GDĐT, Nội vụ, KHĐT, Tài chính; LĐTB&XH; Y tế;
- Huyện ủy, UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, TP;
- Các trường: Đại học Hải Dương, Đại học Thành Đông, Cao đẳng Hi Dương; Cao đẳng nghề;
-
Lưu: VT, KGVX(01), Hiển(60)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2018
Ngày hiệu lực04/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm học Hải Dương 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm học Hải Dương 2018 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýLương Văn Cầu
        Ngày ban hành04/09/2018
        Ngày hiệu lực04/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm học Hải Dương 2018 2019

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 nhiệm vụ trọng tâm năm học Hải Dương 2018 2019

           • 04/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực