Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Lào Cai, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ KHÔNG KẾT NỐI MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng internet và không phải là trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi là trò chơi điện tử); phổ biến nhất là lợi dụng hoạt động kinh doanh máy bắn cá để đánh bạc ngày càng diễn biến tinh vi, phức tạp, làm phát sinh tệ nạn xã hội, mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong nhân dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử với hầu hết các máy bắn cá, bắn thú không rõ nguồn gốc xuất xứ; nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về địa điểm kinh doanh, thời gian hoạt động, lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử để hoạt động đánh bạc.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, từng bước đưa hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử đi vào nền nếp, kịp thời chấn chỉnh những mặt tiêu cực, đảm bảo kinh doanh trò chơi điện tử hoạt động đúng quy định, ngăn chặn việc lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử để đánh bạc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh kiểm soát chặt chẽ các vùng biên, cửa khẩu, thu giữ những linh kiện điện tử nhập lậu phục vụ cho việc sản xuất, lắp ráp máy trò chơi điện tử.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường triệt phá các cơ sở sản xuất, lắp ráp, vận chuyển máy trò chơi điện tử trái phép.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp công tác nghiệp vụ, triệt xóa các cơ sở lợi dụng kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ngăn chặn, đấu tranh tố giác các chủ cơ sở lợi dụng hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc; trò chơi điện tử có nội dung bạo lực, không lành mạnh đến các cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về trò chơi điện tử theo thẩm quyền; áp dụng các biện pháp quản lý trong việc kiểm duyệt nội dung và dán tem nhãn lưu hành đối với toàn bộ máy trò chơi điện tử sản xuất trong nước và nhập khẩu theo thẩm quyền quy định tại Thông tư số 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/4/2000 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử; Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL ngày 23/8/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi mua, bán, vận chuyển máy móc, thiết bị trò chơi điện tử trái phép; trường hợp tịch thu máy trò chơi điện tử để bán đấu giá phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định nội dung.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, lắp ráp, vận chuyển máy trò chơi điện tử trái phép nhằm ngăn chặn việc lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử để đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử đối với doanh nghiệp vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Cục Hải quan tỉnh

- Kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, thu giữ những linh kiện điện tử nhập lậu phục vụ cho việc sản xuất, lắp ráp máy trò chơi điện tử.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình thực hiện thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử cho doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử khi nhập khẩu phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định nội dung.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để học sinh, sinh viên, học viên không tham gia các trò chơi điện tử đánh bạc. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban, ngành đoàn thể trong công tác quản lý học sinh, sinh viên, tránh tình trạng học sinh, sinh viên nghỉ học tham gia các loại hình trò chơi điện tử, đặc biệt là loại hình trò chơi điện tử đánh bạc.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng về hậu quả của tệ nạn đánh bạc có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử để mọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không bị lợi dụng, lôi kéo; đồng thời tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm cho các cơ quan chức năng nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tệ nạn này.

8. Sở Tư pháp

Chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh khi bán đấu giá tài sản là máy trò chơi điện tử phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định nội dung của máy trò chơi điện tử.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, tố giác cho các cơ quan chức năng những tổ chức, cá nhân lợi dụng việc kinh doanh trò chơi điện tử để tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép.

10. Đề nghị Tỉnh đoàn

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh hạn chế tham gia trò chơi điện tử, tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

11. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tự giác chấp hành pháp luật; vận động gia đình, người thân hạn chế tham gia trò chơi điện tử, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Tích cực tham gia phát hiện, tố giác cho các cơ quan chức năng những trường hợp lợi dụng việc kinh doanh trò chơi điện tử để hoạt động đánh bạc trái phép.

12. UBND các huyện, thành phố

- Tăng cường tuyên truyền Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Thông tư số 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/4/2000 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử và văn bản của các bộ, ngành Trung ương về quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn quản lý. Kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc lợi dụng trò chơi điện tử để hoạt động đánh bạc; vi phạm các quy định cấm về hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử.

- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp với UBND cấp xã thường xuyên theo dõi, quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm hoặc lợi dụng trò chơi điện tử để đánh bạc.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân các quy định về trò chơi điện tử; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật trong kinh doanh và khi tham gia trò chơi điện tử; mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh trò chơi điện tử đến cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý.

13. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: 6 tháng (trước ngày 15/6), hằng năm (trước ngày 15/12) hoặc báo cáo đột xuất về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương.

Căn cứ Chỉ thị, yêu cầu các sở, ban, ngành, các đoàn thể tỉnh, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2018
Ngày hiệu lực01/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(10/12/2018)

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành01/11/2018
        Ngày hiệu lực01/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (10/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử Lào Cai

           • 01/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực