Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Quảng Nam 2019


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Để tổ chức thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thống kê tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh):

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện:

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu trực tiếp cho Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Tông điêu tra Trung ương.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

b) Làm đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do Ban chỉ đạo Tông điêu tra Trung ương cung cấp; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra theo đúng quy định.

c) Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các công việc theo yêu cầu.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn, có văn bản đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND cấp huyện và Công thông tin điện tử tỉnh thưc hiên công tác tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào cuối quý IV năm 2018 và quý I, quý II năm 2019.

- Có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong quá trình Tổng điều tra, đặc biệt là các địa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách, theo đúng phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương quy định, đảm bảo đúng nội dung và tiến độ.

- Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó cần chú ý những địa bàn phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

4. Các Sở, Ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh thực hiện tốt các công việc được phân công theo Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Cung cấp bản đồ các xã, phương, thị trấn cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp để làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra.

- Thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm Điều tra viên, Tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê hộ và thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì gửi thông tin về Cục Thống kê tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ Tông điêu tra Trung ương (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan Đoàn thể, Tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2018
Ngày hiệu lực29/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Quảng Nam 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Quảng Nam 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành29/11/2018
        Ngày hiệu lực29/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Quảng Nam 2019

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Quảng Nam 2019

              • 29/11/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/11/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực