Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở Sơn La 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019; Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo (viết tắt là BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết tắt là Tổng điều tra) Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra năm 2019 và để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thống kê tỉnh:

1.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức Tổng điều tra:

- Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra năm 2019 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng...) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tng điều tra.

1.2. Là đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương cung cấp; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh dự toán kinh phí và phân bổ kinh phí hỗ trợ cuộc Tổng điều tra quy định; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phục vụ cuộc Tổng điều tra.

1.3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

2. Sở Xây dựng phối hợp Cục Thống kê tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch Tổng điều tra theo đúng phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học của Tổng điều tra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND các huyện, thành phố và Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra vào cuối quý IV năm 2018 và quý I, đầu quý II năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành giữa các cấp trong Tổng điều tra, đặc biệt là địa bàn ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh cân đối ngân sách tỉnh để hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh thực hiện một số bước nghiệp vụ liên quan đến cuộc Tổng điều tra theo quy định.

6. Sở Tài ngun và Môi trường chủ trì, hưng dẫn UBND các huyện, thành phố cung cấp bản đồ xã, phường, thị trấn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ hướng dẫn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra (viết gọn là ĐBĐT) trong toàn tỉnh.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về lao động việc làm của Tng điều tra.

8. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Cục Thống kê tỉnh trong việc tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.

9. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh có kế hoạch điều tra đối với nhân khẩu trong phạm vi mình phụ trách, theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương quy định.

Công an tỉnh có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra trên phạm vi tỉnh.

10. UBND các huyện, thành phố:

- Cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia ĐBĐT.

- Thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng đthực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê ĐBĐT và thu thập thông tin tại ĐBĐT.

11. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ Tổng điều tra Trung ương (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ t
ch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Tổ chức chính trị xã hội tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hiệp (120b)

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2018
Ngày hiệu lực15/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở Sơn La 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở Sơn La 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành15/11/2018
        Ngày hiệu lực15/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở Sơn La 2019

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2018 tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở Sơn La 2019

           • 15/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực