Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2019-2020

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH NĂM HỌC 2019 - 2020

Năm học 2018-2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo ca Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quy mô trường, lớp các cp học tiếp tục được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; chất lượng giáo dục ngày càng tiến bộ; tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, được các cấp quản lý và dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao; góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện với bước đột phá mới, triển khai thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020; căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ thị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo các chương trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo ca các cấp, các ngành đối với công tác Giáo dục và Đào tạo tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản theo Chỉ thị s2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

Rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình hành động số 23- CTr/TU ngày 26/02/2018 ca Tnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Quyết định s1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đ án tổng thể kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tiếp tục sáp nhập các cơ sở giáo dục ph thông có quy mô nhtại các địa phương, mrộng quy mô lớp học/trường nhằm khắc phục tình trạng quá tải học sinh/lớp gắn với việc chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; khuyến khích thành lập mới các trường tư thục có chất lượng cao; phát triển hệ thống trường, lớp mầm non địa bàn có khu công nghiệp, khu đông dân cư.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng các điều kiện thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp ca đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch s 45/KH-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sgiáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Tuyển dụng, btrí hợp lý đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp và chủng loại giáo viên, nhân viên theo đúng quy định tránh thừa thiếu cục bộ.

Chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Khẩn trương xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình xây dựng đm bảo các cơ sgiáo dục có đủ phòng học, phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu tăng lên về quy mô học sinh. Ưu tiên nguồn tài chính cho giáo dục, đảm bảo đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng trường THPT chuyên tỉnh Ninh Bình - công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm k 2020 - 2025.

Đẩy mnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảm bảo tốt an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn học đường; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục học sinh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục, trong đó chú trọng thanh tra hoạt động thu, chi, dạy thêm, hc thêm, liên kết dạy học ngoại ngữ, các cơ sở giáo dục tư thục; xử lý nghiêm người vi phạm, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục xảy ra vi phạm.

2. Sở Giáo dục và Đào to

Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 theo Chthị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục. Tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả Công văn số 2082-CV/TU ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020.

Đẩy mạnh thực hiện dân chủ, tăng cường kỷ cương trường học. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý hồ sơ chuyên môn, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Củng cố nâng cao chất lượng dạy học; chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT và có học sinh đi thi quốc tế.

Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế ca trường, lớp và khả năng của trẻ. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Tổ chức biên soạn, thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sng, knăng sống, ứng xvăn hóa cho học sinh. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; phát động phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” tỉnh Ninh Bình (thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2025). Phát triển, bồi dưng đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ phổ thông, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 1; chỉ đạo việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các cấp học. Chuẩn bị tốt điều kiện đáp ứng yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021. Tham mưu cho UBND tnh tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình ln thứ VII.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

Phi hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động giáo dục đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết s29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về giáo dục góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện thng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Thông tin, tuyên truyền việc biểu dương gương người tốt việc tốt trong ngành giáo dục; các tấm gương nhà giáo, học sinh, sinh viên đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và học.

4. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo ngân sách, cân đối các nguồn kinh phí cho công tác Giáo dục Đào tạo; tập trung đầu tư kinh phí xây dựng các trường THPT đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; xây dựng bổ sung phòng học tại các trường THPT công lập; tăng cường đầu tư kinh phí bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Thông báo số 31/TB-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị UBND tỉnh làm việc với SGiáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020.

Hướng dẫn việc quy hoạch, lập kế hoạch, btrí nguồn ngân sách, quỹ đất phù hợp, thuận lợi cho việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mm non, phổ thông công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) và mrộng quy mô trường, lớp học tránh tình trạng quá tải nhm đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố trong việc đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới các địa phương.

5. Sở Nội vụ

Hướng dẫn, kiểm tra công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo phù hợp với năng lực, strường đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ hợp lý biên chế đội ngũ giáo viên, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng giáo viên tại các địa phương; tham mưu việc khắc phục tình trạng mất cân đối, không đồng bộ về cơ cu, chủng loại giáo viên cấp tiểu học và THCS ở các địa phương; tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các cấp học theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu mới.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020. Chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình thuộc địa bàn quản lý. Mở rộng quy mô lớp học, điểm trương nhm khắc phục tình trạng quá tải học sinh/lớp gắn với việc chuẩn bị điều kiện cơ svật chất, đội ngũ giáo viên.

Phân bổ đầy đủ kinh phí đã được UBND tỉnh giao cho ngành giáo dục, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chi. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Tăng cường đầu tư kinh phí bổ sung cơ svật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Chủ động, khẩn trương cải tạo, sửa chữa phòng học, phòng chức năng xuống cấp nghiêm trọng đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ngay đầu năm học 2019 - 2020, kiên quyết không sử dụng phòng mất an toàn. Btrí kinh phí đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tăng thêm trong các năm tiếp theo. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tình lần thứ XXI gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tuyển dụng đủ số lượng đội ngũ giáo viên theo chỉ tiêu biên chế đã được UBND tỉnh giao. Có giải pháp điều động, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên cho các nhà trường thuộc địa bàn quản lý theo biên chế đã giao đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp và chủng loại giáo viên, nhân viên theo đúng quy định tránh thừa thiếu cục bộ. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưng, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Chỉ đạo thực hiện tt công tác quản lý dạy thêm, học thêm, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học theo đúng thm quyền. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị s 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm.

7. Đ nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo. Tham gia đi thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh. Tích cực tham gia giám sát cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tt Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phi hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi đôn đốc và tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Lãnh đạo UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành,
đoàn thể ca tnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- C
ác Huyện ủy, Thành ủy;
-
UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP2, VP4, VP5, VP7, VP6.

5.Tr35_CVGD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2019
Ngày hiệu lực26/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành26/08/2019
        Ngày hiệu lực26/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình

           • 26/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực