Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 quản lý công chức viên chức hợp đồng lao động cơ quan tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH THANH HÓA

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 30/VPCP-TCCV ngày 04/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phvề phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018; UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bn chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý việc hợp đồng lao động trái quy định của pháp luật. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã nghiêm túc triển khai thực hiện; nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện xử lý, chấm dứt các trường hợp lao động hợp đồng trái quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một scơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ; một số đơn vị đã tuyển dụng công chức, viên chức đủ biên chế được giao, vẫn ký hợp đồng lao động ngoài biên chế hoặc không thực hiện tuyển dụng viên chức đủ số lượng biên chế được giao nhưng lại thực hiện hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện ký hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền, nội dung hợp đồng vi phạm các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động, vi phạm quy định qun lý biên chế công chức, viên chức.

Đđảm bảo việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời chấm dứt các trường hợp lao động hợp đồng trái quy định theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 30/VPCP-TCCV ngày 04/01/2017 của Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: Nghiêm cấm hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan xây dựng kế hoạch khc phục những sai sót trong quản lý, tuyển dụng, sdụng, quản lý biên chế công chức và hồ sơ cán bộ, công chức; báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/12/2019.

2. Giám đốc các sở, Trưng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phtổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có kế hoạch giải quyết dứt điểm số lao động hợp đồng không đúng quy định theo hướng sau:

2.1. Định hướng chung: Đối với trường hợp đã ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ, nếu còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện tuyển dụng vào viên chức, trong đó ưu tiên các trường hợp đã ký hợp đồng lâu năm, có năng lực, phù hợp với vị trí cần tuyển dụng (SNội vụ hướng dẫn đi tượng, chính sách ưu tiên theo các Nghị quyết, quy định của Đảng, Chính phủ); sau khi đã tuyển dụng đủ số chtiêu được giao vẫn dôi dư thì phải thực hiện chấm dứt hợp đồng. Đối với cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết sbiên chế được UBND tỉnh giao năm 2019, phải chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc đề nghị cấp có thm quyền tuyển dụng đảm bảo đủ biên chế làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng hết số biên chế được UBND tỉnh giao năm 2019, hoặc đến ngày 31/12/2019 chưa sử dụng hết sbiên chế được giao mà không giải trình được là do lý do khách quan, phải xem xét, cắt giảm vào chtiêu biên chế năm 2020.

2.2. Đi với các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên:

a) Các đơn vị sự nghiệp công lập còn chỉ tiêu biên chế được giao phi thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định và số lượng biên chế được giao; chấm dứt tình trạng hợp đồng lao động trong khi cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết chỉ tiêu biên chế được giao.

b) Xây dựng phương án, kế hoạch giải quyết dứt điểm số lao động hợp đồng không đúng quy định; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể giải quyết việc thiếu slượng người làm việc so với định mức quy định và yêu cầu vị trí việc làm:

- Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về việc quy định định mức bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hành chính của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; số trường, số lớp, số học sinh, năm học 2019 - 2020; UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định cụ thể số lượng người làm việc của từng cấp học còn thiếu so với định mức quy định của tỉnh, đề xuất UBND tỉnh giao bổ sung chỉ tiêu biên chế hoặc lao động hợp đồng đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ; hỗ trợ định suất lương để trả tiền công cho cán bộ qun lý, giáo viên dạy thêm giờ hoặc hợp đồng công việc theo quy định đối với giáo viên tiểu học.

- Đi với các đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực khác: Yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao, tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế được giao, số lao động hợp đồng đến thời điểm hiện nay (làm rõ về số lượng lao động hợp đồng có qu lương được UBND tnh đồng ý ở các năm trước đây; slượng lao động hợp đồng do đơn vị tự ký và tự chi trả); đồng thời, căn cứ khối lượng công việc dịch vụ công, định mức sử dụng lao động dự kiến, tính toán số biên chế cần bổ sung, nguồn kinh phí chi thường xuyên cần bổ sung; báo cáo Chtịch UBND tỉnh qua SNội vụ, Sở Tài chính.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật nghiên cứu giải pháp giải quyết dứt điểm shợp đồng lao động tại các đơn vị nêu trên; có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/10/2019.

2.3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên:

a) Các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đán xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ (các trường đại học, cao đng; Viện quy hoạch kiến trúc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các bệnh viện công lập...): Căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ đã được Chủ tịch UBND tnh phê duyệt để tuyển dụng viên chức, ưu tiên tuyn dụng số lao động hp đồng theo quy định. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tuyển dụng vào các vị trí việc làm theo Đề án đã được phê duyệt, phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên chưa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đán xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ; yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo Thủ trưng các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng Đán xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và slượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện.

2.4. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Xây dng, phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ sau khi thống nhất ý kiến với Sở Nội vụ, trên cơ sở đó quyết định số lượng người làm việc của đơn vị và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định.

3. Sở Tài chính: Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên, chi sự nghiệp theo quy định. Trường hợp sử dụng ngân sách để chi trả hợp đồng lao động trái quy định thì xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt chẽ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng kinh phí, không để tình trạng chi trả hợp đồng lao động trái quy định của pháp luật.

5. Sở Nội vụ:

5.1. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thi tuyển công chức kịp thời, bảo đảm số lượng công chức làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5.2. Tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được phê duyệt.

5.3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và tham mưu xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ký kết hợp đồng lao động không đúng quy định.

5.4. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, tổng hp báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này; định kỳ hàng quý (trước ngày 25 của tháng cuối quý) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực T
nh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PC
T UBND tnh;
- Các s
, ban, ngành, ĐVSN trc thuộc UBND tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2019
Ngày hiệu lực09/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 quản lý công chức viên chức hợp đồng lao động cơ quan tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 quản lý công chức viên chức hợp đồng lao động cơ quan tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành09/09/2019
        Ngày hiệu lực09/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 quản lý công chức viên chức hợp đồng lao động cơ quan tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 quản lý công chức viên chức hợp đồng lao động cơ quan tỉnh Thanh Hóa

           • 09/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực