Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về xây dựng quản lý phát triển đô thị tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bình Dương, ngày 16 tháng 07 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/CT-TTG NGÀY 01/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤN CHNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT

Nhìn chung, thời gian qua công tác quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh được triển khai đng bộ, thường xuyên rà soát giữa quy hoạch chung với quy hoạch phân khu đô thị, giữa quy hoạch phân khu với quy hoạch ngành, giữa quy hoạch phân khu với quy hoạch chi tiết đkịp thời điều chỉnh cho phù hợp với định hướng phát triển chung của đô thị, định hướng phát triển kinh tế xã hội của các đô thị nói riêng và của tỉnh Bình Dương nói chung.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt còn nhiều tồn tại, bất cập: Việc lập quy hoạch đô thị chưa đng bộ, chất lượng một số quy hoạch chưa cao, công tác điều chỉnh quy hoạch, nht là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết có xu hướng gia tăng dân số, tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất, gây quá tải hạ tầng đô thị. Do đó, công tác quản lý, kiểm soát thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng phát triển đô thị hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết của xã hội, của các cấp ủy đảng và của chính quyền địa phương các cấp.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt (gọi tắt là Chỉ thị số 05/CT-TTg); Nay Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố nghiêm túc thực hiện theo các nội dung được nêu trong Chỉ thị số 05/CT-TTg , trong đó cần chú trọng thực hiện thêm các nội dung cụ thể như sau:

1. Sở Xây dựng:

- Rà soát giảm thiểu các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị;

- Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị và ban quản lý dự án phát triển đô thị theo quy định;

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương để lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm về công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng;

- Chủ trì phối hợp cùng Sở Nội vụ, các địa phương trong công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch tại các đô thị được nâng loại; mở rộng phạm vi hành chính;

- Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm về quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn.

2. Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành ph:

- Trong công tác lập, thẩm định quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch chú trọng lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Lập, thẩm định, phê duyệt đng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể; đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật.

- Quy hoạch phải đảm bảo sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực lân cận;

- Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch;

- Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn thầu có kinh nghiệm triển khai công việc để đảm bảo đơn vị tư vấn khảo sát thẩm tra lập quy hoạch có đủ năng lực;

- Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng;

- Từng bước rà soát các chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, chương trình phát triển đô thị của từng đô thị, khu vực phát triển đô thị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật; tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển đô thị;

- Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. S Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn các địa phương quản lý sử dụng đất đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Định kỳ, hàng năm cần tập trung rà soát, cập nhật bổ sung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, chú trọng đảm bảo sự phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo tính đng bộ giữa các quy hoạch;

- Chú trọng cập nhật bổ sung các khu vực phát triển đô thị nhằm đảm bảo phát triển đô thị đúng mục tiêu, chương trình phát triển đô thị trên địa bàn.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị;

- Xem xét, bố trí vốn đầu tư cho các đồ án quy hoạch đô thị; các chương trình phát triển đô thị; các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo quản lý đúng định hướng phát triển đô thị trên địa bàn. Chú trọng xem xét, bố trí vốn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được phê duyệt trong chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và các chương trình phát triển đô thị cho các đô thị trên địa bàn; các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật; xây dựng và trình duyệt các quy trình về đấu thầu quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo các quy định về đất đai, xây dựng;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công, đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, các chương trình, dự án phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Sở Tài chính:

- Phối hợp với các ngành có liên quan căn cứ các quy định hiện hành xác định quyền sử dụng đất để đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước cao nhất;

- Xây dựng và trình duyệt các quy trình về đấu giá đối với quyền sử dụng đất công.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố:

Trong quá trình khảo sát, rà soát, cập nhật, thẩm định điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cần chú trọng các nội dung sau:

- Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; quy hoạch xây dựng phải đảm bảo thống nhất và phù hợp với quy hoạch có cấp độ cao hơn; các dự án đầu tư vào các đô thị phải phù hợp với các quy hoạch đã được duyệt; trường hợp vượt qua thẩm quyền phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Công tác thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng phải phù hợp theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy cha cháy và các quy định khác có liên quan;

- Việc điều chỉnh các quy hoạch phải chú trọng tính khả thi của đồ án, quy hoạch hệ thống giao thông đô thị cần tuân thủ theo hiện trạng các tuyến giao thông hiện hữu nhằm đảm bảo sự hài hòa lợi ích của nhà nước và người dân trong khu vực quy hoạch; phù hợp theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật hiện hành; hạn chế tối đa những thay đi các khu chức năng đô thị đã được quy hoạch trước đây làm ảnh hưởng, thay đổi đến cộng đng dân cư trong khu vực vì mục đích chung là triển khai hiệu quả các đồ án quy hoạch; Việc điều chỉnh cục bộ các quy hoạch cần chú trọng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như: Dân số, tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất làm ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu; trong trường hợp xét cần thiết để phát triển đô thị tại khu vực điều chỉnh thì phải có giải pháp kế hoạch nâng cao khả năng phục vụ của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu vực ngoài dự án;

- Chú trọng chất lượng công tác quy hoạch chnh trang, cải tạo đô thị đảm bảo điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho cộng đng dân cư trong khu vực; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quy hoạch, phân lô trái phép; đầu tư xây dựng không theo quy hoạch, quy chuẩn xây dựng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTTU-TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị, tp;
- TT công báo, Webside tỉnh;
- Báo BD, Đài PTTH BD;
- LĐVP,CV,TH;

- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

Mai Hùng Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2019
Ngày hiệu lực16/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về xây dựng quản lý phát triển đô thị tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về xây dựng quản lý phát triển đô thị tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýMai Hùng Dũng
        Ngày ban hành16/07/2019
        Ngày hiệu lực16/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về xây dựng quản lý phát triển đô thị tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về xây dựng quản lý phát triển đô thị tỉnh Bình Dương

           • 16/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực