Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tổ chức ra quân làm thủy lợi và tăng cường giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 tổ chức làm thủy lợi đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC RA QUÂN LÀM THỦY LỢI VÀ TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ DÂN SINH NĂM 2020

Hiện nay, các hồ chứa trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đạt dung tích thiết kế, một số hồ chứa lớn đã xả tràn theo quy trình, như: Hồ Sông Rác, hồ Thượng Sông Trí, hồ Bộc Nguyên, hồ Khe Xai, hồ Kim Sơn; bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua, nên nhiều hệ thống kênh tưới đã bị sạt lở, bồi lấp, hư hỏng xuống cấp.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương khả năng ENSO ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng từ nay đến những tháng đầu năm 2020 với xác suất khoảng 75% vào cuối năm 2019 và giảm dần còn khoảng 55-60% vào những tháng đầu năm 2020. Lượng mưa khu vực Bắc Trung Bộ từ tháng 11/2019-3/2020, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng tháng 12/2019 có tổng lượng mưa từ 20-40mm (cao hơn trung bình nhiều năm).

Thực hiện Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020; để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên thủy lợi, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, nạo vét, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, kịp thi phục vụ sn xuất, dân sinh, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh làm hình thức, chiếu lệ, hiệu quả thấp; thời gian tổ chức thực hiện chiến dịch từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/01/2020.

2. Tổ chức kiểm kê nguồn nước tại các công trình thủy lợi, cân đối nguồn nước, xây dựng kế hoạch cấp nước cụ thcho từng công trình, từng vùng; tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên còn lại sau mùa mưa từ ao, hồ, sông, suối, kênh rạch để cấp nước cho vụ Xuân năm 2020; tiết kiệm nguồn nước từ các hồ cha thủy lợi để dành cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2020, trong đó có tính đến biện pháp cấp nước cho sản xuất và ưu tiên cấp nước sinh hoạt của người dân trong trường hp nguồn nước bị thiếu hụt. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát; sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường các biện pháp tưới tiết kiệm nước (nông - lộ - phơi, nhỏ giọt, phun mưa..,) cho lúa và cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao; tổ chức lập hội đồng liên hệ thống kênh đảm bảo việc phân phối, điều tiết nguồn nước hp lý, tiết kiệm.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi do địa phương quản lý: Huy động toàn dân ra quân nạo vét, khơi thông các hệ thống kênh tưi, kênh dẫn các trạm bơm; củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nưc mặt ruộng cho việc làm đất vụ Xuân, tránh thất thoát nguồn nước; huy động mọi nguồn lực tổ chức duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn đạt hiệu quả cao; tập trung đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nội đng năm 2019 để hoàn thành theo kế hoạch được giao.

4. Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên thủy lợi: Thành lập Ban Chỉ đạo của đơn vị, tổ chức khảo sát, tính toán, phân chia khối lượng các hạng mục công trình cần sửa chữa do đơn vị quản lý để huy động nhân lực của Công ty và các địa phương hưởng lợi, tập trung tu bổ, sửa chữa kịp thi đảm bảo phục vụ sản xuất; thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến thi tiết, cân đối nguồn nước để lập kế hoạch tưới nước phù hp, vừa đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh.

5. Đối với các công trình đang thi công dở dang, Chủ đầu cn tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn vốn để thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho Nhân dân.

6. Kinh phí tchức thực hiện chiến dịch ra quân chủ yếu là huy động Nhân dân đóng góp ngày công, phần còn lại được hỗ trợ từ kinh phí sửa chữa thưng xuyên trong nguồn vốn cấp bù sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, nguồn kinh phí do dân đóng góp từ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng và các nguồn vốn khác của các cấp huyện, xã và doanh nghiệp thủy nông.

7. Các sở, ban, ngành liên quan, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cưng công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các nội dung trên; theo dõi, phản ánh, đưa tin kịp thời.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tchức đoàn thể cấp tỉnh tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên các cấp tích cực tham gia hoạt động ra quân làm thủy lợi góp phần đem lại hiệu quả thiết thực.

9. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/2/2020.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tnh ủy, TTr HĐND tnh;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp t
nh;
- Các Sở: NN&PTNT, Tài chính, K
ế hoạch và Đầu tư,
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chi cục Thủy lợi;
- Các Công ty TNHH MTV TL: Bắc và Nam Hà Tĩnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh;
- Chánh, Phó VP Bùi Khắc Bằng;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, NL
1. (10b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2019
Ngày hiệu lực19/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 tổ chức làm thủy lợi đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 tổ chức làm thủy lợi đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Ngọc Sơn
        Ngày ban hành19/11/2019
        Ngày hiệu lực19/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 tổ chức làm thủy lợi đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 tổ chức làm thủy lợi đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất Hà Tĩnh

             • 19/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực