Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh thi hành luật hợp tác xã năm 2012 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND đẩy mạnh thi hành luật hợp tác xã Vĩnh Long 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Trong những năm qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều hợp tác xã đã phát huy được vai trò tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hoạt động của các hợp tác xã vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của mình; một số hợp tác xã tổ chức và hoạt động chưa đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, nhiều hợp tác xã hoạt động cầm chừng, thu hẹp hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc chỉ tồn tại về hình thức; rất ít hợp tác xã có đầu tư mới; hoạt động hỗ trợ thành viên chưa nhiều; mối quan hệ giữa thành viên và hợp tác xã còn lỏng lẻo.

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém trên là do nhận thức về vị trí, vai trò của hợp tác xã trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn hạn chế; vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương ở một số nơi còn có biểu hiện xem nhẹ, chưa thật sự tập trung hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Việc chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 ở nhiều địa phương gặp lúng túng, tiến độ còn chậm; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp tác xã tới các ngành, các cấp và nhân dân còn nhiều hạn chế; tổ chức quản lý nhà nước về hợp tác xã còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới.

Để đảm bảo Luật Hợp tác xã năm 2012 được triển khai một cách hiệu quả và thiết thực trong thực tiễn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 07 năm 2015 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thống kê, rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách liên quan đến hợp tác xã còn hiệu lực thi hành đang áp dụng trên địa bàn tỉnh (bao gồm của Trung ương và địa phương), để đề xuất các kiến nghị, giải pháp và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Trong quý IV năm 2015 báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng mô hình hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.

a) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả (tập trung chủ yếu cho các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản); nhân rộng điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua trong các hợp tác xã.

b) Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND cấp xã tổ chức tốt việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật về hợp tác xã cho cơ quan, tổ chức, nhân dân tại địa phương; nhất là về vị trí, vai trò của hợp tác xã trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác tăng cường công tác tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã 2012 và các văn bản liên quan; kết quả thực hiện chuyển đổi hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012; các mô hình hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã tiên tiến, hoạt động có hiệu quả... để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã.

4. Thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

a) Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình), cụ thể:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện Chương trình, hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện, tổng hợp nhu cầu, dự toán kinh phí hàng năm và đề xuất chính sách phù hợp để hỗ trợ thực hiện Chương trình;

- Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình; cân đối vốn sự nghiệp từ ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình; hướng dẫn cụ thể về định mức và cơ chế tài chính đối với chính sách hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể điều kiện, tiêu chí thụ hưởng về chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng của hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản;

- Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND cấp huyện tuyên truyền vận động, khuyến khích thành lập mới hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, tiếp cận với quỹ khuyến công của địa phương và thực hiện Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND cấp huyện trong hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của các hợp tác xã;

- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí để tham gia một số nội dung của Chương trình như: tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập, phát triển hợp tác xã; bồi dưỡng Ban quản lý hợp tác xã;

- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo các nội dung của Chương trình theo lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành; lập dự toán và tổng hợp chung trong dự toán của đơn vị, địa phương, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp theo quy định và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả;

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí để tham gia thực hiện một số nội dung của Chương trình, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thành viên về chính sách pháp luật về hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ và vận động quần chúng, hội viên, thành viên tham gia phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hợp tác xã;

b) Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh nghiên cứu xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ, ưu đãi, tạo điều kiện cho hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã tham gia và hưởng các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực phụ trách;

c) UBND cấp huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để cân đối và bố trí ngân sách địa phương tham gia chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã; tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã.

a) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã; kiến nghị biện pháp xử lý và hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã của cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã;

b) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Vĩnh Long thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của tổ chức tín dụng, bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng;

c) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình phối hợp thực hiện giám sát thi hành Luật Hợp tác xã;

d) Chủ tịch UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức lại hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 hoặc chuyển đổi sang hình thức tổ chức khác trước ngày 01 tháng 7 năm 2016; tiến hành giải thể các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động hình thức, kém hiệu quả, không đảm bảo tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn;

6. Tăng cường quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.

a) Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, chỉ đạo bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, đảm bảo đủ cán bộ thực hiện việc đăng ký hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã; chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, theo dõi, giám sát thi hành Luật Hợp tác xã và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã;

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư điều tra, khảo sát, định kỳ báo cáo số liệu về hợp tác xã cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và công bố trong niên giám thống kê hàng năm;

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì công tác hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể; phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham quan học tập kinh nghiệm phát triển hợp tác xã; kêu gọi sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế trong hỗ trợ phát triển hợp tác xã; chủ trì hoặc tham gia xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá, tổng kết việc thực hiện các chương trình, dự án do các nước, các tổ chức quốc tế trợ giúp phát triển kinh tế tập thể;

d) Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã tiếp cận với thị trường quốc tế, tuân thủ các hiệp định, điều ước quốc tế giữa Việt Nam với các nước để hợp tác xã học tập kinh nghiệm và nhanh chóng hội nhập kinh tế quốc tế.

7. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ KH và ĐT;
- Liên minh HTX Việt Nam;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long;
- Các cơ quan đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH Vĩnh Long;
- Báo Vĩnh Long;
- CVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Các phòng KTN, KTTH, TH;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, 5.17.02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND đẩy mạnh thi hành luật hợp tác xã Vĩnh Long 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND đẩy mạnh thi hành luật hợp tác xã Vĩnh Long 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhan Anh Vũ
        Ngày ban hành01/10/2015
        Ngày hiệu lực01/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND đẩy mạnh thi hành luật hợp tác xã Vĩnh Long 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND đẩy mạnh thi hành luật hợp tác xã Vĩnh Long 2015

           • 01/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực