Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước Bình Phước 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

v vic tăng cưng công tác qun lý đi vi các Qu tài chính nhà nƯỚc ngoài ngân sách nhà nưc.

Trong những năm qua, nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ tài chính ngoài NSNN) đã được thành lập, góp phần tích cực trong huy động tập trung nguồn lực tài chính của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và cùng với ngân sách nhà nước giải quyết tốt hơn một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác quản lý nhà nước đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN vẫn còn nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các quỹ, đáng chú ý là:

Mục tiêu, nguồn thu, nhiệm vụ chi quỹ với ngân sách nhà nước của nhiều quỹ còn chồng chéo trùng lặp; nguồn vốn hoạt động của một số quỹ chủ yếu do ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, việc huy động nguồn lực đóng góp ngoài ngân sách rất hạn chế, gây phân tán nguồn lực của xã hội nói chung và của ngân sách nhà nước nói riêng; một số quỹ hoạt động không hiệu qu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; bộ máy quản lý yếu kém, sử dụng kinh phí sai quy định, gây thất thoát, lãng phí; Việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các quỹ còn nhiều hạn chế....

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do hệ thống pháp luật quy định về điều kiện hình thành, phương thức quản lý và sử dụng các quỹ tài chính ngoài NSNN chưa đồng bộ, chưa thống nhất; các cơ quan quản lý nhà nước chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; năng lực, trình độ cán bộ quản lý quỹ còn hạn chế.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phvề việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; đồng thời nhằm chấn chỉnh những tồn tại nêu trên, UBND tnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban. ngành, UBND các huyện, thị xã khẩn trương rà soát các quy định hiện hành liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, nhất là các quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

2. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính ngoài NSNN; trên cơ sở đó, quyết định dừng hoạt động hoặc cơ cấu lại các quỹ theo hướng:

- Đối với các quỹ hoạt động có hiệu quả, cần tiếp tục duy trì hoạt động để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội: Sớm kiện toàn tchức bộ máy, đảm bảo đủ nguồn lực để quỹ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

- Đối với các quỹ có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ trùng lặp, nhất là các quỹ đầu tư có tính chất sinh lời: Xây dựng phương án chuyển đi mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ để phát huy hiệu quả, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đối với các quỹ hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc hoạt động không hiệu quả, các quỹ đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao: Kiên quyết cho dừng hoạt động, giải thể.

- Chỉ thành lập quỹ mới trong trường hợp thật cần thiết và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của các quỹ tài chính ngoài NSNN, bảo đảm nguồn lực tài chính nhà nước được quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tài chính hàng năm, trong đó phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phải được tổng hợp đầy đủ trong dự toán và quyết toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị; báo cáo tài chính quỹ phải gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, theo dõi. Công khai rộng rãi hoạt động của cơ quan quỹ tài chính ngoài NSNN theo quy định. Kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý tài chính ngoài NSNN, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý quỹ, trong đó tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đối với các quỹ cần tiếp tục duy trì hoạt động theo hướng chuyên nghiệp. Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có chuyên môn sâu đthực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này; gửi báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các quỹ tài chính ngoài NSNN đang hoạt động thuộc phạm vi quản lý về Sở Tài chính trước ngày 05/11/2015 đế tng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Nội vụ phi hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tng hợp đánh giá về tình hình tchức, hoạt động và kiến nghị các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính nghiên cứu và hưng dẫn về tiền lương, tiền thưởng đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN vận dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 10/11/2015 theo quy định; tchức theo dõi, đôn đốc, kim tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
-
Bộ Tài chính (báo cáo);
-
TTTU, TT.HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
-
UBND các huyện, thị xã;
-
Trung tâm Tin học - Công báo;
-
LĐVP, các Phòng;
-
-Lưu: VT, (Quế - 12.10).

CHỦ TỊCH
Ng
uyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2015
Ngày hiệu lực16/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước Bình Phước 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước Bình Phước 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành16/10/2015
        Ngày hiệu lực16/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước Bình Phước 2015

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước Bình Phước 2015

             • 16/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực