Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Yên Bái 2012


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 8 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Ngày 30/6/2011, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII đã ban hành Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ngày 14/10/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1785/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Để triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ( sâu đây gọi tắt là Pháp lệnh) và Kế hoạch số 1785/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nói trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành với những nội dung và hình thức phù hợp đối với từng địa phương, đối tượng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho Báo cáo viên pháp luật để giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền các quy định của Pháp lệnh cho cán bộ công chức ngành Tư pháp và các tầng lớp nhân dân, giúp mọi người nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Công thương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã ban hành đang còn hiệu lực thực hiện có nội dung liên quan đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các cơ quan Trung ương để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp.

2. Công an tỉnh: Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành khác; biên soạn, in sao, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an toàn tỉnh - đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt Công an các cấp và cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các cơ quan, tổ chức được phép sản xuất, trang bị, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngoài phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng để thống nhất về nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ theo chức năng nhiệm vụ.

Phối hợp với các cơ quan chức năng kết hợp việc tuyên truyền Pháp lệnh với vận động nhân dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ, công chức viên chức và các đối tượng trong lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ và nhân viên chuyên trách thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức phổ biến nội dung của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, tổ chức quản lý sử dụng vũ khí thể thao. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh trong hoạt động chuyên môn phục vụ cơ sở.

5. Sở Công thương tổ chức phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan tới cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các trường học; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp học sinh, sinh viên có hành vi vi phạm.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức biên soạn, đăng tin bài phổ biến, tuyên truyền Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành. Đối với các các nội dung của Pháp lệnh, ngoài việc phổ biến các các quy định chung, cần chú ý tuyên truyền Điều 3 - quy định về các loại vũ khí, Điều 5 - quy định về các hành vi bị nghiêm cấm và Điều 22 - quy định về các trường hợp được nổ súng khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia.

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn việc cấp và sử dụng kinh phí phục vụ công tác triển khai Pháp lệnh.

9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có kế hoạch triển khai thực hiện Pháp lệnh tại địa phương đảm bảo nghiêm túc, có hiệu quả. Tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, trang bị, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có cơ sở đóng trên địa bàn.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, nắm vững nội dung Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành để thực hiện, chấp hành nghiêm túc.

11. Các sở, ban, ngành trong phạm vi, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cung cấp số liệu phục vụ công tác thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc nội dung quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp kết quả báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- VP. Chính phủ;
- Bộ Công an; Bộ Quốc phòng;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT. UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP. UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng CNTT, CB;
- Chuyên viên: NC, TH, TMDL, TC, VX.
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2012
Ngày hiệu lực07/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Yên Bái 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Yên Bái 2012
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Duy Cường
        Ngày ban hành07/08/2012
        Ngày hiệu lực07/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Yên Bái 2012

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND thực hiện Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Yên Bái 2012

           • 07/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực