Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong cải cách thủ tục hành chính Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bình Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, công khai, minh bạch TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của nhân dân. Việc triển khai cải cách hành chính, kiểm soát TTHC chưa đồng bộ, có lúc, có nơi còn hình thức, chưa bám sát các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh dẫn đến nhiều nhiệm vụ được giao thực hiện chậm tiến độ, chưa bảo đảm chất lượng; nhiều TTHC chưa phù hợp, khó thực hiện chậm được sửa đổi; việc công khai TTHC chưa được quan tâm thường xuyên, tình trạng chậm công bố, niêm yết TTHC vẫn còn xảy ra; thời gian giải quyết TTHC tại một số ngành, địa phương còn kéo dài; thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận TTHC gây bức xúc trong nhân dân; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính chưa nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cá nhân, tổ chức. Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp chưa được chứ trọng, chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; vai trò cơ quan kiểm soát TTHC trong công tác cải cách TTHC chưa được phát huy đúng mức.

Để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định pháp luật về cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC, cải thiện các chỉ số PCI, PAR-INDEX của tỉnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Trực tiếp chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt quy định pháp luật về cải cách TTHC, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động kiểm soát TTHC. Xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương để công tác này được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị đã được xác định trong các văn bản của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xác định trong các văn bản chỉ đạo, điều hành.

2. Tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC, xác định chi phí tuân thủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương; trên cơ sở đó cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC.

Tiếp thu các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành do cá nhân, tổ chức đề nghị trình Ủy ban nhân dân tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực thi phương án đơn giản hóa TTHC ngay sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC cho cá nhân, tổ chức; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, địa phương có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp kiểm soát nghiêm ngặt việc ban hành mới các TTHC thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

c) Thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố TTHC và việc niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác, minh bạch TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tìm hiểu TTHC và giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Thường xuyên rà soát, cập nhật công khai các TTHC được công bố mới, công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ; không niêm yết TTHC đã hết hiệu lực thi hành.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

d) Tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng nội dung TTHC đã được công bố, niêm yết công khai và các quy định pháp luật có liên quan về tiếp nhận TTHC. Nghiêm cấm cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện TTHC tự đặt ra, yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp, bổ sung thêm các loại thủ tục, giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ theo nội dung đã được công bố, niêm yết công khai.

Việc hướng dẫn, bổ sung hồ sơ (nếu có) phải thực hiện trong thời hạn quy định và bằng văn bản. Những TTHC trả lại hồ sơ không giải quyết; trả lại hồ sơ để bổ sung, hoặc yêu cầu bổ sung nhiều lần phải được sự đồng ý của Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền thực hiện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không giải quyết; lý do, nội dung cần bổ sung. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết TTHC theo quy định.

đ) Kịp thời xử lý nghiêm các bộ phận chuyên môn để xảy ra tình trạng chậm trình công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu để xảy ra vi phạm và thực hiện văn bản xin lỗi đối với các trường hợp TTHC trễ hạn; nội dung văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức phải thông tin rõ về lý do trễ hạn và thời hạn trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

e) Chỉ đạo cấp phó và người đứng đầu đơn vị trực thuộc định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Trường hợp xét thấy cần thiết, tham mưu cấp có thẩm quyền trực tiếp đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC tập trung vào một số lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm, liên quan trực tiếp tới đại bộ phận người dân và doanh nghiệp.

3. Kết quả cải cách TTHC là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham mưu UBND tỉnh về chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC; thống nhất tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC để báo cáo UBND tỉnh xem xét, triển khai nhân rộng, kịp thời tham mưu xử lý các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành Trung ương.

c) Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện việc thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC và tình hình, kết quả giải quyết TTHC. Tổ chức thực hiện hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát TTHC theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; Báo Bình Dương; các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh định kỳ 06 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC.

e) Cùng các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ trong khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại địa phương. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục hạn chế, tồn tại, yếu kém được nêu trong báo cáo đánh giá của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

g) Tham mưu UBND tỉnh chủ trì, tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả năm năm thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

5. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2480/UBND-NC ngày 24/7/2015 về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

7. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí và bảo đảm đầy đủ kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám sát hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC đối với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị và định kỳ 6 tháng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình và kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, BTP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo, Đài PTTH Bình Dương, Web;
- LĐVP, CV, TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2015
Ngày hiệu lực28/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong cải cách thủ tục hành chính Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong cải cách thủ tục hành chính Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Văn Nam
        Ngày ban hành28/08/2015
        Ngày hiệu lực28/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong cải cách thủ tục hành chính Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong cải cách thủ tục hành chính Bình Dương

           • 28/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực