Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2016 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Bắc Kạn 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2017

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc, tác động trực tiếp đến chất lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, tạo nguồn cho lực lượng dự bị động viên và nguồn cán bộ cho địa phương góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Trong năm 2016, công tác tuyển quân đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể cùng với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt; phương pháp tiến hành đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; phân bổ chỉ tiêu phù hợp với khả năng của từng địa phương, có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng, không để xã trắng về công dân nhập ngũ; tổ chức hiệp đồng tuyển quân 2 cấp (huyện, tỉnh) bảo đảm chặt chẽ, thống nhất; tổ chức lễ giao, nhận quân theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu đảm bảo long trọng, trang nghiêm hoàn thành 100% chỉ tiêu an toàn tuyệt đối.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số địa phương chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở; một số cơ quan quân sự thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự với các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể; công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; công tác quản lý công dân sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ có địa phương chưa chặt chẽ; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển và kết luận sức khoẻ của Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự các địa phương còn có trường hợp chưa chính xác nên chất lượng tuyển quân chưa thật vững chắc. Công tác tuyên truyền vận động công dân và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương chưa được tốt còn có trường hợp chống, trốn lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, ảnh hưởng đến công tác tuyển quân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017, theo chỉ tiêu của Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị như sau:

1. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là chỉ tiêu Pháp lệnh của nhà nước giao. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản, quy định, thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Thực hiện các khâu sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt, tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công bằng đúng quy trình, quy định của pháp luật. Có trách nhiệm động viên, giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia khám tuyển thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Quan tâm và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau tuyển quân. Kịp thời giải quyết những vướng mắc, xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự, các biểu hiện thiếu dân chủ, áp đặt trong tuyển quân.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh căn cứ quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tham mưu, xây dựng hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân về chỉ tiêu, số lượng, địa điểm, phương pháp giao nhận quân. Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phân công các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, kiểm tra đôn đốc cơ sở trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

3. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện các huyện, thành phố thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số: 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, tổ chức xét nghiệm ma túy, HIV theo đúng thông tư, hướng dẫn, chọn những thanh niên có sức khỏe loại 1, 2, 3 (chú ý chọn những người có sức khỏe tốt). Đồng thời gắn trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên nội dung được phân công; chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn đạo đức, chính trị cho công dân nhập ngũ theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong quân đội. Cùng với cơ quan quân sự tham mưu cho Ủy ban nhân dân từng cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh khám sức khỏe, gọi nhập ngũ… đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2017 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng địa bàn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và công dân trong độ tuổi nhập ngũ nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

6. Tỉnh đoàn: Chỉ đạo các Huyện đoàn, Thành đoàn phối hợp với các cơ quan quân sự các cấp làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc. Đồng thời tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo khí thế vui tươi, phấn khởi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ bằng hình thức, nội dung thích hợp, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao. Tổ chức kết nạp Đoàn với những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2017. Thường xuyên quan tâm, động viên những đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương; chỉ đạo chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển quân. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ để tự giác thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời giao cho các Ban, Ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác vn động, tặng quà động viên công dân lên đường nhập ngũ; xử lý nghiêm những hành vi chống, trốn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, chống lệnh gọi nhập ngũ hoặc cố ý gây cản trở đến việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử lý công khai, công bố kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời mang tính răn đe, giáo dục để hạn chế thấp nhất và chấm dứt các hành vi chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh).

Căn cứ vào chỉ tiêu được giao chỉ đạo việc phân bổ chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, gắn với từng địa bàn xây dựng lực lượng dự bị động viên, không để xã trắng về công dân nhập ngũ, Thực hiện “Tuyển người nào chắc người đó” đạt 100% chỉ tiêu. Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng lực lượng thường trực, dự bị động viên góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở và thực hiện công bằng xã hội.

Với nhiệm vụ trên, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2016
Ngày hiệu lực24/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Bắc Kạn 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Bắc Kạn 2017 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành24/11/2016
        Ngày hiệu lực24/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Bắc Kạn 2017 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ Bắc Kạn 2017 2016

           • 24/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực