Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 về thực hiện giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 14/CT-UBND xử lý tro xỉ thạch cao nhà máy nhiệt điện hóa chất phân bón vật liệu xây Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ TRO, XỈ, THẠCH CAO CỦA CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN, NHÀ MÁY HÓA CHẤT PHÂN BÓN ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

I - Mục tiêu, lộ trình và giải pháp thực hiện:

1. Mục tiêu:

- Nhằm xử lý tro, xỉ, thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm diện tích đất dùng làm bãi chứa chất thải, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên làm vật liệu xây dựng, đảm bảo phát triển bền vững.

- Định hướng để các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón hoàn chỉnh đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

- Tăng lượng thạch cao trong nước làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng nhm từng bước giảm dần và hạn chế thạch cao nhập khẩu. Hình thành thị trường tro, xỉ, thạch cao đã được xử lý để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

2. Lộ trình thực hiện:

- Đi với các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón đang hoạt động hoc đã có quyết định đầu tư phải có phương án đầu tư xây dựng (hoặc hợp tác đầu tư) dây chuyn, thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và đưa vào vận hành trước năm 2020.

- Đối với các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón đầu tư mới, đầu tư mở rộng hoặc cải tạo, khi phê duyệt dự án phải bao gồm thiết kế đồng bộ dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

- Đến năm 2020, chỉ cấp diện tích bãi thải cho các dự án nhà máy nhiệt điện, hóa cht phân bón với dung lượng chứa tối đa cho 2 năm sản xuất phù hợp với quy mô, công suất dự án.

3. Giải pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đối với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất có phát thải tro, xỉ, thạch cao thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

- Bổ sung quy định trong thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón phải được thiết kế hoàn chỉnh đến khâu xử lý tro, x, thạch cao và có phương án thu hồi tro, xỉ, thạch cao; bổ sung tiêu chí xử lý tro, xỉ, thạch cao đối với nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón trong nội dung thẩm định dự án.

- Rà soát, bổ sung quy định về quy mô diện tích, thời gian sử dụng bãi chứa tro, xỉ, thạch cao.

- Xác định diện tích bãi thải dôi dư sau khi đầu tư dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

- Hoạt động xử lý tro, xỉ, thạch cao và sử dụng thành phẩm làm vật liệu xây dựng được hưởng hỗ trợ, ưu đãi như đối với các hoạt động xử lý chất thải rắn (tái chế, tái chế sử dụng) theo quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn.

- Chủ đu tư các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón có trách nhiệm trả chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao trong trường hp không tự đầu tư dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đổi mới khoa học kỹ thuật, công nghệ xử lý tro, xỉ, thạch cao cho các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón.

- Khuyến khích các cơ sở công nghiệp khác có phát thải tro, xỉ, thạch cao thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao theo quy định tại Chỉ thị này.

II - Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì:

- Tchức ph biến thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Chỉ thị này; hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ chức về sản xuất các loại vật liệu có sử dụng tro, xỉ, thạch cao thu hồi từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón; xác định nguồn tro, xỉ, thạch cao tiềm năng được xử lý ở các thời điểm để có kế hoạch sử dụng hợp lý, hiệu quả.

2. Sở Công Thương:

Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung các quy định về quản lý chất thải từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Hướng dẫn việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đi với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá tiêu chuẩn quy đnh.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

Hỗ tr các nghiên cứu khoa học công nghệ về xử lý tro, xỉ, thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón để làm vật liệu xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan áp dụng chính sách khuyến khích sử dụng sản phẩm sản xuất trong nước sử dụng trong dây chuyền x lý tro, xỉ, thạch cao từ các nhà máy nhiệt đin, hóa cht phân bón đlàm vật liệu xây dựng; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi trong hoạt động xử lý tro, xỉ, thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón và sử dụng các thành phẩm làm vật liệu xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Nghiên cứu, đề xuất sử dụng tro, x, thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón trong các công trình xây dựng giao thông nông thôn và các công trình khác.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Phối hợp với các S, ngành liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này tại địa phương.

- Tăng cường công tác tuyên truyền và khuyến khích các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm vật liệu xây dựng.

- Phi hp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thực hiện chuyn đi mục đích sử dụng đt đi với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá tiêu chuẩn quy định.

- Hàng năm báo cáo Sở Xây dựng tình hình thực hiện Chthị này trên địa bàn.

Các S, ngành có liên quan, y ban nhân dân các quận, huyện, các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phgửi Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trưng./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Các S: XD, TN&MT, CT, KH&CN, KH&ĐT, NN&PTNT;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, PCVP;
- CV: XD, CT, VX, TC, MT, ĐC, NN;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu14/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2015
Ngày hiệu lực26/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 14/CT-UBND xử lý tro xỉ thạch cao nhà máy nhiệt điện hóa chất phân bón vật liệu xây Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 14/CT-UBND xử lý tro xỉ thạch cao nhà máy nhiệt điện hóa chất phân bón vật liệu xây Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu14/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Thanh Sơn
        Ngày ban hành26/08/2015
        Ngày hiệu lực26/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 14/CT-UBND xử lý tro xỉ thạch cao nhà máy nhiệt điện hóa chất phân bón vật liệu xây Hải Phòng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 14/CT-UBND xử lý tro xỉ thạch cao nhà máy nhiệt điện hóa chất phân bón vật liệu xây Hải Phòng

             • 26/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực