Chỉ thị 15/2004/CT.UB

Chỉ thị 15/2004/CT.UB đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Chỉ thị 15/2004/CT.UB đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2010 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2004/CT.UB đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2004/CT.UB

Thị xã Vĩnh Long, ngày 10 tháng 8 năm 2004

 

CHỈ THỊ

“V/V ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ”

Thực hiện Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận nhằm cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2005. Qua kiểm tra tình hình cho thấy khối lượng công việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( GCN QSDĐ ) còn tương đối lớn (còn khoảng 9% diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân và riêng diện tích đất của tổ chức chưa được cấp GCN QSDĐ khoảng 62%). Điều này đòi hỏi cần có sự nỗ lực, chỉ đạo tập trung và phấn đấu cao của các sở - ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp.

Để đảm bảo triển khai thực hiện công tác cấp GCN QSDĐ hoàn thành đúng thời gian yêu cầu ( năm 2004 kết thúc cơ bản công tác cấp GCN QSDĐ khu vực nông thôn), đồng thời căn cứ vào nội dung công văn số 2162/BTNMT-ĐĐ ngày 02/7/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các Nghị định hướng dẫn thi hành”, trong đó cho phép các tỉnh được tiếp tục sử dụng mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành cho đến hết ngày 30/9/2004; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị Thủ trưởng sở-ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Thị xã từ nay cho đến ngày 30/9/2004 phải tập trung thực hiện ngay một số công việc sau đây:

1. Sở Tài Chính cân đối ngân sách đủ để đáp ứng nguồn kinh phí sử dụng cho công tác cấp GCN QSDĐ trên toàn tỉnh theo kế hoạch của Huyện, Thị và Sở Tài nguyên và Môi trường từ nay cho đến 30/9/2004 và phân bổ trực tiếp nguồn ngân sách này đến các đơn vị. Đồng thời chỉ đạo Phòng Tài chính các huyện, thị xã phải phân bổ ngân sách của Huyện kịp thời cho công tác cấp giấy chứng nhận theo khối lượng và tiến độ thực hiện công việc do Phòng Nông nghiệp - Địa chính, Phòng Quản lý đô thị đề nghị.

2. Chủ tịch UBND huyện, thị xã từ nay cho đến ngày 30/9/2004 phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác cấp GCN QSDĐ ở cả 2 khu vực nông thôn và đô thị, cụ thể:

- Khẩn trương kiểm tra tình hình thực hiện công tác cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chi tiết cho công tác cấp giấy chứng nhận; tăng cường lực lượng, củng cố tổ chức, hoạt động của các hội đồng xét duyệt cấp xã, phường, thị trấn và kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện công tác cấp GCN của Phòng Nông nghiệp-Địa chính và UBND cấp xã, phường, thị trấn; chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế - bộ phận quản lý đất đai - ngân hàng trong quá trình đăng ký, cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân; xem xét và giải quyết nhanh những vấn đề mà cơ quan quản lý đất đai - thuế xin ý kiến trong quá trình xét hợp thức hóa quyền sử dụng đất để đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành đúng thời gian yêu cầu.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp-Địa chính, Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND cấp xã, phường, thị trấn thực hiện các công việc sau đây:

+ Sử dụng các phương tiện thông tin hiện có và lực lượng cán bộ địa chính kể cả cán bộ xã - khóm - ấp và tổ trưởng tổ nhân dân tự quản để thực hiện việc thông tin vận động những chủ sử dụng đất chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa được cấp GCN QSDĐ đến UBND cấp xã, phường, thị trấn lập hồ sơ đăng ký hoặc bổ túc hồ sơ đăng ký để được xem xét cấp GCN QSDĐ.

+ Khẩn trương thẩm tra, phân loại, xác minh, xét duyệt và xác nhận vào hồ sơ đăng ký cấp GCN của hộ, cá nhân, in trích lục GCN và trình ký đúng theo thời gian quy định.

+ Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải tạo mọi điều kiện cho cán bộ địa chính cấp xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện công tác đăng ký cấp GCN QSDĐ từ nay cho đến 30/9/2004, hạn chế việc phân công công tác khác trong suốt thời gian này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau đây:

- Có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc cấp GCN QSDĐ trên toàn tỉnh, tập huấn hướng dẫn về quy trình đo đạc, xác minh và đăng ký, cấp GCN QSDĐ theo quy định hiện hành, cố gắng đơn giản về thủ tục và hỗ trợ cho UBND các huyện, thị đẩy nhanh tiến độ cấp GCN, giải quyết kịp thời các vướng mắc về mặt chuyên môn.

- Phối hợp với UBND các huyện thị và các ngành có liên quan rà soát đất tổ chức chưa được cấp GCN QSDĐ, lập kế hoạch chi tiết và thông báo các tổ chức đến thực hiện việc đăng ký và cấp GCN QSDĐ theo quy định, đề xuất với UBND tỉnh hướng xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình sử dụng đất của các tổ chức để tiến hành hợp thức hóa, cấp GCN hoặc thu hồi theo Luật định.

4. Thủ trưởng các sở-ngành và đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, an ninh quốc phòng, các doanh nghiệp, đơn vị của: Trung ương, các Tỉnh, Thành phố có đất trên địa bàn tỉnh và chưa được cấp GCN QSDĐ phải khẩn trương lập hồ sơ đăng ký đất (trong đó có báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất), nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và môi trường để Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra và tiến hành lập thủ tục cấp GCN QSDĐ. Những trường hợp đất chưa được đo tách thể hiện trên bản đồ địa chính, hoặc biên bản đo vẽ ranh giới mốc giới chưa hoàn chỉnh (đối với đất thuộc TX Vĩnh Long và 6 thị trấn) hoặc đất có biến động chưa cập nhật chỉnh lý... tổ chức sử dụng đất có trách nhiệm cắm mốc ranh thửa đất và liên hệ với tổ chức đo đạc (có tư cách pháp nhân) để tiến hành đo vẽ phần đất xin cấp GCN.

5. Sở Văn hóa thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thông tin tuyên truyền về nội dung và kế hoạch thực hiện công tác cấp GCN QSDĐ để nhân dân hiểu rõ và đồng tình ủng hộ.

6. Cục thuế chỉ đạo các Chi cục thuế các huyện thị thực hiện việc quy định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi được cấp GCN theo đúng tinh thần nội dung của công văn số 2162/BTNMT-ĐĐ ngày 02/7/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các Nghị định hướng dẫn thi hành”,

Yêu cầu giám đốc các sở: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Văn hóa thông tin, Đài phát thanh truyền hình, Cục trưởng cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng các sở - ban - ngành tỉnh có liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời về UBND Tỉnh để có biện pháp chỉ đạo giải quyết./

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU.HĐND Tỉnh (báo cáo)
- CT.PCT.UBT
- Sở Tài nguyên&MT, T chính, X dựng
- Sở Văn hóa - TT, Đài PTTHVL
- Cục Thuế Tỉnh
- Sở,ban,ngành tỉnh
- Đvị TW,các tỉnh trên địa bàn
- UBND các huyện, thị
- LĐ VP.UBT
- Các khối NC
- Lưu 4.08.02
- tri2004\BC\Chithi_UBTm1.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2004/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2004/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2004
Ngày hiệu lực10/08/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2004/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 15/2004/CT.UB đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2004/CT.UB đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2004/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Đấu
        Ngày ban hành10/08/2004
        Ngày hiệu lực10/08/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/05/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 15/2004/CT.UB đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2004/CT.UB đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vĩnh Long