Chỉ thị 15/2008/CT-UBND

Chỉ thị 15/2008/CT-UBND tổ chức, thực hiện Quyết định 589/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định 589/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 15/2008/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 589/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy hoạch xây dựng vùng sẽ góp phần tạo điều kiện để thành phố thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp, đô thị, sinh thái có giá trị gia tăng lớn; trở thành trung tâm về nhiều mặt của khu vực và cả nước, tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển ổn định và bền vững; là hạt nhân Vùng Đông Nam bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Để tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ làm công tác hoạch định chính sách, tham mưu xây dựng quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật, quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố. Nội dung trọng tâm là nắm rõ những mục tiêu phát triển, phạm vi quy hoạch, mô hình phát triển, định hướng phát triển không gian vùng, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, nguồn lực và biện pháp tổ chức thực hiện.

2. Giao Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan, căn cứ nội dung Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

2.1. Sở Giao thông Vận tải chủ động làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông Vận tải để lập quy hoạch giao thông vận tải vùng thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là phát triển hệ thống giao thông vận tải, bao gồm đường bộ (kể cả các tuyến đường vành đai, đường trục xuyên tâm..), đường sông, đường hàng không, đường sắt; hệ thống vận tải hành khách công cộng trong vùng hiện đại, hợp lý nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông của thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở - ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận – huyện căn cứ nội dung quy hoạch vùng, tổ chức rà soát, điều chỉnh hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh những đồ án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư đã được phê duyệt nhưng không còn phù hợp, bao gồm quy hoạch chung các quận – huyện, các Khu đô thị mới, các khu công nghiệp tập trung và quy hoạch chung thành phố đến năm 2025.

2.3. Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập quy hoạch địa điểm xây dựng trường Trung học nghề, Cao đẳng, Đại học, hệ thống bệnh viện trên địa bàn thành phố gắn với quy hoạch vùng.

2.4. Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập thành phố chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng tham mưu đề xuất những giải pháp kỹ thuật phục vụ cho công tác phòng chống lũ, quy hoạch tiêu thoát nước đô thị của thành phố có liên quan đến những giải pháp chung của toàn vùng.

2.5. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng định hướng khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước, đầu tư phát triển hệ thống nhà máy cung cấp nước, phát triển mạng cung cấp nước của thành phố gắn với các địa phương trong vùng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

2.6. Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp Công ty Điện lực II, Công ty Điện lực thành phố xây dựng định hướng phát triển mạng lưới, cung cấp điện trên địa bàn thành phố theo quy hoạch chung của ngành.

2.7. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tham mưu định hướng phát triển hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn; quy hoạch nghĩa trang nhân dân, công nghệ táng; định hướng khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, đất đai, vấn đề xử lý bảo vệ môi trường của thành phố trong mối quan hệ vùng và các nguồn lực tự nhiên khác.

2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, để xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, trình Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Các nội dung trên cần khẩn trương chuẩn bị chu đáo, cụ thể để khi Bộ - Ngành Trung ương có yêu cầu, thành phố có thể cung cấp tư liệu, cơ sở thực tiễn, đề xuất giải pháp khả thi nhằm xây dựng các loại quy hoạch kiến trúc, các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, đáp ứng được yêu cầu phát triển thành phố mang tính ổn định và bền vững; bảo đảm tính định hướng phát triển lâu dài đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050.

4. Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc cơ quan thường trực triển khai thực hiện Chỉ thị này, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các sở - ngành có liên quan, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh, những vấn đề phát sinh trong công tác phối hợp với Bộ - Ngành Trung ương, các tỉnh có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. Tp;
- Thường trực UBND. Tp;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ban chỉ đạo Cải cách hành chính TP;
- Các Sở - ban – ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- Công ty Điện lực II;
- Công ty Điện lực Thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT,(ĐTMT-Tu)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2008
Ngày hiệu lực15/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoTừ số 54 đến số 55
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định 589/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định 589/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành05/07/2008
        Ngày hiệu lực15/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoTừ số 54 đến số 55
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định 589/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/2008/CT-UBND thực hiện Quyết định 589/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050

           • 05/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực