Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2012 về triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2012 triển khai Thông tư số 23/2012/TT-BCA chuẩn An toàn an ninh trật tự Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ 23/2012/TT-BCA NGÀY 27/4/2012 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”

Ngày 27/4/2012, Bộ Công an ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Đây là văn bản pháp luật về quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự để thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tinh hình mới”.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoản thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện - thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương trên địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, và Chủ tịch UBND các cấp, khẩn trương tố chức triển khai, thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân gắn vớí quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị số 09- CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, phát động, tổ chức cho từng hộ gia đình ký cam kết, các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” từng năm.

2. Việc tổ chức quán triệt, học tập, phát động các nội dung nêu trên ở các đơn vị, địa phương phải kết hợp nhiều hình thức; hội nghị cán bộ; họp dân ở khu dân cư, khu phố; sính hoạt hội viên, đoàn viên các đoàn thể, nhà trường; tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, nhất là hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn; đồng thời chú ý gắn kết nội dung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào khác ở các ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là cuộc vận độngToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” “Nếp sống văn minh nơi công cộng”.

3. Đề nghị UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch về phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chóng tội phạm ở các khu vực dân cư và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phong trào toàn đân bảo vệ an ninh tổ quốc và gương mẫu trong việc cam kết thi đua xây dựng gia đình, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà truờng đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

4. Công an tỉnh với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn đánh giá kết quả, phân loại và đề xuất việc công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm và tổng hợp báo cáo đúng theo quy định.

5. Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp chỉ đạo xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy định của Thông tư số 23/2012/TT-BCA báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh - Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc) để theo dõi, chỉ đạo.

6. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này. Đồng thời tham mưu chọn điểm chỉ đạo ở cấp tỉnh để nhân rộng điển hình; đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bào vệ ANTQ; khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, đồng thời phê phán, nhắc nhở cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt. Theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo theo đúng quy định ./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT.UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh (theo dõi);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Các cơ quan TW đóng trên địa bàn; ( thực hiện;)
- UBND các huyện, thành phố; thực hiện;
- Các Phòng NC;
- Lưu: VT, 2.02.02.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2012
Ngày hiệu lực04/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2012 triển khai Thông tư số 23/2012/TT-BCA chuẩn An toàn an ninh trật tự Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2012 triển khai Thông tư số 23/2012/TT-BCA chuẩn An toàn an ninh trật tự Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Diệp
        Ngày ban hành04/12/2012
        Ngày hiệu lực04/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2012 triển khai Thông tư số 23/2012/TT-BCA chuẩn An toàn an ninh trật tự Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2012 triển khai Thông tư số 23/2012/TT-BCA chuẩn An toàn an ninh trật tự Vĩnh Long

           • 04/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực