Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phối hợp và hỗ trợ việc triển khai thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2014 quản lý hỗ trợ chế định thừa phát lại Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ, PHỐI HỢP VÀ HỖ TRỢ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thí điểm chế định Thừa phát lại là một giải pháp về cải cách tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và thể chế hóa trong Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để tăng cường hiệu quả quản lý và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác tổ chức và thực hiện chế định Thừa phát lại, đảm bảo tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự, góp phần sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau đây:

1. Sở Tư pháp

- Chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Thừa phát lại; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chế định Thừa phát lại, chức năng, nhiệm vụ và công việc của Thừa phát lại trong suốt thời gian thực hiện Đề án để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, sự cần thiết của tổ chức này trong thực tiễn đời sống pháp lý hiện nay.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về Thừa phát lại theo quy định; tổ chức, thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm Thừa phát lại; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm trên địa bàn tỉnh.

- Giải quyết các trường hợp đăng ký vi bằng theo quy định tại Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 135/2013/NĐ-CP.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Thừa phát lại.

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thống nhất địa hạt các Văn phòng Thừa phát lại ký kết hợp đồng dịch vụ với các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC -VKSNDTC-BTC.

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính thỏa thuận với các Văn phòng Thừa phát lại thống nhất, quyết định cụ thể mức chi phí tống đạt áp dụng đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC -VKSNDTC-BTC.

- Xem xét, phê duyệt kế hoạch cưỡng chế và ra quyết định cưỡng chế thi hành án theo đề nghị của Văn phòng Thừa phát lại trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh theo quy định tại Điểm 2, Khoản 14, Điều 2 Nghị định số 135/2013/NĐ-CP.

- Chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chuyển giao nhiệm vụ tống đạt văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thừa phát lại trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định pháp luật, cung cấp thông tin, thông báo, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án và thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại Khoản 13, Điều 2 Nghị định số 135/2013/NĐ-CP.

- Thông tin cho Sở Tư pháp việc thực hiện các công việc về thi hành án dân sự của Thừa phát lại.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong lực lượng Công an.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký xe phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Văn phòng Thừa phát lại và phối hợp, hỗ trợ cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cho Văn phòng Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự, xác minh điều kiện thi hành án theo quy định pháp luật về tố tụng, Điều 44 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ cho Văn phòng Thừa phát lại tổ chức bảo vệ cưỡng chế thi hành án theo quy định tại khoản 4 Điều 72 Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan trong trường hợp cưỡng chế thi hành án cần huy động lực lượng bảo vệ theo quy định tại Khoản 14, Điều 2 Nghị định số 135/2013/NĐ-CP.

- Chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam phối hợp, hỗ trợ cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 180 Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

4. Các sở, ngành có liên quan

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc tuyên truyền chế định Thừa phát lại trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và các Chi nhánh cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, bao gồm cả thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Văn phòng Thừa phát lại và phối hợp, hỗ trợ cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký kinh doanh, đầu tư phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

- Sở Giao thông Vận tải cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về đăng ký phương tiện thủy nội địa, các loại xe tham gia giao thông đường bộ phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại và phối hợp, hỗ trợ cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 178 Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan thông tin, báo chí khác phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Thừa phát lại, theo dõi và đưa tin thường xuyên về hoạt động của Thừa phát lại để nhân dân và các tổ chức nắm bắt, sử dụng có hiệu quả công cụ mới trong thi hành án dân sự.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định phổ biến về trách nhiệm, hướng dẫn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác phối hợp, hỗ trợ cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 176 Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014; Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 17/01/2014 và quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ cho Văn phòng Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 176 Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN và quy định pháp luật có liên quan.

- Cục Thuế tỉnh thực hiện và chỉ đạo các Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin về thuế phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của văn phòng Thừa phát lại theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

- Cục Hải quan tỉnh thực hiện việc cung cấp thông tin về thuế phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của Thừa phát lại theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ cho Thừa phát lại thực hiện công việc về thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 177 Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 135/2013/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN và quy định pháp luật có liên quan.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

a. Tòa án nhân dân tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thống nhất địa hạt để các Văn phòng Thừa phát lại ký kết hợp đồng dịch vụ với các Tòa án trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC.

- Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính thỏa thuận với các Văn phòng Thừa phát lại để thống nhất, quyết định cụ thể mức chi phí tống đạt áp dụng đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC -VKSNDTC-BTC.

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuyển giao văn bản tống đạt cho Thừa phát lại thực hiện.

- Thông tin cho Sở Tư pháp về số lượng và chất lượng của vi bằng được sử dụng làm chứng cứ trong xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

b. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong hệ thống cơ quan Viện kiểm sát trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thừa phát lại trong việc tống đạt các văn bản, thi hành án theo quy định của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, pháp luật thi hành án dân sự và pháp luật về tố tụng và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP.

- Thường xuyên thông tin cho Sở Tư pháp việc kiểm sát tuân theo pháp luật trong hoạt động tống đạt các văn bản của Tòa án, các văn bản về thi hành án dân sự và trong hoạt động thi hành án dân sự của Thừa phát lại.

c. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể

Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, quán triệt chế định Thừa phát lại trong thành viên của tổ chức mình và nhân dân, tham gia giám sát hoạt động Thừa phát lại theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2014 quản lý hỗ trợ chế định thừa phát lại Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2014 quản lý hỗ trợ chế định thừa phát lại Bình Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNgô Đông Hải
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2014 quản lý hỗ trợ chế định thừa phát lại Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2014 quản lý hỗ trợ chế định thừa phát lại Bình Định

           • 31/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực