Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2014 thu phí sử dụng đường bộ mô tô Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 Liên Bộ Tài chính - Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ; Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 03/04/2013 Quy định chế độ quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 về việc giao kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

Tuy vậy, đến ngày 30/4/2014 kết quả thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh đạt được rất thấp (chỉ đạt 4,5% so với kế hoạch được giao). Nguyên nhân do các địa phương chưa chú trọng, tập trung chỉ đạo, tổ chức thu phí theo quy định tại các văn bản nêu trên.

Để thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, hướng dẫn và quy định của HĐND, UBND tỉnh về thu phí sử dụng đường bộ tại địa phương; bảo đảm thu đúng, thu đủ và công bằng đối với tất cả các đối tượng, tạo nguồn kinh phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường địa phương theo quy định; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. UBND huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tập trung triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, xe máy theo quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 03/04/2013 của UBND tỉnh quy định chế độ quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về thu phí sử dụng đường bộ trên địa bàn, phải coi đây là nghĩa vụ tài chính của các đối tượng nộp phí và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thu ngân sách.

- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch Tài chính cấp huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc bộ phận tài chính các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện thu, nộp phí sử dụng đường bộ và trích để lại đơn vị theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn lập báo cáo quyết toán thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô năm 2013, quyết toán kinh phí bảo trì đường bộ năm 2013; tổng hợp gửi về UBND tỉnh, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, Sở Tài chính trước ngày 30/6/2014.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin theo quy định, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

2. UBND xã, phường, thị trấn

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về thu phí sử dụng đường bộ đến từng hộ dân trên địa bàn quản lý (sử dụng tối đa hệ thống truyền thanh của các địa phương và qua hội nghị của các tổ chức chính trị, xã hội phường, xã, thôn xóm, khối phố).

- Thực hiện kiểm tra, rà soát, truy thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô năm 2013 và tiếp tục triển khai thu phí năm 2014 đảm bảo công bằng đối với tất cả phương tiện mô tô, xe máy trên địa bàn.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cố tình trốn nộp phí sử dụng đường bộ, theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 1 điều 43 của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã về việc chậm triển khai thu phí sử dụng đường bộ, chậm thu, chậm nộp vào tài khoản Quỹ số tiền đã thu, thu đạt tỷ lệ thấp hoặc không thực hiện thu phí sử dụng đường bộ tại địa phương.

3. Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

- Thường xuyên, đột xuất kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác thu phí sử dụng đường bộ và công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ đúng quy định.

- Căn cứ kết quả thu phí trên kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ của các địa phương, nghiên cứu, tham mưu Hội đồng quản lý quỹ mức chuyển kinh phí bảo trì đường bộ tỉnh của các địa phương từng quý nhằm gắn trách nhiệm các địa phương trong công tác thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

- Định kỳ hàng quý, đột xuất báo cáo UBND tỉnh kết quả thu phí sử dụng đường bộ của từng địa phương; đề xuất UBND tỉnh khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời có hình thức phê bình, xử lý nghiêm túc, kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt công tác thu phí sử dụng đường bộ với mô tô.

4. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và Công an huyện, thành phố, thị xã thông báo cho các địa phương và Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh tổng số phương tiện mô tô, xe máy phát sinh hàng năm để bảo đảm thu đúng, thu đủ phí sử dụng đường bộ đối với tất cả các đối tượng phải thu;

- Chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp, hỗ trợ tổ dân phố, thôn, xóm kiểm tra, thống kê số lượng phương tiện mô tô, xe máy và tham gia vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ trên địa bàn;

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp không chấp hành nộp phí sử dụng đường bộ theo dung quy định của pháp luật.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh:

Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ và nội dung Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện.

Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể các cấp thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ trên địa bàn.

Giao Quỹ Bảo trì đường bộ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị.

Yêu cầu UBND huyện, thành phố, thị xã, các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- TT HĐND huyện, thành phố, thị xã;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính;
- Công an tỉnh;
- Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, GT1.
Gửi:
R VB giấy và điện tử.
£ VB giấy.
£ VB điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2014
Ngày hiệu lực09/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2014 thu phí sử dụng đường bộ mô tô Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2014 thu phí sử dụng đường bộ mô tô Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành09/06/2014
        Ngày hiệu lực09/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2014 thu phí sử dụng đường bộ mô tô Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2014 thu phí sử dụng đường bộ mô tô Hà Tĩnh

           • 09/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực