Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, việc sử dụng đất ngày càng có hiệu quả, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất kém hiệu quả, để đất bị lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, tự ý cho thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất không đúng quy định.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với công tác quản lý, sử dụng đất các nông, lâm trường; quản lý, sử dụng đất các dự án đầu tư; quản lý, sử dụng, khai thác đối với các dự án hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Công ty TNHH Một thành viên nông, lâm nghiệp (sau đây viết tắt là các công ty nông, lâm nghiệp), các tổ chức có liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai phù hợp với từng đối tượng sử dụng đất; xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kiện toàn bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xác định quỹ đất có lợi thế để tạo nguồn thu ngân sách; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung làm tốt công tác định giá đất; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng đất còn tồn đọng.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Định kỳ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân đăng ký danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (trên cơ sở chủ đầu tư có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện), rà soát, tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016-2020) cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập, thẩm định, trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm kịp thời theo quy định, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổng hợp các dự án đã có chủ trương giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư chưa lập hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát nhóm dự án đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai theo mục đích sử dụng đất được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt đối với các dự án hoạt động khoáng sản, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản theo quy hoạch, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường.

- Hướng dẫn các công ty nông, lâm nghiệp lập phương án sử dụng đất về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn); tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định; đề xuất hướng dẫn giải quyết các vướng mắc của các công ty nông, lâm nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện điểm tại huyện Tân Lạc trong năm 2015; lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Yên Thủy, huyện Lạc Sơn trong năm 2015, thực hiện và hoàn thành dự án trong năm 2016-2017; lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, điều tra, đánh giá thoái hóa đất trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2015, thực hiện và hoàn thành dự án trong năm 2016 (theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp tỉnh).

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình phù hợp để thực hiện thí điểm việc giải phóng mặt bằng, tái định cư đạt hiệu quả, nhằm giảm bớt các khiếu nại, tố cáo về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp tạo quỹ đất sạch để đón các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: tổ chức thực hiện bảng giá đất năm 2015-2019 theo quy định; triển khai kịp thời việc điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xác định giá đất cụ thể phục vụ kịp thời việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, phục vụ thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, đề xuất thí điểm lập bản đồ giá đất và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất; định kỳ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai.

- Tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai theo quy định tại Điều 201 Luật Đất đai năm 2013, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai. Chú trọng việc đôn đốc, xử lý sau thanh tra và việc theo dõi tình hình chấp hành các kết luận thanh tra đã có hiệu lực thi hành nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Báo Hòa Bình, Đài phát thanh và Truyền hình Hòa Bình, các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai với những nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với từng đối tượng sử dụng đất.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan rà soát các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương và quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về diện tích đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa phù hợp với quy định tại Điều 162 Luật Đất đai (theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013).

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường từ cấp tỉnh đến cơ sở; xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai của cấp tỉnh, huyện, xã.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý và khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo thống nhất phù hợp với Luật Đất đai năm 2013.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đã có chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai, các dự án đầu tư không hiệu quả, đề xuất gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định.

7. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan xác định, đề xuất xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (theo Khoản 3 Điều 66 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) để thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật;

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu điều tra cơ bản về đất đai, hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn các công ty nông, lâm nghiệp triển khai thực hiện rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức và con người của Đơn vị; trên cơ sở kết quả rà soát, hướng dẫn các công ty nông, lâm nghiệp xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp, thẩm định, trình duyệt theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn.

9. Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố thực hiện thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nói chung và đối với diện tích đất do các công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phương đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định hiện hành.

10. Thanh tra tỉnh

Tập trung rà soát, thẩm tra, xác minh, tham mưu và hướng dẫn giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai có tính chất đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động kiện toàn đội ngũ công chức địa chính xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm tính ổn định, chuyên nghiệp, khắc phục tình trạng thường xuyên thay đổi công chức địa chính.

- Rà soát, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đơn giản, nhanh gọn.

- Định kỳ đăng ký danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (trên cơ sở có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan lập phương án sử dụng quỹ đất công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý, thực hiện lồng ghép vào dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện.

- Phối hợp với các Sở, Ngành rà soát các quy hoạch chuyên ngành, đặc biệt đối với quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn để thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện theo Luật Đất đai; chú trọng tính hợp lý việc sử dụng các loại đất, hạn chế tối đa việc chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; quản lý và hướng dẫn việc thay đổi linh hoạt mục đích sử dụng giữa trồng lúa và các cây trồng hàng năm khác nhưng vẫn đảm bảo diện tích đất trồng lúa để ổn định an ninh lương thực.

- Xác định quỹ đất có lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ; lập danh mục quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu ngân sách; đưa danh mục quỹ đất bán đấu giá vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Rà soát, lập, thẩm định, trình duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm kịp thời theo quy định, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thực hiện công khai việc giới thiệu địa điểm đầu tư để triển khai đầu tư các dự án theo hướng xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận quỹ đất cho nhà đầu tư; tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

- Thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật về thông báo thu hồi đất; lập, thẩm định, trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lập và thực hiện dự án tái định cư, phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi và phương án bố trí tái định cư theo quy định của Luật Đất đai nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ.

- Chấn chỉnh những hạn chế trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, trước hết tập trung cho những dự án trọng điểm để sớm triển khai các dự án đầu tư; thường xuyên kiểm tra, kịp thời tham mưu giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, lập hồ sơ đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp trả lại địa phương quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Thực hiện giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có nguồn gốc của các công ty nông, lâm nghiệp) cho các hộ gia đình, cá nhân, trong đó ưu tiên các hộ gia đình chính sách, các hộ thiếu đất sản xuất tính theo bình quân diện tích đất sản xuất trên địa bàn xã, thị trấn.

- Rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, thanh tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai.

- Chủ động thành lập đoàn công tác thực hiện rà soát, kiểm tra việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại địa phương nói chung và đất bãi bồi ven sông nói riêng; đề xuất, xử lý vi phạm pháp luật đất đai theo quy định.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.

- Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

12. Các Công ty TNHH Một thành viên nông, lâm nghiệp

Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện rà soát hiện trạng tình hình quản lý, sử dụng đất của Đơn vị; rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức và con người; căn cứ chức năng, nhiệm vụ các công ty nông, lâm nghiệp, xác định rõ ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, ngành nghề sản xuất kinh doanh bổ sung của công ty nông, lâm nghiệp. Xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình duyệt theo quy định. Lập phương án sử dụng đất của Đơn vị, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, trình duyệt theo quy định. Căn cứ phương án sử dụng đất được phê duyệt, lập hồ sơ đất đai, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp; ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các công ty nông, lâm nghiệp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Công ty nông, lâm nghiệp;
- Công báo;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (K90).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2015
Ngày hiệu lực23/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai Hòa Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành23/07/2015
        Ngày hiệu lực23/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai Hòa Bình

           • 23/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực