Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM Y TẾ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) là những chính sách xã hội quan trọng, là những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, số người tham gia BHXH, BHYT tăng qua các năm, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên công tác BHXH, BHYT vẫn còn một số hạn chế: số lao động tham gia BHXH, BHYT còn thấp, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt tỷ lệ không đáng kể; tình trạng doanh nghiệp nợ và không đóng hoặc kê đóng BHXH, BHYT không đầy đủ phát sinh tăng; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp Luật BHXH, BHYT chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao,.... Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu do một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và cơ quan BHXH chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT; phấn đấu đến hết năm 2015, có trên 70% dân số tham gia BHYT và 45% người lao động tại các doanh nghiệp tham gia BHXH;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012- 2015 và 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2013 - 2020; Kế hoạch số 1175/KH-UBND ngày 22/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2013 - 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm tạo bước chuyển mới về nhận thức và trách nhiệm đối với chính sách BHXH, BHYT, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra.

2. Sở Y tế:

a) Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại địa phương, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng và gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân các cấp; xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

b) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng và áp dụng các phần mềm có khả năng phát hiện, cảnh báo việc trùng lặp trong quá trình nhập dữ liệu đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia BHYT thuộc diện do nhà nước đóng, hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT.

c) Thực hiện xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 để được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, qua đó làm tăng tỉ lệ tham gia BHYT theo quy định.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh và báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định;

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

c) Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho các bên tham gia BHXH, BHYT; kiện toàn hệ thống đại lý thu và phát hành thẻ BHYT ở cấp huyện và xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia BHYT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT thông qua hệ thống giao dịch điện tử; trước mắt cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT và đề nghị cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT;

d) Chủ động, phối hợp với Ngành Y tế triển khai ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó cần tập trung triển khai ứng dụng phần mềm kết nối dữ liệu của các đối tượng tham gia BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu để kiểm soát và chủ động xác lập thủ tục cho người bệnh hưởng chính sách, quyền lợi khi khám, chữa bệnh; tránh, giảm và tiến tới loại bỏ việc kiểm tra thẻ BHYT trong quá trình khám, chữa bệnh;

đ) Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển BHYT tại mỗi cơ sở giáo dục - đào tạo; tăng cường công tác chỉ đạo phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo; đưa việc triển khai BHYT học sinh, sinh viên vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của mỗi cơ sở giáo dục - đào tạo và kết quả tham gia BHYT hàng năm đối với học sinh, sinh viên là một trong những nội dung, tiêu chí để xem xét đánh giá thi đua khen thưởng việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT của các cơ sở giáo dục - đào tạo.

b) Tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác y tế trường học; đẩy mạnh công tác BHYT học sinh, sinh viên gắn với công tác y tế trường học; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

6. Sở Tài chính: Bố trí đầy đủ kịp thời kinh phí đóng BHYT và hỗ trợ mức đóng BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng. Phối hợp các sở, ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc thu, quản lý, sử dụng Quỹ BHXH và Quỹ BHYT, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định.

7. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập bộ phận chuyên trách BHYT thuộc Sở Y tế để tham mưu công tác quản lý về bảo hiểm y tế trên địa bàn sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và chế độ BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau và qua nhiều kênh thông tin để nhân dân hiểu những chính sách BHYT của nhà nước và tự nguyện tham gia; tăng cường công tác thanh, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí gây ảnh hưởng quyền lợi BHXH, BHYT của nhân dân; hỗ trợ Sở Y tế, BHXH tỉnh trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám chữa bệnh BHYT.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, BHXH tỉnh và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở các chuyên mục chuyên đề về BHXH, BHYT, tăng số lượng tin bài và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền.

10. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sư tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác lập danh sách, công tác cấp phát thẻ BHYT và khám, chữa bệnh cho thân nhân của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng này theo quy định.

11. UBND các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trên các kênh truyền thanh của địa phương; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT trên địa bàn;

b) Các huyện, thành phố có tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân năm 2014 còn thấp (dưới 65%) cần tập trung xây dựng kế hoạch 6 tháng năm 2015, năm 2016 và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện, thành phố theo lộ trình của tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế).

12. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị sử dụng lao động chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; củng cố tổ chức công đoàn cơ sở tại các cơ quan doanh nghiệp để làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi của người lao động trong việc đóng BHXH, BHYT. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp cung cấp số lượng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp; nắm số lượng lao động tham gia BHXH, BHYT, số lao động chưa tham gia BHYT để có cơ sở làm việc, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng Luật BHXH, BHYT.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: Chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động và gia đình tích cực tham gia BHXH, BHYT; xây dựng chỉ tiêu vận động giao cho các cấp hội cơ sở; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và UBND xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức đại lý thu và phát hành thẻ BHYT cho đoàn viên, hội viên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT Lê Văn Bình;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PVP (ĐTĐ);
- Lưu: VT, VX. NNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2015
Ngày hiệu lực09/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Ninh Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành09/06/2015
        Ngày hiệu lực09/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2015 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Ninh Thuận

           • 09/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực