Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, thành phố, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Trong thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng đang diễn ra ngày càng gia tăng (đặc biệt trên các địa bàn thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn và huyện Mộc Châu) nhưng chưa được xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm dẫn đến thất thu ngân sách (do không hoàn thiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất) và gây lãng phí, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước (do phải hỗ trợ tài sản trên đất vi phạm) khi phải thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án.

UBND tỉnh đã liên tục chỉ đạo quyết liệt, xử lý vi phạm từ năm 2015 đến nay, tuy nhiên, UBND các huyện, thành phố (đặc biệt là thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn) chưa kiên quyết trong xử lý vi phạm, UBND các xã, phường, thị trấn xử lý không kịp thời, chưa quyết liệt dẫn đến tình trạng vi phạm ngày càng gia tăng và kéo dài, khó kiểm soát (các huyện, thành phố không có báo cáo kết quả xử lý vi phạm theo yêu cầu của UBND tỉnh).

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị như sau:

1. Đề nghị Ban Thường vụ thành uỷ, huyện uỷ các huyện, thành phố

1.1. Tăng cường công tác chỉ đạo việc quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố;

1.2. Chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn;

1.3. Xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng nhưng không được xử lý hoặc xử lý không triệt để, dứt điểm dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

2. Đối với UBND các huyện, thành phố

2.1. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (kể cả các phương tiện giao thông tiếp tay cho các vi phạm) trên địa bàn, báo cáo kết quả xử lý vi phạm về UBND tỉnh 01 tháng/lần (vào ngày 25 hàng tháng). Đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

2.2. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các phòng, ban; UBND các xã, phường, thị trấn buông lỏng công tác quản lý địa bàn, để xảy ra các vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng.

2.3. Tổ chức triển khai Chỉ thị này đến các xã, phường, thị trấn và các cụm dân cư để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của chính quyền các cấp.

2.4. Thống kê, tổng hợp các công trình, dự án đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cho các hộ gia đình, cá nhân có vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng (theo biểu kèm theo). Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 11 năm 2017.

3. Đối với Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh. Đề xuất với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

4. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường (theo dõi lĩnh vực đất đai)

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; hàng năm tham mưu, đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này.

5. Đối với Sở Xây dựng (theo dõi lĩnh vực xây dựng)

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; hàng năm tham mưu, đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này.

6. Đối với các sở, ngành liên quan (Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư)

Chủ động tham mưu, tăng cường công tác kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ được giao, báo cáo tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố trong thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đề xuất chuyển cơ quan điều tra để khởi tố theo quy định.

7. Đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

- Tổ chức triển khai Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin (báo, đài, truyền hình) cấp tỉnh, cấp huyện để các tổ chức, cá nhân và nhân dân biết, chấp hành và thực hiện.

- Tăng cường chỉ đạo đưa tin, bài phản ánh các vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố để nhân dân biết và giám sát.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Bí thư thành uỷ, huyện uỷ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ;
- Công an tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Các sở: TN&MT, XD, NV, TP;
- Bí thư thành uỷ, huyện uỷ các huyện, thành phố;
- BTV thành uỷ, huyện uỷ các huyện, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Sơn La;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT –
Hiệu 20 bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành10/11/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng Sơn La

           • 10/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực