Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Trong thời gian qua, công tác thi hành án dân sự (THADS) tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc có khó khăn, vướng mắc, giá trị thi hành lớn, tồn đọng đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm và cơ bản hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc Hội, Bộ Tư pháp giao hàng năm; đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS được tập trung củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS tại địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định: Số lượng việc, tiền có điều kiện thi hành còn tồn chuyển sang kỳ sau còn cao hơn kỳ trước; một số vụ việc chậm xác minh, chậm được giải quyết, tổ chức thi hành dứt điểm. Trong công tác thi hành án hành chính (THAHC) theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 là lĩnh vực còn mới, việc tổ chức thực hiện chưa được kịp thời, thống nhất và đi vào nề nếp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên là do công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong THADS chưa thật sự hiệu quả; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác THADS, THAHC. Bên cạnh đó, số lượng việc, tiền phải thi hành có chiều hướng ngày càng gia tăng, phát sinh nhiều vụ việc có giá trị thi hành lớn, tính chất phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, khó thi hành; việc xử lý tài sản để thi hành án gặp nhiều khó khăn; việc chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa nghiêm...

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THADS, THAHC, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh:

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác THADS; kịp thời chỉ đạo, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc có nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện nhằm đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện vào nề nếp và có hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các Sở, ngành có liên quan trong công tác THADS.

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

a) Thực hiện tốt phương châm “hướng về cơ sở”, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc có giá trị thi hành án lớn, phức tạp; các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, Ngân hàng và các vụ việc về tham nhũng; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc đã kê biên, chưa xử lý được tài sản; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng cố tình chống đối, dây dưa kéo dài. Kịp thời tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo THADS tỉnh cho ý kiến đối với những vụ việc phức tạp, khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở tổ chức thi hành dứt điểm.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những công chức thiếu trách nhiệm hoặc có những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân trong hoạt động THADS. Nâng cao hiệu quả, chất lượng, kỹ năng dân vận trong công tác THADS và tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng, khiếu nại, tố cáo kéo dài, gây ra bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

c) Thực hiện kịp thời và đầy đủ việc theo dõi THAHC theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ quản lý THAHC đối với các Chi cục THADS trực thuộc. Tham mưu đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cùng cấp về hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

d) Tổng kết thực tiễn THAHC; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo, thống kê, sơ kết, tổng kết công tác THAHC định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu.

đ) Chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp kiện toàn tổ chức, bộ máy; các tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan THADS; Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giữ chức vụ lãnh đạo, Chấp hành viên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công văn số 931-CV/TU ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan thi hành án dân sự.

e) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trại Giam Sông Cái... trong THADS, kịp thời phối hợp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình THADS, THAHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS, THAHC và pháp luật có liên quan.

g) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án; thực hiện công khai kịp thời thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa trong THADS tại Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS huyện, thành phố.

3. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc tổ chức bảo vệ Hội đồng cưỡng chế THADS, việc kê biên tài sản, cưỡng chế thi hành án; kịp thời chấn chỉnh các đơn vị trực thuộc chưa phát huy trách nhiệm trong phối hợp thực hiện; kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án theo quy định của pháp luật; chuyển giao đầy đủ vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ cho cơ quan THADS đúng quy định.

b) Chỉ đạo Trại Tạm giam, các Nhà tạm giữ phối hợp với cơ quan THADS trong việc thông báo, giao trả giấy tờ, tài sản, xử lý tiền, tài sản thi hành án tồn đọng; thu tiền, tài sản đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù hoặc thân nhân của người phải thi hành án nộp.

4. Các Sở, ngành có liên quan:

a) Sở Tư pháp: Chủ trì, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại địa phương tiếp tục triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về THADS, THAHC và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức và Nhân dân trong việc chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên trong THADS.

b) Sở Nội vụ: Phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính cho công chức ngành Thi hành án dân sự.

c) Sở Tài chính: Phối hợp Sở Tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức thẩm định, tổ chức đấu giá tài sản liên quan đến thi hành án; phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS kịp thời xử lý các tài sản tịch thu sung công theo quy định của pháp luật. Căn cứ nguồn ngân sách của địa phương, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho hoạt động THADS, tạo điều kiện cho cơ quan THADS hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án; chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh ở các huyện, thành phố kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc THADS. Chỉ đạo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, số liệu về tiền, tài sản của người phải thi hành án là đối tượng được bồi thường, hỗ trợ về nhà, đất và tài sản khác thuộc các dự án do đơn vị thực hiện khi cơ quan THADS yêu cầu và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan THADS trong việc phong tỏa, khấu trừ tiền được bồi thường, hỗ trợ của người phải thi hành án, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về THADS, THAHC, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật liên quan; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động THADS, THAHC, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp cùng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức họp báo công khai về tình hình, kết quả công tác THADS tại địa phương đảm bảo theo quy định.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Ninh Thuận:

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tính pháp lý, giá trị về hợp đồng bảo đảm tài sản, bảo đảm tiền vay; phối hợp hiệu quả với các cơ quan THADS trong tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; nghiên cứu cơ chế để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội với Cục THADS tỉnh trong THADS; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, số liệu về tài khoản của người phải thi hành án, các khoản thu nhập của người phải thi hành án đang được chi trả qua Bảo hiểm xã hội khi cơ quan THADS yêu cầu.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác THADS tại địa phương. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan THADS trong quá trình tổ chức thi hành; đảm bảo an toàn tuyệt đối các vụ việc cưỡng chế thi hành án.

b) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thi hành các Bản án, Quyết định hành chính, không để tồn đọng các Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật mà không tổ chức thi hành. Thực hiện đầy đủ việc thống kê, báo cáo tình hình, kết quả THAHC của địa phương gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất.

c) Phối hợp với Cục THADS tỉnh trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự lãnh đạo các Chi cục THADS huyện, thành phố; kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, thành phố đủ thành phần, số lượng, hoạt động có hiệu quả.

d) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc có trách nhiệm cung cấp thông tin tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án khi cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu.

8. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan THADS tại địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mở chuyên trang về công tác THADS, THAHC để cơ quan, tổ chức, người dân nâng cao ý thức chấp hành.

b) Kịp thời đưa tin, bài, phóng sự về công tác THADS, THAHC ở địa phương, biểu dương, gương người tốt, việc tốt trong công tác THADS, THAHC, đồng thời phê phán những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

9. Tổ chức thực hiện:

a) Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Cục trưởng Cục THADS tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình quan tâm, giám sát, kiểm tra, tạo điều kiện để việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị đạt hiệu quả cao.

c) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: Tăng cường phối hợp với Cục THADS tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong hoạt động THADS, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án. Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện kịp thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án; chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan THADS theo quy định nhanh chóng giải quyết đối với các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình; giải quyết đúng thời hạn đối với các kiến nghị của cơ quan THADS; kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi. Định kỳ thông báo kết quả giải quyết các vụ án hành chính để cơ quan THADS thực hiện tốt chức năng theo dõi THAHC thuộc thẩm quyền.

d) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát; phối hợp với Cục THADS tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức THADS, THAHC. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện kịp thời phối hợp giải quyết đối với các đề nghị, kiến nghị của cơ quan THADS. Quan tâm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS, THAHC.

đ) Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Tổng cục THADS, BTP (báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước - CN Ninh Thuận;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Trại giam Sông Cái;
- Cục THADS tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Thuận;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, NC. ĐDM

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2017
Ngày hiệu lực10/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính Ninh Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành10/05/2017
        Ngày hiệu lực10/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính Ninh Thuận

           • 10/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực