Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ

Thi hành các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23 tháng 11 năm 2012, Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 90/2013/NĐ-CP trách nhiệm giải trình cơ quan nhà nước">02/2014/TT-TTCP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ, về việc quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước đối với quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trước các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó (gọi là trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ).

Nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan Nhà nước, vừa góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, trách nhiệm của người thực thi công vụ, vừa phát huy vai trò giám sát của cơ quan, tổ chức, đoàn thvà Nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần thiết thực trong công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố H Chí Minh;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ, được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành tại Thông tư số 90/2013/NĐ-CP trách nhiệm giải trình cơ quan nhà nước">02/2014/TT-TTCP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cho phù hợp với thực tiễn hoạt động, yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện thực tế tại địa phương.

b) Rà soát điều chỉnh, bổ sung Nội quy, Quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 90/2013/NĐ-CP: “Cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình. Chú ý quy định rõ việc tiếp nhận yêu cầu giải trình trong trường hợp nhiều người yêu cầu giải trình về cùng một nội dung, việc từ chối giải trình, công khai văn bản giải trình.

c) Tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan Nhà nước cho toàn thđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý để biết, nghiêm túc chấp hành, cũng như thường xuyên tuyên truyền, ph biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp v.v đhiểu đúng, hiu rõ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, thực chất về việc thi hành, áp dụng các quy định này như một trong rất nhiều các biện pháp phát huy dân chủ, tăng cường sự giám sát từ Nhân dân đối với cơ quan Nhà nước.

d) Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã-phường-thị trấn theo quy định của Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, các quy định của pháp luật về thanh tra và một số quy định khác có liên quan.

2. Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình cho các thành viên và Nhân dân.

3. Giao Chánh Thanh tra thành phố:

a) Chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tiếp tục tổ chức Hội nghị quán triệt, phbiến các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan Nhà nước cho Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện.

b) Tăng cường tổ chức quán triệt, phổ biến quy định pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải trình cho công chức ngành thanh tra thành phố; gắn kết chặt chẽ nội dung phổ biến, tuyên truyền pháp luật về các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan Nhà nước với hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho Nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

c) Kết hợp nội dung kiểm tra việc thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan Nhà nước vào kế hoạch thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

d) Theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình để kịp thời tham mưu, báo cáo đề xuất cho Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trc thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ,
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường tr
c Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- TT Hội đồng nhân dân TP;
- TT
UB: CT, các PCT;
- Văn phòng và các Ban Thành ủy;
- Văn phòng và các Ban HĐND TP;
- Các Đoàn th
Chính trị Xã hội TP;
- Thủ trưởng các s
-ban, ngành TP;
- Chủ tịch UBND các quận-huyện;
- Cơ quan báo đài TP;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Ban Tiếp công dân TP;
- Lưu: VT, (NCPC-TNh) D.
45

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/12/2017
Ngày hiệu lực 04/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ Hồ Chí Minh
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 15/CT-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành 04/12/2017
Ngày hiệu lực 04/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2017 tăng cường trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ Hồ Chí Minh

  • 04/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực