Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động cưa xẻ, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 quản lý hoạt động cưa xẻ chế biến gỗ Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CƯA XẺ, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động cưa xẻ, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp, đa số các cơ sở chế biến gỗ có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại một số địa phương, nhất là các địa phương miền núi hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ chưa thực sự phù hợp với nhu cầu thực tế trên từng địa bàn, chưa đáp ứng yêu cầu sắp xếp mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ chung tại địa phương, nguồn nguyên liệu gỗ cung ứng cho hoạt động này vẫn chưa cụ thể; công tác quản lý hoạt động của ngành chức năng và chính quyền địa phương đối với các cơ sở cưa xẻ gỗ, chế biến hàng mộc dân dụng còn nhiều hạn chế; tình trạng mua bán, chế biến gỗ trái phép vẫn còn xảy ra; một số cá nhân đã lợi dụng việc bãi bỏ giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản để lắp đặt xưởng cưa không đúng theo nội dung của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp,…. Mặc dù cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra nhưng việc ngăn chặn, xử lý vi phạm chưa triệt để. Nguyên nhân chủ yếu là do sự phối hợp giữa các ngành chức năng của các địa phương chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ, thậm chí một số nơi còn có sự buông lỏng quản lý, đã tạo kẻ hở cho các cơ sở lợi dụng hoạt động cưa xẻ, mua bán gỗ trái phép.

Để phát triển ổn định ngành chế biến lâm sản, quản lý có hiệu quả đối với hoạt động cưa xẻ, chế biến gỗ, góp phần tích cực ngăn chặn việc phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ gỗ trái phép; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động chế biến lâm sản về các qui định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý lâm sản.

- Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở cưa xẻ, gia công, chế biến gỗ trên địa bàn quản lý để kịp thời chấn chỉnh đảm bảo hoạt động theo đúng quy định hiện hành. Không cấp mới, không gia hạn hoặc đề nghị cấp mới cơ sở cưa xẻ, gia công, chế biến gỗ đặt trong lâm phận các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đặt trong hoặc gần rừng tự nhiên để tổ chức sắp xếp lại. Tiến tới giảm dần các cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ phù hợp với tình hình và nhu cầu của địa phương.

- Chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ việc chế biến, nhập, xuất gỗ; rà soát và thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp. Chỉ đạo di dời các cơ sở chế biến gỗ nằm trong các khu rừng hoặc gần rừng, các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm trong hoặc gần khu dân cư về các khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung nhằm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường. Lập phương án bố trí, sắp xếp mạng lưới cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ phù hợp với nhu cầu của từng địa phương gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo hoàn thành trong năm 2019.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ môi trường cho các cơ sở có hoạt động cưa xẻ, chế biến gỗ tại địa phương theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở vi phạm pháp luật, thành lập không đúng theo quy định của Nhà nước và không đủ điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm chủ trì tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc gỗ; kiểm tra giám sát việc nhập, xuất gỗ theo quy định hiện hành, không để xảy ra tình trạng quay vòng hồ sơ để tiêu thụ gỗ trái phép; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, chế biến gỗ theo qui định của pháp luật.

- Có kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn; trong đó chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng rừng, trồng cây đa mục đích và cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC),… tạo nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ cho công nghiệp chế biến và dân dụng nhằm thay thế dần nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng tự nhiên.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này; tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và các tồn tại, vướng mắc về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ để kịp thời ngăn chặn, đình chỉ các cơ sở vi phạm về thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động,… theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 211 Luật Doanh nghiệp.

4. Các ngành, các cấp cần phối hợp và chủ động thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đề ra biện pháp ngăn chặn có hiệu quả các hành vi phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

5. Các cơ sở cưa xẻ, gia công, chế biến gỗ phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định. Cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động. Không mua bán, gia công, chế biến, tàng trữ gỗ bất hợp pháp.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện và định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT,Tài chính, NN&PTNT, TN&MT, LĐ-TB &XH;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Kiểm lâm;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
E:\minh tam b\Nam 2018\Chi thi\12 12 ban hanh Chi thi ve tang cuong quan ly hoat dong cua xe, che bien go tren dia ban tinh.doc

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 quản lý hoạt động cưa xẻ chế biến gỗ Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 quản lý hoạt động cưa xẻ chế biến gỗ Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành20/12/2018
        Ngày hiệu lực20/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 quản lý hoạt động cưa xẻ chế biến gỗ Quảng Nam

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 quản lý hoạt động cưa xẻ chế biến gỗ Quảng Nam

             • 20/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực