Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg về tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Bình Dương, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG NGÀY 15/6/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ LUT H TR DOANH NGHIP NH VÀ VA TRÊN ĐA BÀN TNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV);

Đtriển khai đồng bộ, có hiệu quả, sớm đưa các chính sách, giải pháp quy định tại Luật hỗ trợ DNNVV và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ vào cuộc sống; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Du Một tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản tập trung cho DNNVV trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả của đơn vị đu mi thực hiện công tác hỗ trợ DNNVV.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2470/KH-UBND ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án,... theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 về thực hiện đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao Quỹ Đầu tư - Phát triển tỉnh là tổ chức tài chính nhà nước của tỉnh thực hiện đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

7. Sở Công thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hỗ trợ DNNVV tham gia chuỗi phân phối sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tư pháp chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV theo Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, hệ thống thông tin cơ sở, Cng thông tin điện tử của tỉnh tuyên truyền Luật Hỗ trợ DNNVV, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

10. Sở Công thương chủ trì phối hợp với Liên đoàn doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, các Hiệp hội ngành hàng tỉnh đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp lớn và DNNVV. Chủ động tổ chức tập hợp ý kiến, nhu cầu của các hội viên, DNNVV gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. TU, TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, Tp.TDM;
- Trung tâm Công báo, Website tỉnh;
- LĐVP, Tạo, CV, Tấn, HCTC, TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2018
Ngày hiệu lực07/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành07/08/2018
        Ngày hiệu lực07/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Dương

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2018 thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Dương

         • 07/08/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/08/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực