Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 chọn gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ công an nhân dân tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2020

Năm 2019, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, coi công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm, các địa phương giao quân đạt chỉ tiêu được giao; chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại hc, cao đẳng có ngành nghề chuyên môn để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được bổ sung và góp phần xây dng lượng dự bị động viên đủ về số lưng, chất lượng, bảo đảm tính cân đối gia lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên; đồng thời tạo nguồn cán bộ cơ sở góp phần, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vng chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy vậy, công tác tuyển quân vẫn còn bộc lộ một shạn chế, tồn tại như: việc quán triệt các văn bản về công tác tuyển quân chưa thật sâu, k; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở chưa sâu sát; sự phối hp, hiệp đồng vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thcó nơi chưa đồng bộ; vai trò trách nhiệm một số thành viên trong Hội đồng NVQS các cấp chưa được phát huy đầy đủ thực hiện quy trình tuyn quân còn máy móc, thời gian kéo dài; chất lượng công dân nhập ngũ còn hạn chế, còn để xảy ra tình trạng bù, đi.

Đthực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thc hiện tốt một số nội dung sau:

1. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2020. Chủ động phối hợp, tchức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều biện pháp phù hợp, hình thức phong phú, đa dạng để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tchức triển khai thực hiện nghiêm túc bảo đảm dân chủ, công khai đúng quy định của pháp luật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Quá trình thực hiện phải nêu cao và gắn trách nhiệm của người đng đu; phát huy vai trò của cơ quan quân sự địa phương, công an các cấp làm nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp và trực tiếp tổ chức thực hiện; qua đó, không ngng nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự trong theo dõi chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn. Chỉ đạo ngành mình phụ trách phối hợp chặt chẽ với Hội đng nghĩa vụ quân sự cùng cấp thực hiện tốt việc nắm nguồn, xét duyệt, sơ tuyn, khám tuyển; thực hiện tốt phương châm “giao người nào, chắc người đó”; hạn chế thấp nhất những sai sót trong quá trình tuyển quân; quá trình thực hiện lấy cấp huyện, cấp xã làm trung tâm.

3. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải thực hiện thật công khai, dân chủ, đúng trình tự, nội dung theo đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hiện hành, với mục tiêu: “Xây dng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu góp phần xây dng cơ sở, n định về chính trị. Nắm chắc nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, làm cơ sở đ giao chtiêu tuyển quân, gắn với địa bàn dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi ro cao khó khăn; chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng và tăng tỷ lệ đảng viên nhập ngũ, không để xã trắng trong tuyn quân.

4. Chỉ đạo các địa phương tchức đăng ký, quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ; ngành Quân sự, Công an căn cứ vào Luật cư trú để phối hợp đồng bộ chặt chẽ, việc đăng ký, quản lý, nắm chắc trình độ văn hóa, chính trị, đạo đức công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo các Thông tư, Hướng dẫn đã quy định. Tổ chức tập huấn, hướng dn cụ thể cho cán bộ, nhân viên các cấp nhất là cán bộ ở cấp xã, phường, thị trấn trực tiếp tuyển chọn công dân nhập ngũ; đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn có ít nhất 2 đến 3 công dân nhập ngũ.

5. Các địa phương, cơ sở, nhất là Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chủ động làm tốt công tác sơ tuyển, kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe NVQS đủ thành phần, có trình độ chuyên môn tốt, huy động đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám tuyển, kết luận sức khỏe chính xác theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BCA ngày 03/11/2009 ca liên BY tế và Bộ Công an. Kiên quyết không để những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe nhập ngũ vào Quân đội, Công an; gắn tránh nhiệm từng thành viên trong Hội đồng khám về kết luận sức khỏe của công dân nhập ngũ; khi có loại trả về sức khỏe là trách nhiệm của Hội đồng khám sức khỏe, loại trả về tiêu chuẩn chính trị là trách nhiệm thuộc vcơ quan Công an các cấp. Kiên quyết xử lý nhng tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao gây phiền hà, tiêu cực trong tuyển quân và những công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tại cơ sở, không để tình trạng đơn thư vượt cấp. Kiên quyết xử lý đúng pháp luật các trường hợp cố tình trốn, chống lệnh gọi nhập ngũ.

6. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lgiao, nhận quân thực hiện theo Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Bộ Tổng Tham mưu về Quy định tổ chức nghi lễ trong Quân đội; giao quân đúng thời gian, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ giao, nhận quân không ngừng nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Tquốc, tạo khí thế hào hùng sôi nổi của ngày Hội tòng quân trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên nhng gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và gia đình có công dân sẵn sàng nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra khắc phục khó khăn để quân nhân yên tâm công tác hoàn thành NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tổ chức đón quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương theo đúng quy định, bảo đảm trọng thể, trang nghiêm như khi tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

8. Sau khi giao quân, các cấp tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định; đồng thời, làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan.

9. Giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực Hội đng NVQS tỉnh) phối hợp với Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
- TT Tỉnh
ủy, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Đoàn Đại biểu
Quc hội tnh;
- UBMTT
QVN tnh;
- Ban Nội chính TU;
- Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh;
- Công an t
nh;
- Các VP: Tỉnh
y; HĐND tỉnh; UBND tnh; Đoàn ĐBQH tnh;
- Thành viên HĐNVQS t
nh;
- UBND, Ban CHQS, Công an 8 huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 chọn gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ công an nhân dân tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 chọn gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ công an nhân dân tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành28/10/2019
        Ngày hiệu lực28/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 chọn gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ công an nhân dân tỉnh Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 chọn gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ công an nhân dân tỉnh Quảng Bình

           • 28/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực