Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND về tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu năm 2019

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC DIỄN TẬP ỨNG PHÓ CHÁY RỪNG - TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ LAI CHÂU NĂM 2019

Trong thời gian qua các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; cán bộ và người dân đã tham gia tích cực trong việc tchức chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, qua đó đã góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tuy nhiên do khí hậu ngày càng có nhiều diễn biến bất thường, nắng nóng, khô hạn trong mùa khô có khả năng kéo dài và xảy ra ở nhiều nơi; 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ cháy rừng tập trung ở địa bàn các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và thành phố Lai Châu.

Để chủ động ứng phó và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ PCCCR-BVR trên địa bàn tỉnh năm 2019 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Lai Châu làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo PCCCR-BVR trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo diễn tập và chỉ đạo thành phố Lai Châu xây dựng các văn kiện din tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn huyện thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập và Bộ Tham mưu Quân khu 2 theo quy định; thực hành diễn tập bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối

2. UBND thành phố Lai Châu

Thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố; chỉ đạo các phòng, ban chức năng của thành phố làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí địa điểm, xây dựng văn kiện; tổ chức luyện tập, diễn tập theo kế hoạch bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức diễn tập gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh cân đối bố trí.

3. Tiến độ triển khai

- Thông qua kế hoạch tại Quân khu trong tháng 9/2019.

- Soạn thảo văn kiện din tập xong trước ngày 31/10/2019.

- Hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập xong trước ngày 10/11/2019.

- Tổ chức cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn năm 2019 thành phố Lai Châu; thời gian 1/2 ngày (dự kiến cuối tháng 11 năm 2019, từ ngày 15-29/11/2019).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính; Chtịch UBND thành phố Lai Châu và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chthị; báo cáo kết quả chuẩn bị diễn tập về Ban chỉ đạo (qua Bộ CHQS tnh) trước ngày 10/11/2019./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Các S
: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính;
- Công an tỉnh;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- Thành ủy thành phố Lai Châu;
-
UBND thành phố Lai Châu;
- VP UBND tỉnh: LĐ, CV các khối, TT.TH-CB;
- Lưu: VT, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Trọng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2019
Ngày hiệu lực28/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(10/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng Lai Châu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người ký***
        Ngày ban hành28/08/2019
        Ngày hiệu lực28/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (10/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2019 tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng Lai Châu

              • 28/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực