Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2021 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Yên Bái, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2022

Năm 2021, tỉnh Yên Bái đã tuyn chọn và bàn giao cho các đơn vị của quân đội, công an được 1.180 công dân đạt 100% chỉ tiêu được giao (Quân đội: 950; Công an: 230). Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (sau đây gọi tắt là tuyển quân) và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xong cơ quan quân sự, công an các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác chỉ đạo thực hiện, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và các đơn vị nhận quân thực hiện tốt công tác tuyển chọn; các địa phương tổ chức Lễ giao nhận quân nghiêm túc, trang trọng, theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Đcông tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 đảm bảo số lượng và chất lượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp Công an tỉnh tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2; xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hướng dẫn cơ quan Quân sự, Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp làm tốt công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ tuyến quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đủ số lượng, thành phần theo quy định, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự theo nhiệm vụ, chức trách được phân công chủ động theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân ngay từ khâu sơ tuyển ở cấp xã. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc tham mưu với cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp trong quá trình tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tổ chức Lễ giao nhận quân đúng theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2; làm tốt công tác chính sách đối với gia đình có công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

3. Giao chỉ tiêu tuyển quân phải gắn với chỉ tiêu xây dựng lực lượng Dự bị động viên, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân gắn với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở các địa phương. Bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội nhân dân (không để xã trắng). Tuyển chọn những công dân có trình độ Cao đẳng, Đại học để xây dựng Quân đội, Công an phát triển, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở sau khi hoàn thành nghĩa vụ về địa phương.

4. Thành lập Hội đồng khảm sức khoẻ nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần, có khả năng chuyên môn, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khảm tuyển, bảo đảm khám và kết luận phân loại sức khoẻ chính xác theo tiêu chuẩn quy định(1); tổ chức xét nghiệm ma tuý, HIV/AIDS cho 100% công dân nhập ngũ trước khi bàn giao cho các đơn vị Quân đội, Công an.

Đối với các trường hợp thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân ngoài các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP , sẽ tiến hành khám và kết luận thêm các nội dung theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA(2). Sở Y tế tỉnh chủ trì, phi hp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm chính trong công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

5. Tiếp tục thực hiện quy trình “Tròn khâu” trong tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, với phương châm: “Tuyển người nào chắc người đó”, phấn đấu không để bị loại trả, đổi bù quân sau khi đã bàn giao cho các đơn vị của Quân đội, Công an. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan Quân sự và Công an để chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ phải đúng Luật, có tỷ lệ dự phòng hợp lý so với chỉ tiêu được giao.

6. Công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 được thực hiện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến quá trình quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tổ chức Lễ giao, nhận quân. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn th, các địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Sở Y tế chịu trách nhiệm chính, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và đề xuất các biện pháp thực hiện phòng chống dịch tại các địa điểm sơ tuyển, khám tuyển và Lễ giao, nhận quân, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

7. Bảo đảm kinh phí cho tổ chức, triển khai công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đúng quy định. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Các trường hợp cố ý làm sai lệch kết quả trong sơ tuyển, khám tuyển, xét tuyển ảnh hưởng đến chất lượng tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Quân khu 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
y ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh (Đ/c Hùng);
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trần Huy Tuấn

 (1) Tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

(2) Ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chun sức khỏe và khám sức khe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2021
Ngày hiệu lực01/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(06/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2021 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2021 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýTrần Huy Tuấn
        Ngày ban hành01/10/2021
        Ngày hiệu lực01/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (06/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2021 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tỉnh Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2021 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tỉnh Yên Bái

              • 01/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực