Chỉ thị 15/CT-UBND

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND 2023 quản lý vi phạm tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 09 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CHẬM ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay vẫn còn một số trường hợp các công trình, dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất mà không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được rà soát, kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, gây lãng phí nguồn lực đất đai, tính đến ngày 31/8/2023 qua rà soát, kiểm tra phát hiện có khoảng 24 công trình, dự án chậm đưa đất vào sử dụng. Để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh và khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân của việc không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng của các dự án đầu tư. Xong trước ngày 30/9/2023.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các công trình, dự án có vi phạm; kiên quyết thu hồi đất đối với các công trình, dự án đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

- Tham mưu thu hồi đất đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Tổng hợp, lập danh sách các dự án, công trình có vi phạm để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và gửi thông tin để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11 hàng năm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

- Rà soát, tổng hợp các dự án chậm tiến độ nhưng thuộc đối tượng được điều chỉnh tiến độ thực hiện, các dự án chậm tiến độ không thuộc đối tượng được điều chỉnh tiến độ theo quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân của các dự án chậm tiến độ; tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các công trình, dự án có vi phạm; tham mưu với UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với các dự án có vi phạm theo quy định của pháp luật đầu tư.

3. Cục thuế tỉnh

- Thực hiện đôn đốc và áp dụng đầy đủ các biện pháp xử lý cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với các dự án không hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

- Cung cấp kịp thời thông tin, danh sách các dự án không hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Xây dựng

- Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xử lý các tổ chức được giao đất, cho thuê đất có vi phạm về hoạt động đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng.

- Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng (nếu có).

5. Thanh tra tỉnh

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra các Sở, ngành; Thanh tra các huyện, thành phố.

- Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh khi có căn cứ theo quy định của pháp luật.

6. Các sở, ngành, đơn vị liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

7. UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn; thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các dự án trên địa bàn, kịp thời phát hiện các dự án chậm tiến độ đầu tư, không triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung ký cam kết giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

8. Thông tin báo cáo

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6), năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo 6 tháng (trước ngày 30/6), năm (trước ngày 31/12) và tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Các Phòng: TH, KT, NC - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT - Thiện 20 bản.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(26/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND 2023 quản lý vi phạm tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND 2023 quản lý vi phạm tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành14/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (26/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND 2023 quản lý vi phạm tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND 2023 quản lý vi phạm tổ chức chậm đưa đất vào sử dụng Sơn La

              • 14/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực