Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về chấn chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Long An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ONG AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/CT-UBND

Long An, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Căn cChỉ thị 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Công văn 95/TTg-VI ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo;

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã đạt được kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian tới; Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Tân An tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Về công tác tiếp dân

- Giám đốc các Sngành tỉnh và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tự kiểm tra, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác tiếp dân; căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động phối hợp trực tiếp vđịa phương nơi xảy ra vụ việc để tiếp công dân (khi cần thiết).

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị; Luật Tiếp Công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành quy trình tiếp công dân và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp dân.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Tiếp công dân từ tỉnh đến cơ sở theo quy định; bố trí công chức có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ làm công tác tiếp công dân; bố trí trụ sở, trang bị phương tiện làm việc đầy đủ và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tiếp công dân.

- Thanh tra tỉnh phối hợp với các Sở ngành, cơ quan, đơn vị và y ban nhân dân cấp huyện tchức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 86/TTg-VI ngày 21/9/2015, cụ thể:

- Khiếu nại của các hộ dân Khu công nghiệp An Nhựt Tân - Tân Trụ;

- Khiếu nại của các hộ dân Cụm công nghiệp Nhựt Chánh - Bến Lức;

- Khiếu nại của 33 hộ dân Khu công nghiệp Vĩnh Lộc II - Bến Lức;

- Khiếu nại của các các hộ dân Khu công nghiệp Xuyên Á;

- Khiếu nại của các các hộ dân tại phường 5, thành phố Tân An (Dự án Quốc lộ 1A mở rộng)

Từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong quá trình giải quyết các vụ việc phức tạp, nhất là việc tổ chức cưng chế liên quan đến đất đai phải quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1120/VPCP-NC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ; cân nhắc kỹ các biện pháp thực hiện, bảo đảm đúng pháp luật, ổn định tình hình an ninh trật tự; có biện pháp ngăn chặn không để công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người trong thời gian diễn ra Đại hội.

a) Giám đốc các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện:

- Tự kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tổng hợp số vụ việc đang giải quyết, số vụ việc chưa giải quyết, số vụ việc đã giải quyết nhưng công dân chưa nhất trí; xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết từng vụ việc, định kỳ hàng tháng, hàng quý kiểm điểm kết quả thực hiện.

- Rà soát những vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, đặc biệt là những vụ việc phức tạp, đông người để chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật. Những huyện, thị, thành ph có các điểm khiếu kiện đông người, yêu cầu Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện hàng tuần nghe báo cáo cụ thể để chỉ đạo giải quyết. Đối với các vụ việc phức tạp, khó giải quyết, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị, thành phố phải tranh thủ ý kiến của Thanh tra tỉnh và các Sở ngành có liên quan để thống nhất biện pháp giải quyết; đồng thời, báo cáo đồng chí Bí thư cấp ủy và xin ý kiến của tập thể Ban Thường vụ nhằm tạo sự đồng thuận cao trong chỉ đạo thực hiện. Đối với những vụ việc đã giải quyết thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật, cần phối hợp với y ban Mặt trận Tổ quốc các đoàn th, nhân dân kiên trì thuyết phục, tổ chức công bố công khai kết quả giải quyết để tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và tạo sức ép của cộng đồng dân cư đối với các đối tượng cố tình khiếu kiện kéo dài.

- Đối với các vụ việc đã giải quyết đúng chính sách pháp luật, đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra rà soát, có văn bản trả lời nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại tố cáo, cần hướng dẫn giải thích, yêu cầu công dân chấp hành, trường hợp công dân vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo thì từ chối tiếp theo quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân.

- Chủ động rà soát, đề xuất biện pháp tổ chức thi hành triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn. Những trường hợp đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, phối hợp với y ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân kiên trì vận động, thuyết phục công dân hiểu và tự giác chấp hành; trường hợp cố tình không chấp hành các quyết định giải quyết đúng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền thì kiên quyết áp dụng biện pháp bắt buộc thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Thanh tra tỉnh:

- Rà soát các vụ khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, tham mưu đề xuất Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh có phương án giải quyết.

- Phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tư vấn giúp đỡ về nghiệp vụ để Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phthực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các huyện, thị xã, thành phố có điểm khiếu nại đông người.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, t cáo và thực hiện kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật, phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có vi phạm.

- Tham mưu cho Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc theo Kế hoạch s2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

- Phối hợp với Văn phòng y ban nhân dân tỉnh tham mưu Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh từng bước thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc không tiếp, không giải quyết đối với các vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật được Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương, rà soát, đối thoại theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ nhưng công dân vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu kiện kéo dài.

c) Công an tỉnh:

Ch động nắm tình hình các điểm khiếu nại phức tạp, đông người trên địa bàn, có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo, xúi giục người khác khiếu nại trái pháp luật; lợi dụng quyền dân chủ, quyền khiếu nại, tcáo để gây rối, xúc phạm, chống người thi hành công vụ hoặc tiếp tay cho các phần tcơ hội chính trị; có bin pháp xlý tình trạng một số công dân có thái độ bức xúc, mang theo khẩu hiệu, trẻ em, la hét, gây mất trật tự tại nơi tiếp công dân hoặc có hành vi mạt sát, lăng mạ lãnh đạo tỉnh, cán bộ tiếp công dân và cán bộ giải quyết khiếu nại, tcáo và tình trạng tập trung đông người tại cổng Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đ khiếu nại. Có biện pháp giáo dục, răn đe, củng cố hồ sơ đ xlý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng cầm đầu.

d) Văn phòng y ban nhân dân tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh):

- Thường xuyên đôn đốc các cơ quan chuyên môn tập trung xem xét, xác minh, đề xuất biện pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản giải quyết kịp thời đối với các vụ việc đã có kết quả xác minh, kết luận và đ xuất biện pháp giải quyết của các cơ quan chuyên môn. Đối với các vụ việc có quan điểm chưa thống nhất giữa các ngành, các địa phương cần kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn làm cơ sở cho việc giải quyết.

- Phối hợp với thanh tra tỉnh rà soát, xem xét, làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc ý kiến ch đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đ công dân khiếu nại vượt cấp, kéo dài; đề xuất Chtịch y ban nhân dân tỉnh có biện pháp, hình thức xử lý nghiêm minh.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản có liên quan.

3. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước

Giao Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc các Sở ngành tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những ngành, địa phương có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

4. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục yếu kém trong quản lý, hạn chế phát sinh khiếu nại, t cáo

Giám đốc các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư, xây dựng, tài chính, chính sách xã hội,... Phải công khai, minh bạch trong việc thực hiện dự án, chế độ chính sách liên quan đến thu hồi đất, giải tỏa, bồi thường, tái định cư, giải quyết việc làm cho người lao động, kiên quyết thu hồi đất đã giao, đã cho thuê không đúng đối tượng, không sử dụng đúng thời gian quy định hoặc sdụng không có hiệu quả, sử dụng sai mục đích; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, yếu kém trong quản lý sử dụng đất đai ở cấp xã,...nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công tác hòa giải ở cơ sở và công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyn, nghĩa vụ công dân; đy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng nhằm tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, hài hòa, tạo động lực mới trong phát trin kinh tế - xã hội và hạn chế phát sinh khiếu nại, t cáo.

5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

a) Giao cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, t cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, chun bị đầy đủ điều kiện đtchức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

b) Giám đốc các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức; gắn việc thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức với tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách pháp luật để công dân hiểu và thực hiện.

c) Các cơ quan: Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Biểu dương những gương điển hình tốt, phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

d) Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:

- Tăng cường vai trò tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng.

- Chỉ đạo phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Thòa giải ở ấp, khu phố để góp phần giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn ngay tại cơ sở.

Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP; TTCP;
- Trụ s TCD TW Đ và NN tại HN, TPHCM;
- Cục III - TTCP;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT các PCT.UBND tỉnh;
- UBKTTU; Ban Nội chính;
- Các S, Ban ngành tỉnh;
- UBND 15 huyện, TX, TPTA;
- Ban TCD tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2015
Ngày hiệu lực23/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Long An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Long An 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Thanh Nguyên
        Ngày ban hành23/11/2015
        Ngày hiệu lực23/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Long An 2015

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo Long An 2015

         • 23/11/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/11/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực