Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2015 2016 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 - 2016 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015-2016;

Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2015 - 2016 trên địa bàn Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt những nhiệm vụ trong năm học mới, như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình hành động của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết 29 - Hội nghị lần 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Hướng dẫn các cấp học, bậc học, ngành học triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đổi mới công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, đảm bảo mọi học sinh trên địa bàn đều có chỗ học đạt chuẩn.

- Xây dựng nhà trường trở thành đơn vị tiên tiến, hiện đại theo xu thế hội nhập quốc tế đúng tiêu chí đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập bậc trung học. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học và công tác xóa mù chữ cho người lớn (đặc biệt chú trọng đối tượng sau 35 tuổi); đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng thích ứng cuộc sống, giáo dục thể chất, thẩm mỹ, nghệ thuật (đặc biệt chú trọng nghệ thuật dân gian), chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập. Chú trọng giảm tải chương trình nhằm khắc phục tình trạng quá tải, nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn bộ sách giáo khoa mới phù hợp với thực tiễn Thành phố và bám sát chương trình khung Quốc gia đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chấp thuận cho phép biên soạn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Công văn số 2509/UBND-VX ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố; và Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Triển khai thực hiện theo lộ trình, đạt hiệu quả cao Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên thành phố, đảm bảo cung cấp đủ số lượng giáo viên các cấp (đặc biệt giáo viên mầm non và tiểu học), bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cấp.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố một số chính sách đặc thù cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên Thành phố (hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, hỗ trợ học tập nâng cao trình độ và thu hút người có năng lực và trình độ cao, có tài năng vào đội ngũ nhà giáo Thành phố...),

- Tăng cường xã hội hóa trong giáo dục và đào tạo, huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo.

2. Các sở, ban, ngành Thành phố

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt các nhiệm vụ đã nêu trên và một số nhiệm vụ cụ thể, như sau:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện xã hội hóa đầu tư cho các hoạt động giáo dục thể chất tại trường học.

- Giao Sở Nội vụ đề xuất bổ sung đủ biên chế giáo viên các cấp học, bậc học cho ngành giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp với các địa phương có phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong và ngoài nhà trường.

- Tăng cường các giải pháp về chính sách xã hội trong giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo 100% học sinh thuộc diện gia đình khó khăn có điều kiện đến trường; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch dành quỹ đất cho giáo dục và đào tạo và chuẩn bị các dự án xây dựng trường lớp trên địa bàn trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt nhằm giải quyết kịp thời chỗ học cho học sinh Thành phố, đảm bảo sự phát triển của ngành đến năm 2020.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp theo Đề án Quy hoạch mạng lưới trường lớp (có điều chỉnh) được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; đặc biệt thúc đẩy tiến độ xây dựng các trường mầm non tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và hệ thống trường lớp các xã tham gia chương trình Xây dựng nông thôn mới nhằm giảm sĩ số học sinh/lớp; tăng mạnh số lượng trường học tổ chức dạy 2 buổi/ngày.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đề nghị các cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể Thành phố quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2015 -2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PC
T;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- Hội Khuyến học Thành phố;
- UBND các
qun, huyện;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT (VX/Nh) XP. 160

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo01/10/2015
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2015 2016 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2015 2016 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo01/10/2015
        Số công báoSố 44
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2015 2016 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2015 2016 Hồ Chí Minh

           • 04/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực