Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND phòng cháy chữa cháy chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

V VIC TĂNG CƯNG THC HIN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHA CHÁY VÀ TRIN KHAI THC HIN CH Đ BO HIM CHÁY, N BT BUC TRÊN ĐA BÀN TNH QUNG TR

Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã đưc các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt được kết quả tốt, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra cháy, n còn cao, đe dọa sự an toàn tính mạng con người và tài sản của nhà nước và nhân dân, trong khi đó việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế cháy nổ tại một số cơ sở chưa được chú trọng, còn nhiều bất cập.

Đthực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy, các Nghị định ca Chính phủ: số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 về quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bt buộc và Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Công an về Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm túc quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định s35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy định ca UBND tỉnh, các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, tổ chức về công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1, Nghị định s35/2003/NĐ-CP và Khoản 7, Điều 1, Nghị định số 46/2012/NĐ-CP phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sđó tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ và các văn bản khác liên quan.

3. Các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các khoản 2; khoản 3; khoản 4 Điu 2 của Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 của Chính phủ.

4. Công an tnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, hướng dẫn việc kiểm tra an toàn phòng cháy, cha cháy; kiểm tra việc thực hiện các điều kiện về phòng chng cháy, nổ đi với các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, n bt buộc; cp giy chứng nhận đđiều kiện vphòng cháy và chữa cháy, kịp thời xử lý nghiêm những trường hp vi phạm theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm theo dõi và báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị.

5. Các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng cháy và chữa cháy, chế độ bảo him cháy, n bt buộc; phi hợp với Công an tỉnh tchức kiểm tra, hướng dn và thực hiện chế độ bảo him cháy, nbắt buộc theo quy định, đồng thời áp dụng các biện pháp để phòng và hạn chế tổn thất do cháy, nổ gây ra.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về Luật Phòng cháy và chữa cháy; về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tchức, cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhn:
- TTHĐND tnh (bc);
-
Chủ tịch, các Phó CT;
-
Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Báo Qtr, Đài PT-TH Trang TTĐT;
-
Các Doanh nghiệp trên địa bàn tnh;
-
Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Nguyễn Đức Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2014
Ngày hiệu lực18/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND phòng cháy chữa cháy chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND phòng cháy chữa cháy chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành18/09/2014
        Ngày hiệu lực18/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND phòng cháy chữa cháy chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND phòng cháy chữa cháy chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Quảng Trị

           • 18/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực